Kentsel Mekânın Üretim Ve Değerleme Süreçlerine Marksist Emek-Değer Kuramı’nın Uygulanması

2021-05-01
Kapitalist sistem içinde mekân, toplumsal yapıyı oluşturan güç ilişkilerinin bir yansıması olarak görülmekte ve bu ilişkiler çerçevesinde şekillenmektedir. Sistem, aynı zamanda mekân algısını ve mekâna yönelik yaklaşımları da etkileyerek mekânı ancak belirli bir düşünce sistemi içinde tartışmaya olanak sağlamaktadır. Bu kısıtı aşmak için başta Marksist düşünce olmak üzere pek çok alternatif düşünce sisteminden yararlanılmaktadır. Sunulan çalışma da Marksizm’den esinlenerek kullanılmakta olan “mekân üretimi” ve “mekânın metalaşması” kavramlarının ötesine geçmeyi amaçlamıştır. Marx’ın Emek-Değer Kuramı’nın, üretilen mekânın değerlenmesi sürecine uygulanmasıyla sürecin üzerindeki “örtü” kalkmış, sürecin aktörleri ve aktörlerin katkı alanları farklı ölçeklerde tanımlanabilir hale gelmiştir. Bunun sonucunda aktörler ve aktörlerin mekân üretiminde ortaya koydukları emek üzerinden kentsel ölçekte yeni bir mekânsal adalet kurgusunun ilk işaretleri gözlemlenebilmiştir. Çalışma kapsamında beş konut projesini içeren saha çalışması aracılığıyla Emek-Değer Kuramı’nın mekân ve mekânsal değer üretim süreçlerine daha ayrıntılı bir biçimde uygulanması sağlanmıştır. Bahçelievler, Ankara’da bulunan beş konut projesi üzerinden konut üretim süreçlerinin çözümlenmesiyle ortaya çıkan aktör-emek ilişkisinin, düşünsel emeğin olası katkılarını sınırlarken, fiziksel emeğin sömürülmesine ise daha çok olanak sağladığı görüşmüştür. Konut üretim süreçlerinin emek-değer yaklaşımı çerçevesinde kurgulanması durumunda, başta yapı güvenliği olmak üzere yenilikçilik, estetik değer, mekânsal kalite, mekânsal/çevresel bütünlük ve mekânsal sürekliliklerin sağlanması gibi pek çok alanda yeni düşüncelerin gelişmesine olanak sağlanabileceği öne sürülmüştür.

Suggestions

A research on resilience of urban public spaces: the case of Güvenpark, Ankara
Tümer Ergün, Ece; Büyükcivelek, Ahmet Burak; Department of City Planning (2020-10-23)
Cities are constantly changing and developing within the framework of social, economic, technological and political contexts. Therefore, it is increasingly common to accept cities as dynamic and complex systems instead of predictable systems. The strong relationship between urban planning and resilience has found itself in many different areas in the literature, for example, flexible planning strategies have been proposed in the urban planning literature to combat chaotic processes and sudden changes. Altho...
Growth of capitalism: how does innovation reinforce capitalism in the progress of its authority?
Kahraman, Ömer Ersin; Taymaz, Erol; Department of Science and Technology Policy Studies (2010)
The main aim of this thesis is to discuss the role of innovation in the capitalist mode of production so as to achieve the domination of capitalism in the human world by capitalizing it. The idea of freedom is handled as a reason for politics when one confronts another in this quest. Process innovations are accepted as methods of improving the profitability of production which deprives dispossessed masses from their productive power outside the workplace while product innovation is claimed to be the process...
Local governments and civic engagement in network society: the cases of Kadıköy and Üsküdar municipalities
Çavuş, Gülin; Şengül, H. Tarık.; Department of Urban Policy Planning and Local Governments (2019)
Network Society is assumed to be more democratic and participatory. However, this assumption has come under critical scrutiny recently. Social media is one of the key arenas through which various groups and institutions share information and express opinions. Although it is not possible to think the social life without social media anymore, nevertheless whether such interactive fields are really democratic and effective means of communication is a question mark. This thesis problematizes civic engagement in...
Kentsel Mekanın Üretiminde Raslantısallık Sorunu Üzerine
Keskinok, H. Çağatay (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 1998)
Urban space is socially produced. It is a product of a dialectical relationship between the 'space as a locus of affairs' and the 'focus of agents'. This social production of space is not realized autonomously. Space is structured, restructured, produced, reproduced and transformed by the conscious and unconscious efforts of the agents and by the mediation of all of these. The relationship between structure and agency is a dialectical one. These are (re)determined and (re)defined at different levels of the ...
The Role of Civil Society Organizations in The Formation of Urban Commons
Akdere, Utku; Yetişkul Şenbil, Emine; Department of Political Science and Public Administration (2021-8)
This thesis aims to examine the function of civil society organizations in the formation of urban commons. In the last half century under the domination of neoliberal ideology, cities have witnessed significant changes. While the modern city has transformed into areas where a series of struggles are given, urban areas are increasingly determined by the logic of the market mechanism. Under this determinism, the concept of commons, which are created through non-market social relations and the production forms...
Citation Formats
A. B. Büyükcivelek, “Kentsel Mekânın Üretim Ve Değerleme Süreçlerine Marksist Emek-Değer Kuramı’nın Uygulanması,” İdealkent, pp. 556–591, 2021, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://dergipark.org.tr/en/pub/idealkent/issue/57686/729269.