Kadın hakları Farklı terimler farklı tutumlar

Download
2001-01-01
Bu araştırmanın amacı, kadın hakları konusunda kullanılan farklı terimlerin, bu konudaki tutumları nasıl etkileyeceğini, bu konuların algılanmasında ve değerlendirilmesinde ne gibi farklılıklar üretebileceğini incelemektir. Araştırmaya sınıf ortamında yüzde 57'si kız, yüzde 43'ü erkek olmak üzere toplam 502 ODTÜ öğrencisi gönüllü olarak katılmıştır. Öğrencilerin yaş ortalaması 20.70' dir. Araştırmada, kadın hakları konusunda tutumları ölçen "Semantik farklılık" türünde hazırlanmış bir ölçeğin iki ayrı versiyonu deneklere sunulmuştur. Birinci versiyon "feminizm-feministler" terimleri kullanılarak seçkisiz atama yoluyla deneklerin yarısına verilirken, ikinci versiyonda "kadın hakları-kadın hakları savunucuları" terimleri kulanılarak seçkisiz atamayla deneklerin diğer yarısına verilmiştir. Sonuçlar göstermiştir ki; Türk erkekleri, kadınlara oranla her iki terime karşı daha olumsuz tutumlara sahiptirler. "Feminizm- feministler" terimleri, "kadın hakları-kadın hakları savunucuları" terimlerine oranla tüm denekler tarafından daha olumsuz algılanmış ve değerlendirilmiştir. Ayrıca, çalışmada elde edilen sonuçlar, terimlerin negatif çağrışımlara etkisi konusu ele alınarak, Amerika ve Avrupalı araştırmacıların bulduğu sonuçlar ile karşılaştırılarak makalede tartışılmıştır.
Tecrübi Psikoloji Çalışmaları

Suggestions

Kadın ve Yoksulluk
Beşpınar Akgüner, Fatma Umut (Sosyal Demokrasi Derneği, 2020-06-01)
Kadın ve YoksullukFatma Umut BeşpınarÖzetKadın ve yoksulluk ilişkisini elen alan bu yazıda hem 1970’lerden bu yana dünyada gelişmekte olan kadın ve yoksulluk literatürü hem de Türkiye’de kadınların sosyo-ekonomik durumuna ilişkin olguları ortaya koyan çalışmalar çerçevesinde ele alınmakta ve tartışılmaktadır. Kadınlar yoksulluğu diğer toplumsal gruplardan farklı biçimlerde ve farklı düzeyde yaşamaktadır. Kadınların yoksulluğuna neden olan koşullar ve yoksulluğun kadınların yaşamındaki sonuçları kadı...
Kadın Hakları Mücadelesinde Durum Tespiti-Sorunlar, Engeller, İmkanlar, Fırsatlar
Acar, Ayşe Feride(2014-12-31)
Bu araştırmanın amacı son on yılda Türkiye’de kadın hareketinin kadın hareketinin kendisine, içinde hareket ettiği dinamiklere ve ülke siyasetine dair algı ve vizyonunu anlamaktır. Çalışma, kadın hareketinin farklılaşan yapısı göz önünde tutarak, kadın hakları mücadelesinde kadın hareketinin algı, vizyon ve çözüm önerileri karşılaştırması yapmayı planlamakta kadın örgütlerinin uzlaştıkları ve ayrıştıkları noktaları da tespit etmeyi amaçlamaktadır. Proje kapsamında gerçekleştirilecek bir panelde kadın harek...
Ethnicity and identity in international relations
Sezal, Semra Ranâ; Yurdusev, Ahmet Nuri; Department of International Relations (2002)
The aim of this thesis is to combine two different areas of study, namely identity studies and International Relations (IR) and find a place for IP (Identity Politics) in IR theorizing in order to reach a better understanding on ethnic conflicts, ethnic politics and identity politics in world politics. The study tries to ask and answer questions posed by the identity studies spectrum for the theory of IR and by doing so seeks to fill a gap in the mainstream IR theory, which fails to account for and explain ...
A bibliometric analysis of women's employment
ÇAKIR, Sinem; Derin Güre, Pınar; Department of Social Policy (2022-12)
This thesis aims to analyze how contributions have been made to the literature on women's employment with a quantitative bibliometric approach. Main articles, authors, institutes, countries, journals, and most cited authors' genders of women's employment literature were determined, and how they differed in the context of developed and developing countries was discussed. As far as we know, this kind of quantitative literature review on women's employment has not been done before, and the literature differenc...
Questioning Perceptions and Suggestions about Violence Against Women: The Case of Women Representatives of Political Parties in GNAT in 2021
Taşcıoğlu Örs, Şule; Beşpınar Akgüner, Fatma Umut; Department of Sociology (2021-8)
Since violence against women (VAW) is reflected as one of the crucial social issues in Turkey, this study aims to investigate the perceptions of woman members of political parties which are represented in Grand National Assembly of Turkey (GNAT) towards VAW. By examining women’s discourses, the study will demonstrate the similarities and differences between female politicians in Justice and Development Party (JDP), Nationalist Movement Party (NMP), IYI Party, Republican People’s Party (RPP), and People’s De...
Citation Formats
N. Sakallı, “Kadın hakları Farklı terimler farklı tutumlar,” Tecrübi Psikoloji Çalışmaları, pp. 1–13, 2001, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/84915.