Kurum Bakımındaki Ergenlerin Olumlu Sosyal ve Problemli Davranışları ile İlişkili Faktörlerin Karşılaştırmalı Örneklemle İncelenmesi

2020-6-22
Atlı-Aslan, Gönül
Sarıtaş Atalar, Dilek
Bu çalışmanın amacı korunma altında olan ve ailesi ile yaşayan ergenlerin olumlu sosyal davranışlarını ve davranış problemlerini yordayan faktörleri (örn., akran ilişkileri, algıladıkları sosyal destek mekanizmaları ve bilişsel duygu düzenleme becerileri) incelemektir. Araştırmanın örneklemini Diyarbakır Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından korunma altına alınmış yaşları 10 ile 17 yıl arasında değişen 79 (% 57 erkek) ergen ve ailesi ile yaşayan aynı yaş grubunda 95 (% 44.2 erkek) ergen oluşturmaktadır. İki grubun değişkenler açısından karşılaştırıldığı analiz sonuçları korunma altında olan ergenlerin diğerlerine kıyasla hem sosyal destek sistemlerinin hem de duygularını düzenleme becerilerinin daha zayıf olduğunu göstermiştir. İkinci olarak, ergenlerin olumlu sosyal davranışlarını ve davranış problemlerini yordayan değişkenleri belirlemek amacıyla korunma altında olan ve ailesi ile yaşayan ergenlere ayrı ayrı hiyerarşik regresyon analizi uygulanmıştır. Bulgulara göre korunma altındaki ergenlerin olumlu sosyal davranışlarını arkadaşlarından algıladıkları sosyal destek ve olumlu bilişsel duygu düzenleme stratejileri yordamaktadır. Korunma altındaki ergenlerin davranış problemlerini ise arkadaştan algılanan sosyal destek, olumlu bilişsel duygu düzenleme stratejileri ve olumsuz bilişsel duygu düzenleme stratejileri istatistiksel olarak anlamlı şekilde yordamaktadır. Öte yandan ailesi ile yaşayan ergenlerin olumlu sosyal davranışlarını olumlu ve olumsuz bilişsel duygu düzenleme stratejileri yordamaktadır. Yine ailesi ile yaşayan ergenlerin davranış problemlerini arkadaştan algılanan sosyal destek ve olumsuz bilişsel duygu düzenleme stratejileri anlamlı şekilde yordamaktadır.
AYNA Klinik Psikoloji Dergisi

Suggestions

Kurum Bakımındaki Ergenlerin Olumlu Sosyal ve Problemli Davranışları ile İlişkili Faktörlerin Karşılaştırmalı Örneklemle İncelenmesi
Atlı-Aslan, Gönül; Sarıtaş-Atalar, Dilek (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2020-6-22)
Bu çalışmanın amacı korunma altında olan ve ailesi ile yaşayan ergenlerin olumlu sosyal davranışlarını ve davranış problemlerini yordayan faktörleri (örn., akran ilişkileri, algıladıkları sosyal destek mekanizmaları ve bilişsel duygu düzenleme becerileri) incelemektir. Araştırmanın örneklemini Diyarbakır Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından korunma altına alınmış yaşları 10 ile 17 yıl arasında değişen 79 (% 57 erkek) ergen ve ailesi ile yaşayan aynı yaş grubunda 95 (% 44.2 erkek) ergen oluştur...
Associations of psychological problems with parental acceptance-rejection, social support, and locus of control: a study conducted with adolescents
Büyükaşık Çolak, Canan; Gençöz, Tülin; Department of Psychology (2010)
The aim of the present study was to examine the associations between demographic variables, parental acceptance-rejection (PAR), social support (SS), locus of control (LC), and psychological problems with adolescents. The study consisted of 375 high school students (215 females and 160 males) from three different high schools in Ankara whose age range between 14-18. Furthermore, 134 of students’ both parents, 18 of students’ only mothers, and 5 of students’ only fathers participated into the study. A questi...
Direct and indirect effects of social support on psychological well-being
Gençöz, Tülin (Scientific Journal Publishers Ltd, 2004-01-01)
The aim of this study was to investigate the direct and indirect effects of social support on psychological well-being. Social support was evaluated under two different categories which were named as Aid-Related and Appreciation-Related Social Support. The first category was more related to potential for receiving help from others when needed, and being cared for by others, while the latter category was more related to being recognized by others as an efficient source of help and reassurance of worth. Under...
Predictors of risk-taking behaviors among Turkish adolescents
Ozmen, Onur; Sümer, Zeynep (2011-01-01)
This study aims to investigate the role of age gender sensation-seeking self esteem and locus of control in predicting low and high-risk-taking behaviors of Turkish adolescents Participants (n = 867) were from three state high schools in Ankara The Risk Involvement Questionnaire (RIQ) Arnett Inventory of Sensation-Seeking (AISS) Rosenberg Self-Esteem Scale (RSES) and Rotter Internal-External Locus of Control Scale (IELOC) were used to collect data Hierarchical multiple regression analyses indicated that exc...
Perceived social support as a moderator of the relationship between caregiver well-being indicators and psychological symptoms
Demirtepe-Saygili, Dilek; Bozo Özen, Özlem (SAGE Publications, 2011-10-01)
The present study examined the moderating role of perceived social support in caregiver well-being indicators - psychological symptoms relationship. The data obtained from 100 caregivers of children with leukaemia revealed that the caregivers who were more able to satisfy their basic needs, and perform their daily activities, reported lower levels of psychological symptoms if they perceived higher levels of social support. However, perceived social support did not alleviate the level of psychological sympto...
Citation Formats
G. Atlı-Aslan and D. Sarıtaş Atalar, “Kurum Bakımındaki Ergenlerin Olumlu Sosyal ve Problemli Davranışları ile İlişkili Faktörlerin Karşılaştırmalı Örneklemle İncelenmesi,” AYNA Klinik Psikoloji Dergisi, pp. 167–188, 2020, Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/49320.