Kadın veya LGBTI "Dostu" mekan politikaları ve uygulamalarının ikircikli yapısı

2017-03-11
Toplumsal Cinsiyet ve Kent-Mekan Sempozyumu, (11 - 12 Mart 2017)

Suggestions

Kadın ve Yoksulluk
Beşpınar Akgüner, Fatma Umut (Sosyal Demokrasi Derneği, 2020-06-01)
Kadın ve YoksullukFatma Umut BeşpınarÖzetKadın ve yoksulluk ilişkisini elen alan bu yazıda hem 1970’lerden bu yana dünyada gelişmekte olan kadın ve yoksulluk literatürü hem de Türkiye’de kadınların sosyo-ekonomik durumuna ilişkin olguları ortaya koyan çalışmalar çerçevesinde ele alınmakta ve tartışılmaktadır. Kadınlar yoksulluğu diğer toplumsal gruplardan farklı biçimlerde ve farklı düzeyde yaşamaktadır. Kadınların yoksulluğuna neden olan koşullar ve yoksulluğun kadınların yaşamındaki sonuçları kadı...
Are women and men's atypical educational choices punished? gender system justification, ambivalent sexism, and precarious manhood
Kuzlak, Abdulkadir; Sakallı Uğurlu, Nuray.; Department of Psychology (2019)
Current dissertation aimed to investigate whether female or male students are discriminated in university fields when they are gender minority. When a woman or a man study in an opposite-gender-oriented field, she/he could be regarded as a violator of prescriptive gender stereotypes and gender status-quo and could be punished. Because universities are part of gender hierarchy and gender segregation exists at the universities. It is, also, thought that system justification, ambivalent sexism, and precarious ...
Kadın Hakları Mücadelesinde Durum Tespiti-Sorunlar, Engeller, İmkanlar, Fırsatlar
Acar, Ayşe Feride(2014-12-31)
Bu araştırmanın amacı son on yılda Türkiye’de kadın hareketinin kadın hareketinin kendisine, içinde hareket ettiği dinamiklere ve ülke siyasetine dair algı ve vizyonunu anlamaktır. Çalışma, kadın hareketinin farklılaşan yapısı göz önünde tutarak, kadın hakları mücadelesinde kadın hareketinin algı, vizyon ve çözüm önerileri karşılaştırması yapmayı planlamakta kadın örgütlerinin uzlaştıkları ve ayrıştıkları noktaları da tespit etmeyi amaçlamaktadır. Proje kapsamında gerçekleştirilecek bir panelde kadın harek...
Reconstruction of female subjectivity in Turkey: neoconservatism and imam-hatip schools
Ataç, Alara; Ayata, Ayşe; Department of Gender and Women's Studies (2019)
From feminist perspective, this thesis attempts to analyze how female subjectivity has been reconstructed through education of Imam-Hatip schools under the impacts of neoconservative ideology since 2002. It is critical to understand rising power of neoconservatism and its impacts on Turkish women, especially after the AKP came into power. The party has developed neoconservatism as new political ideology as counter to secular-Republican ideology, and launched the Islamization project. In this case, the party...
Kadın hakları Farklı terimler farklı tutumlar
Sakallı, Nuray ( İstanbul Üniversitesi, 2001-01-01)
Bu araştırmanın amacı, kadın hakları konusunda kullanılan farklı terimlerin, bu konudaki tutumları nasıl etkileyeceğini, bu konuların algılanmasında ve değerlendirilmesinde ne gibi farklılıklar üretebileceğini incelemektir. Araştırmaya sınıf ortamında yüzde 57'si kız, yüzde 43'ü erkek olmak üzere toplam 502 ODTÜ öğrencisi gönüllü olarak katılmıştır. Öğrencilerin yaş ortalaması 20.70' dir. Araştırmada, kadın hakları konusunda tutumları ölçen "Semantik farklılık" türünde hazırlanmış bir ölçeğin iki ayrı versi...
Citation Formats
E. Yoltay, “Kadın veya LGBTI “Dostu” mekan politikaları ve uygulamalarının ikircikli yapısı,” presented at the Toplumsal Cinsiyet ve Kent-Mekan Sempozyumu, (11 - 12 Mart 2017), Ankara, Türkiye, 2017, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/88158.