Metal-metal bağı içeren binükleer komplekslerinin, ( M2 (B-B)4 L2( n- , Ligand yerdeğiştirme reaksiyonları kinetiğinin incelenmesi

1998-12-01
İşçi, Hüseyin
Deveci, Necla
Camadanlı, Şebnem
Özalp, Şeniz
Gökağaç Arslan, Gülsün
Bu çalışmada, genel olarak aşağıdaki tepkime denklemi ile tanımlanan ligand yer değiştirme tepkimelerinin kinetikleri, fazla miktarda $Y^-$ ve $H^+$ iyonu içeren sulu çözeltilerde çalışılmıştır. $H^+$ $[H_2O-Pt(B-B_4)_4Pt-OH_2]^{2-}$+2$Y^ -------> $[Y-Pt(B-B_4)_4Pt-Y]^{4-}$ B-B = $SO_{4^{2-}}$ , $HPO_{4^{2-}}$ $Y^-$=$Cl^-,Br^-,SCN^-$ Bütün tepkime çözeltilerinde iyonik kuvvet sabit tutulmuştur. Tepkimeye giren komplekste, birbirlerine sülfat veya hidrojenfosfat köprü ligandları ile bağlanmış iki Pt(III) atomu bulunmakta ve su ligandları metallere eksenel konumlarda bağlıdırlar. Yukarıdaki tepkimenin hızı, tepkimeye giren kompleksin, $Y^-$ ligandının ve $H^+$ iyonunun derişimlerine bağlı olarak değişmektedir. Buna göre tepkimenin genel hız denklemi ifadesi aşağıdaki şekilde yazılabilir. Hız = k $[H^+)^{a}[Y^-]^{b}[kompleks]^{c}$ Kompleks = $[H_2O-Pt(B-B)_4Pt-OH-2]^{2-}$ Tarafımızdan geliştirilen bir yaklaşım kullanılarak, "a", "b" ve "c" değerleri, sırasıyla $[Pt_2(SO_4)_4(H_2O)_2]^{2-}$ için -0.5, 1, 1 ve $[Pt_2(HP0_4)_4(H_2O)_2]^{2-}$ için -0.3, 1, 1 olarak deneyle saptanmıştır. Hız sabiti, k' nın, $[Pt_2(SO_4)_4(H_2O)_2]^{2-}$ kompleksinde $Y^-$= $Cl^-$ için (1.6 ± 0.25)x$10^{-2}$ $M^{-1}s^{-1},Y^-= Br^-$ için (1.9 + 0.20)X$10^{-2} M^{-1}s^{-1}$ ve $Y^-= SCN^-$ için (8.7 + 2.00)x$10^{-2} M^{-1}s^{-1}$ olduğu hesaplanmıştır. $[Pt_2(HPO_4)_4(H_2O)_2]^{2-}$ kompleksinde ise $Y^-= Cl^-$ için (1.85±0.19)x$10^{-1} M^{-1}s^{-1} Y^-= Br^-$ için (1.38+0.13)Xl$10^{-1} M^{-1}s^{-1}$ ve $Y^-= SCN^-$ için (5.89+0.33)X$10^{-1} M^{-1}s^{-1}$ olduğu hesaplanmıştır. Ayrıca, farklı sıcaklıklarda yapılan kinetik deneylerinde elde edilen k değerleri kullanılarak, aktivasyon parametreleri $\Delta$H* ve $\Delta$S*' in değerleri de bulunmuştur. Her iki komplekse ait üç tepkime için de $\Delta$S* değeri negatiftir ve bu asosiyatif bir mekanizmanın göstergesidir. Elde edilen bütün veriler, belirlenen hız yasasıyla uyumlu bir mekanizmasının önerilmesinde kullanılmıştır.

Suggestions

Metal esaslı kompozit üretimi ve zırh malzemesi olarak kullanabilirliği
Mekhrabov, O. Amdulla; Öztürk, Tayfur; Bor, Şakir; Sarıoğlu, Filiz; Gürbüz, Rıza; Akdeniz, Mahmut Vedat(1994)
Al-çelik lamine kompozitleri anayapi 5XXX ve 1XXX serisi olmak üzere takviye fazı düşük karbonlu çelik olacak şekilde % 13, %25 ve %37 takviye hacim oranlarında sıcak presleme ile üretilmişlerdir. Üretim konusunda yapılan çalışmalar galvanizli sac kullanımı ile sıcak preslemenin en uygun üretim yöntemi olduğunu; tuz banyo (BaCI2 ) esaslı kaplamalı birleştirme yönteminin söz konusu malzemelerin seri üretimine uyarlanabilme potansiyeli olduğunu; ve ilave olarak bu çalışmanın amaçları ile doğrudan ilintili olm...
Metal İyonları Katkılanmış Çeşitli Borat Bileşiklerinin Luminesan Özelliklerinin Ve Metal Yüzeyler Üzerinde Oluşturulmuş Karborantiol Filmlerin İncelenmesi
Yılmaz, Ayşen; Yazıcı, Necmeddin Ahmet; Esentürk, Okan; Çırpan, Ali; Danışman, Mehmet Fatih; Mete, Ersen; Araz, Ocak Şule(2016)
Projemizde üç değişik iş paketi çalışıldı: 1) LaBO3, GdBO3 ve YBO3 bileşikleri iki değişiksentez yöntemiyle, mikrodalga yardımlı katı hal sentez yöntemi ve hidrotermal sentez yöntemiile sentezlenip içlerine değişen miktarlarda Dy3+, Tb3+ ve Sm3+ iyonları katkılanıpfotolüminesan özellikleri incelendi. Sentez yöntemi değiştiğinde elde edilen ürününmorfolojisinin ve fotolüminesan şiddetinin değiştirdiği görüldü. Farklı iyon katkılama ile farklırenkte ışıma elde edildi. 2) Radyasyon ölçümlerinde kişisel dozimet...
Nonlinear vibration analysis of L-shaped beams and their use in vibration reduction
Ekici, Yiğitcan; Ciğeroğlu, Ender; Yazıcıoğlu, Yiğit; Department of Mechanical Engineering (2022-9)
In this thesis, nonlinear vibration analysis of both fixed L-shaped beam and L-shaped beam attached to a single degree of freedom (SDOF) system is performed for several cases with different structural parameters to observe the effect of these parameters. Then these beams are proposed to reduce the vibration amplitudes of certain structures, and the nonlinear effects on the dynamic responses of these structures are investigated. The nonlinear dynamic model of the L-shaped beam is obtained by using Euler-Bern...
Dolgu maddesi eklenmesiyle iletken polimer kompozitlerinin hazırlanması
Bayram, Göknur; Köysüren, Özcan(2006)
Projenin kapsamında, termoplastik polimerler ile karbon bazlı iletken dolgu maddelerini eriyik halde karıştırarak, düzgün dolgu maddesi dağılımına sahip iletken polimer kompozitleri üretilmiştir. Üretilen kompozitlerin elektriksel, mekanik, termal ve morfolojik karakterizasyonu gerçekleştirilmiştir. Proje deneylerinde, Yüksek yoğunluklu polietilen (YYPE), Naylon 6, Polipropilen (PP), Poli(etilen terftalat) (PET) polimer matriksleri ilexkarbon siyahı ve çok duvarlı karbon nanotüp parçacıkları çift vidalı ek...
Metal iyonların atık sahası kil örtüsündeki dağılım ve difüzyon katsayılarının araştırılması
Yazıcıgil, Hasan; Çamur, Mehmet Zeki(2000-10-15)
Ca, Cd, Cr, Cu, Fe, K, Mg, Mn, Na, Ni, Pb ve Zn iyonlarının üç farklı sıkıştırma koşullarında Ankara kili malzemesinden hazırlanmış taban bariyerindeki kütle transferi sorpsiyon, etkin difuzyon ve mekanik dispersiyon prosesleri çerçevesinde deneysel olarak çalışılmış ve proseslerle ilgili katsayılar belirlenmiştir. Jeoteknik deneylere göre Ankara kili malzemesi likit limiti 73, plastik limiti 29 ve plastisite indeksi 44 olan yüksek plastisiteli inorganik killer sınıfına girmektedir. Kuvars, kalsit, feldspar...
Citation Formats
H. İşçi, N. Deveci, Ş. Camadanlı, Ş. Özalp, and G. Gökağaç Arslan, “Metal-metal bağı içeren binükleer komplekslerinin, ( M2 (B-B)4 L2( n- , Ligand yerdeğiştirme reaksiyonları kinetiğinin incelenmesi,” 1998. Accessed: 00, 2022. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/95686.