Kadın ve Yoksulluk

2020-06-01
Kadın ve YoksullukFatma Umut BeşpınarÖzetKadın ve yoksulluk ilişkisini elen alan bu yazıda hem 1970’lerden bu yana dünyada gelişmekte olan kadın ve yoksulluk literatürü hem de Türkiye’de kadınların sosyo-ekonomik durumuna ilişkin olguları ortaya koyan çalışmalar çerçevesinde ele alınmakta ve tartışılmaktadır. Kadınlar yoksulluğu diğer toplumsal gruplardan farklı biçimlerde ve farklı düzeyde yaşamaktadır. Kadınların yoksulluğuna neden olan koşullar ve yoksulluğun kadınların yaşamındaki sonuçları kadın yoksulluğu araştırmalarının odağını oluşturmaktadır. Nitelikli eğitim olanaklarına ulaşamama, aile içinde karar verme mekanizmalarının dışında kalma, ailede bakım ve ev işlerinin yükünü taşıma, iş gücü piyasasında güvenceli ve iyi gelirli bir işe ulaşamama gibi etkenler kadın yoksulluğuna neden olmaktadır. Kadınların yoksulluk deneyimini incelerken kaynaklara ulaşamama ya da düşük nitelikli olanlara sınırlı ulaşım ile düşük gelir, güvencesizlik gibi olgular karşımıza çıkmaktadır. Türkiye’de toplumsal cinsiyet eşitsizliği son 12 yılda artmıştır. Kadınların kaynaklara ulaşımı ve istihdamda karşılaştıkları eşitsizlikler ile yoksullukları arasında doğrudan bir ilişki bulunmaktadır. Türkiye’de kadın yoksulluğunu incelerken, öncelikle toplumda kadınların durumunu ulaştıkları kaynaklar açısından değerlendiren uluslararası endekslerde Türkiye’nin yerine bakmak aydınlatıcı olacaktır. Dünya Ekonomik Forumu Toplumsal Cinsiyet Endeksi’ne göre, Türkiye 2018 yılında 149 ülke arasında 130. sırada yer almaktadır. Ekonomik katılım ve fırsatlara ulaşımda 131., eğitime ulaşmada ise 106. sıradadır. 2019 yılında geçen ay geçinemediğini belirten kadınların oranı %17 iken bazı ödemeleri yapamayıp borca girdiklerini ifade eden kadınların oranı ise %19’dur (KONDA 2019 Toplumsal Cinsiyet Raporu). Kadınların yaşadığı yoksulluk çok boyutludur. Kadınlar birbiriyle çoğu zaman örtüşen toplumsal, kültürel ve ekonomik nedenler dolayısıyla sağlık, eğitim ve bazı temel yaşam standartlarından yoksun kalmaktadır. Dolayısıyla, kadınların yoksullaşmasını engelleyecek sosyal politikalar geliştirilirken bütüncül bir yaklaşım benimsenmelidir. Kadınların karşılaştığı toplumsal, kültürel ve ekonomik engelleri dikkate alan bütüncül sosyal politikalar kadınların eğitim ve beceri seviyelerini yükseltmeyi; istihdama katılımlarının önündeki engelleri aşmayı; kadınlar için istihdam olanaklarını artırmayı; toplumda ve aile içinde toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikleri önlemeyi; kadınların çocuk, hasta ve yaşlı bakımındaki sorumluluklarını hafifletecek düzenlemeler yapmayı hedeflemelidir. Yoksullukla mücadelede istihdamda ve sosyal sigorta sisteminde yer almayan kadınları hastalık gibi bireysel ve ekonomik kriz gibi toplumsal risklere karşı koruyan sosyal yardım programları kadın istihdamını artırıcı politikalar kadar önemlidir. Türkiye’de hâlihazırda var olan sosyal yardım programları ailelerin refah seviyesini yükseltmeyi hedeflediğinden yardımların aile içindeki eşitsiz dağılımı ve paylaşımının kadınları nasıl etkilediği gibi konular dikkate alınmamaktadır. Öte yandan evde bakım desteği içeren sosyal yardım programları ile kadını ev içi bakım rolünden sorumlu gören toplumsal yaklaşım yeniden üretilmekte ve güçlenmektedir. Kadınların yoksulluktan kurtularak güçlenmelerini sağlayacak sosyal politikalar yoksulluğa yapısal bir olgu olarak yaklaşarak, iş gücü piyasası, aile, sosyal güvence ve sosyal yardım sistemlerinin eşitlikçi bir şekilde yeniden düzenlenmesini gerektirmektedir.

Suggestions

Kadın hakları Farklı terimler farklı tutumlar
Sakallı, Nuray ( İstanbul Üniversitesi, 2001-01-01)
Bu araştırmanın amacı, kadın hakları konusunda kullanılan farklı terimlerin, bu konudaki tutumları nasıl etkileyeceğini, bu konuların algılanmasında ve değerlendirilmesinde ne gibi farklılıklar üretebileceğini incelemektir. Araştırmaya sınıf ortamında yüzde 57'si kız, yüzde 43'ü erkek olmak üzere toplam 502 ODTÜ öğrencisi gönüllü olarak katılmıştır. Öğrencilerin yaş ortalaması 20.70' dir. Araştırmada, kadın hakları konusunda tutumları ölçen "Semantik farklılık" türünde hazırlanmış bir ölçeğin iki ayrı versi...
Questioning Perceptions and Suggestions about Violence Against Women: The Case of Women Representatives of Political Parties in GNAT in 2021
Taşcıoğlu Örs, Şule; Beşpınar Akgüner, Fatma Umut; Department of Sociology (2021-8)
Since violence against women (VAW) is reflected as one of the crucial social issues in Turkey, this study aims to investigate the perceptions of woman members of political parties which are represented in Grand National Assembly of Turkey (GNAT) towards VAW. By examining women’s discourses, the study will demonstrate the similarities and differences between female politicians in Justice and Development Party (JDP), Nationalist Movement Party (NMP), IYI Party, Republican People’s Party (RPP), and People’s De...
A bibliometric analysis of women's employment
ÇAKIR, Sinem; Derin Güre, Pınar; Department of Social Policy (2022-12)
This thesis aims to analyze how contributions have been made to the literature on women's employment with a quantitative bibliometric approach. Main articles, authors, institutes, countries, journals, and most cited authors' genders of women's employment literature were determined, and how they differed in the context of developed and developing countries was discussed. As far as we know, this kind of quantitative literature review on women's employment has not been done before, and the literature differenc...
Yeni Medya Okuryazarlığında Kütüphanecilerin Rolleri
Ekici, Selda (Hiperlink eğit. ilet. yay. san. tic. ve ltd. sti., 2017-6-6)
Yeni medya okuryazarlığı bağlamında kütüphanecilerin değişen rolleri üzerine kavramsal bir çalışma yapmak amacıyla gerçekleştirilen bu çalışmada, yeni medyanın teknik ve sosyo-kültürel özellikleri ile yeni medya okuryazarlığı çerçevesi, önemi ve yeni medya okuryazarı bireylerin özellikleri literatürden elde edilen bilgiler ışığında açıklanmıştır. Daha sonra kütüphanelerin ve kütüphanecilerin bu konuda değişen rolleri tartışılmıştır. Çalışmada kütüphanecilerin sahip oldukları uzmanlık bilgisi ile yeni medya ...
Bilgi, Bilim, Teknoloji ve Yenilik: Kavramsal Tartışma
Akçomak, İbrahim Semih; Erdil, Erkan; Pamukcu, Mehmet Teoman; Tiryakioğlu, Murad (Science And Technology Policies Research Center, Middle East Technical University (Ankara, Turkey), 2016-01-01)
Bu bölüm kitapta sıklıkla atıfta bulunulan ve ilerleyen bölümlerde derinlemesine incelenen bilgi, teknoloji, teknolojik değişme, teknolojinin yayılması, Ar-Ge, yenilik ve fikri mülkiyet hakları gibi kavramların kısaca açıklanmasını amaçlamaktadır. İlk olarak malümat ve bilgi arasındaki farka değinilecek daha sonra ise bilgiyi yaratmak için yürütülen Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge) faaliyetlerinin kapsamı üzerinde kısaca durulacaktır. Ar-Ge faaliyetleri neticesinde yeni bir teknoloji ve/veya ürün ya da süreç...
Citation Formats
F. U. Beşpınar Akgüner, Kadın ve Yoksulluk. 2020.