Bir Erken Cebir Uygulamasının Üçüncü Sınıf Öğrencilerin Fonksiyonel Düşünme Becerilerine Etkisi

2020-11-25
Öztürk, Nejla
Güzeller, Gizem
Saygılı, İlkay
İşler Baykal, Işıl
Problem Durumu ve Amaç: Öğrencilerin ileriki cebir öğrenimleri için onlara ilkokul seviyesinde cebirsel düşünme fırsatları sunmak önemlidir. Fonksiyonel düşünme erken yaşlarda cebirsel düşünmeyi sağlayan alanlarından biridir. Ülkemiz matematik öğretim programında fonksiyonel düşünmeye yönelik kazanımlar açıkça ilk kez ortaokul seviyelerinde yer almasına rağmen yapılan araştırmalar uygun öğretim sunulduğunda erken yaş gruplarındaki öğrencilerin fonksiyonel düşünme becerileri gösterdikleri ve bu becerilerini geliştirebildiklerini göstermektedir. Bu çalışmanın amacı bir erken cebir uygulamasının üçüncü sınıf öğrencilerin fonksiyonel düşünme becerilerine etkisini incelemektir. Yöntem: Uygun örnekleme yoluyla Ankara’da aynı ilçede bulunan iki farklı devlet okulu çalışmaya dahil edilmiştir. Yarı deneysel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Uygulama grubu olan üçüncü sınıf öğrencileri (1 şube) sekiz haftalık bir erken cebir uygulaması almışlardır. Erken cebir uygulaması almayan diğer okulda bulunan 3. sınıf öğrencileri (2 şube) kontrol grubunu oluşturmuşlardır. Uygulama öncesi ve sonrasında uygulama ve kontrol grubu öğrencilerine içinde fonksiyonel düşünmeye yönelik maddeler de bulunan bir erken cebir testi uygulanmıştır. Öğrencilerinin ön ve son testlerde bu cebir testindeki doğum günü problemine verdiği cevaplardan oluşan veriler doğruluk ve kullanılan stratejiler (yinelemeli örüntü, kovaryasyonel düşünme, fonksiyon kuralı) açısından analiz edilmiştir. Bulgular: Öğrencilerin problemi doğru cevaplama yüzdeleri, uygulama grubunda daha fazla olmak üzere iki grupta da son testlerde artmıştır. Ancak stratejiler incelendiğinde uygulama grubundaki öğrencilerin kontrol grubu öğrencilerine göre fonksiyonel ilişkileri genelleme ve temsil etmede daha ileri düzeyde stratejiler kullandıkları gözlemlenmiştir. Bu bulgular ışığında üçüncü sınıf öğrencilerinin fonksiyonel düşünme kapasitesine sahip olduğu ve erken cebir uygulamasının fonksiyonel ilişkileri genelleme ve temsil etme düzeylerini geliştirdiği gözlemlenmiştir. İleriye Dönük Araştırma ve Uygulama için Öneriler: Araştırma sonuçlarından hareketle ilkokul matematik derslerinde fonksiyonel düşünme becerilerini de hedefleyen cebirsel düşünme fırsatı oluşturabilecek öğretim ve etkinlikler sunulması önerilmektedir. Özellikle örüntü konulu dersler, tek değişken ile kısıtlanmamalı, kovaryasyonel ve fonksiyonel düşünmeyi destekler şekilde genişletilmelidir.
Citation Formats
N. Öztürk, G. Güzeller, İ. Saygılı, and I. İşler Baykal, “Bir Erken Cebir Uygulamasının Üçüncü Sınıf Öğrencilerin Fonksiyonel Düşünme Becerilerine Etkisi,” presented at the VIIth International Eurasian Educational Research Congress, 2020, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://drive.google.com/file/d/1871IB9mHWYlPn4PL8NXADsaEBFrLpgcI/view.