Bir Erken Cebir Uygulamasının Üçüncü Sınıf Öğrencilerin Fonksiyonel Düşünme Becerilerine Etkisi

2020-11-25
Öztürk, Nejla
Güzeller, Gizem
Saygılı, İlkay
İşler Baykal, Işıl
Problem Durumu ve Amaç: Öğrencilerin ileriki cebir öğrenimleri için onlara ilkokul seviyesinde cebirsel düşünme fırsatları sunmak önemlidir. Fonksiyonel düşünme erken yaşlarda cebirsel düşünmeyi sağlayan alanlarından biridir. Ülkemiz matematik öğretim programında fonksiyonel düşünmeye yönelik kazanımlar açıkça ilk kez ortaokul seviyelerinde yer almasına rağmen yapılan araştırmalar uygun öğretim sunulduğunda erken yaş gruplarındaki öğrencilerin fonksiyonel düşünme becerileri gösterdikleri ve bu becerilerini geliştirebildiklerini göstermektedir. Bu çalışmanın amacı bir erken cebir uygulamasının üçüncü sınıf öğrencilerin fonksiyonel düşünme becerilerine etkisini incelemektir. Yöntem: Uygun örnekleme yoluyla Ankara’da aynı ilçede bulunan iki farklı devlet okulu çalışmaya dahil edilmiştir. Yarı deneysel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Uygulama grubu olan üçüncü sınıf öğrencileri (1 şube) sekiz haftalık bir erken cebir uygulaması almışlardır. Erken cebir uygulaması almayan diğer okulda bulunan 3. sınıf öğrencileri (2 şube) kontrol grubunu oluşturmuşlardır. Uygulama öncesi ve sonrasında uygulama ve kontrol grubu öğrencilerine içinde fonksiyonel düşünmeye yönelik maddeler de bulunan bir erken cebir testi uygulanmıştır. Öğrencilerinin ön ve son testlerde bu cebir testindeki doğum günü problemine verdiği cevaplardan oluşan veriler doğruluk ve kullanılan stratejiler (yinelemeli örüntü, kovaryasyonel düşünme, fonksiyon kuralı) açısından analiz edilmiştir. Bulgular: Öğrencilerin problemi doğru cevaplama yüzdeleri, uygulama grubunda daha fazla olmak üzere iki grupta da son testlerde artmıştır. Ancak stratejiler incelendiğinde uygulama grubundaki öğrencilerin kontrol grubu öğrencilerine göre fonksiyonel ilişkileri genelleme ve temsil etmede daha ileri düzeyde stratejiler kullandıkları gözlemlenmiştir. Bu bulgular ışığında üçüncü sınıf öğrencilerinin fonksiyonel düşünme kapasitesine sahip olduğu ve erken cebir uygulamasının fonksiyonel ilişkileri genelleme ve temsil etme düzeylerini geliştirdiği gözlemlenmiştir. İleriye Dönük Araştırma ve Uygulama için Öneriler: Araştırma sonuçlarından hareketle ilkokul matematik derslerinde fonksiyonel düşünme becerilerini de hedefleyen cebirsel düşünme fırsatı oluşturabilecek öğretim ve etkinlikler sunulması önerilmektedir. Özellikle örüntü konulu dersler, tek değişken ile kısıtlanmamalı, kovaryasyonel ve fonksiyonel düşünmeyi destekler şekilde genişletilmelidir.
VIIth International Eurasian Educational Research Congress

Suggestions

An Investigation of teachers’ noticing of students’ mathematical thinking in the context of a professional development program
Baş, Sinem; Erbaş, Ayhan Kürşat; Çetinkaya, Bülent; Department of Secondary Science and Mathematics Education (2014)
Teachers’ noticing, i.e. attending to and understanding of, students’ mathematical thinking is considered as a crucial component of teaching expertise. Research points out the pressing need for developing teachers’ abilities to notice students’ mathematical thinking through appropriate professional support, while also making sense of the dynamics of how such development occurs. The purpose of this study is to investigate evolution of teachers’ noticing of students’ mathematical thinking in the context of a ...
Personal visions of teachers at a village primary school
Byındır, Hasan Ali; Akar, Hanife; Department of Educational Sciences (2007)
The concept of personal vision refers to teachers' ideal perception of education (teaching and learning, classroom management and educational implications for the society). Teacher's personal vision is how he or she wants these dimensions to be. This case study analyzed personal visions of teachers at a rural primary school and investigated the effects of the school context on teachers' personal visions. The data were collected from ten teachers through utilizing the semi-structured interview method. The re...
An elementary mathematıcs teacher’s pedagogical reasoning in selecting learning activities
Çatak, Melek; Çakıroğlu, Erdinç; Department of Secondary Science and Mathematics Education (2011)
The purpose of this study was to explore an elementary mathematics teacher’s pedagogical reasoning on selection of learning activities. For this purpose, a teacher’s decisions and judgments while selecting activities for her mathematics lessons were examined. Qualitative case study was performed where; data was collected in the spring semester of 2008-2009 and in the fall semester of 2009-2010 academic year. The case of the study was a teacher who was known by using activities in her mathematics lessons. Re...
A case study of the use of manipulatives in upper elementary mathematics classes in a private school: teachers‟ and students‟ views
Yıldız Tuncay, Banu; Bulut, Safure; Department of Secondary Science and Mathematics Education (2012)
The purpose of this study was to investigate the views of upper elementary mathematics teachers and students about the use of manipulatives in teaching and learning mathematics. This study is a qualitative case study. The participants of this study were four elementary mathematics teachers in a private school and their 6th, 7th, and 8th grade students. The data were collected through one-to-one interviews, observations and analyzing documents consisting of annual plan, daily plan, notebooks of students, and...
A Study of preservice teachers perceptions of their preparedness levels on learning and innovation skills in a research university
Erer, Sercan; Akar, Hanife; Department of Educational Sciences (2019)
The purpose of the present study was to investigate preservice teachers’ perceptions of their preparedness levels on learning and innovation skills (creativity and innovation - CI, critical thinking and problem-solving - CP, collaboration - CL, and communication - CM). The study employed a survey design and was composed of two consecutive phases. Phase I aimed to find out indicators for the learning and innovation skills based on preservice teachers’ self-reports utilizing an open-ended survey, OHILIS, to d...
Citation Formats
N. Öztürk, G. Güzeller, İ. Saygılı, and I. İşler Baykal, “Bir Erken Cebir Uygulamasının Üçüncü Sınıf Öğrencilerin Fonksiyonel Düşünme Becerilerine Etkisi,” presented at the VIIth International Eurasian Educational Research Congress, 2020, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://drive.google.com/file/d/1871IB9mHWYlPn4PL8NXADsaEBFrLpgcI/view.