Ergenlikte duygu düzenleme ve psikolojik uyum: duygu düzenleme ölçeğinin Türkçe uyarlaması

Suggestions

Kurum Bakımındaki Ergenlerin Olumlu Sosyal ve Problemli Davranışları ile İlişkili Faktörlerin Karşılaştırmalı Örneklemle İncelenmesi
Atlı-Aslan, Gönül; Sarıtaş Atalar, Dilek (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2020-6-22)
Bu çalışmanın amacı korunma altında olan ve ailesi ile yaşayan ergenlerin olumlu sosyal davranışlarını ve davranış problemlerini yordayan faktörleri (örn., akran ilişkileri, algıladıkları sosyal destek mekanizmaları ve bilişsel duygu düzenleme becerileri) incelemektir. Araştırmanın örneklemini Diyarbakır Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından korunma altına alınmış yaşları 10 ile 17 yıl arasında değişen 79 (% 57 erkek) ergen ve ailesi ile yaşayan aynı yaş grubunda 95 (% 44.2 erkek) ergen oluştur...
The Relationship between mindfulness and resilience among adolescents: mediating role of self-compassion and difficulties in emotion regulation
Aydın Sünbül, Zeynep; Güneri, Oya; Department of Educational Sciences (2016)
The aim of the present study was to test a proposed model for the relationship between mindfulness and resilience as mediated by self-compassion and difficulties in emotion regulation among socio-economically disadvantaged adolescents. A total of 752 students (426 female, 326 male) between 14-19 age ranges (M = 15.82, SD=.88) participated in the study. The Demographic Information Form, 14-Item Resilience Scale (RS-14) (Wagnild, 2010; Terzi, 2006 for RS-25 Item), Mindful Attention and Awareness Scale-A (MAAS...
Parenting practices and prosocial behaviors of children and adolescents: the moderating role of temperament
Kıyak, Beril; Kazak Berument, Sibel; Department of Psychology (2020-10-15)
The current study aimed to investigate age differences in prosocial behaviors of Turkish children and adolescents, and to investigate the relationships between parenting practices (parental warmth, inductive reasoning, and psychological control) and prosocial behaviors. In addition, moderating roles of temperamental characteristics (negative affect and sensory processing sensitivity) in these relationships were investigated separately. This study was conducted as part of a nation-wide project funded b...
The Relationship between the types of narcissism and psychological well-being : the roles of emotions and difficulties in emotion regulation
Akıncı, İrem; Gençöz, Tülin; Department of Psychology (2015)
The aims of this study were (1) to examine the possible effects of age and gender on the subtypes of narcissism, emotions, emotion regulation difficulties, and psychological well-being; (2) to examine the variables associated with emotions, emotion regulation difficulties, and psychological well-being; and (3) to investigate the mediating role of emotions and emotion regulation difficulties between the subtypes of narcissism and psychological well-being. To achieve these aims, 559 participants aged 18 to 75...
Aile i̇lişkileri, ebeveynin çocuk yetiştirme tutumu ve kendilik deǧerinin gençler tarafindan belirtilen davraniş problemleri i̇le olan i̇lişkisi
Saydam, Reyhan Bahçivan; Gençöz, Tülin (2005-12-01)
Bu çal›flma, aile iliflkileri, ebeveynin çocuk yetifltirme tutumu ve gencin kendilik de¤erinin, gençlerde görülen davran›fl problemleriyle olan iliflkisini incelemeyi amaçlamaktad›r. Araflt›rmaya yafllar› 14 ile 17 aras›nda de¤iflen ve Milli E¤itim Bakanl›¤›na ba¤l› bir Anadolu Lisesi’nde okuyan 153 ö¤renci kat›lm›flt›r. "Mc Master Aile De¤erlendirme Ölçe¤i (ADÖ)", "Aile Hayat› ve Çocuk Yetifltirme Tutumu Ölçe¤i (PARI)", "Rosenberg Kendilik De¤erlendirme Ölçe¤i", "11-18 Yafl grubu Gençler ‹çin Kendini De¤er...
Citation Formats
E. T. Ulaşan Özgüle and N. Sümer, “Ergenlikte duygu düzenleme ve psikolojik uyum: duygu düzenleme ölçeğinin Türkçe uyarlaması,” Türk Psikoloji Yazıları, pp. 1–18, 2017, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/87500.