Metal iyonların atık sahası kil örtüsündeki dağılım ve difüzyon katsayılarının araştırılması

2000-10-15
Ca, Cd, Cr, Cu, Fe, K, Mg, Mn, Na, Ni, Pb ve Zn iyonlarının üç farklı sıkıştırma koşullarında Ankara kili malzemesinden hazırlanmış taban bariyerindeki kütle transferi sorpsiyon, etkin difuzyon ve mekanik dispersiyon prosesleri çerçevesinde deneysel olarak çalışılmış ve proseslerle ilgili katsayılar belirlenmiştir. Jeoteknik deneylere göre Ankara kili malzemesi likit limiti 73, plastik limiti 29 ve plastisite indeksi 44 olan yüksek plastisiteli inorganik killer sınıfına girmektedir. Kuvars, kalsit, feldspar, smektit, illit, klorit ve kaolin içeren malzemenin optimum sıkıştırma parametreleri % 32 su içeriği ve 1.413 g/cm3 kuru yoğunluktur. Optimum koşullar (I), optimumun yan su içeriğinde fakat optimum sıkıştırma enerjisi koşullan (II) ve optimum su içeriğinde fakat optimumun yan enerjisinde sıkıştırma koşullarında (III) hazırlanan malzemelerin etkin poroziteleri sırasıyla 0.32, 0.35 ve 0.40 dır. I, II ve III nolu malzemelerin hidrolik iletkenlikleri 0.13- 0.26x10" cm/s, 3.1-4.38x10" cm/s ve 916-1057x10" cm/s dir. Malzeme incelenen konsantrasyon aralığında Cd, Cr, Cu, Fe, K, Mn, Ni, Pb ve Zn iyonlarını adsorp ederken Ca, Mg ve Na iyonlarını desorp etmektedir. Bu iyonların dağılım katsayılarını tanımlayan sorpsiyon izoterm denklemleri deneyler aracılığla belirlenmiştir. Kolon deneyleri ile belirlenen Cd, Cl, Cr, Cu, Fe, K, Mg, Mn, Ni, Pb ve Zn iyonlarının etkin difuzyon katsayılan (xlO"6 cm2/sn cinsinden) sırasıyla 2.537, 9.513, 2.219, 2.854, 2.22, 7.927, 2.537, 3.076, 1.585, 3.171ve 2.537 dir. Optimumun yan su içeriğinde fakat optimum sıkıştırma enerjisi koşullarında dispersivite 0.96 cm ve optimum su içeriğinde fakat optimumun yan enerjisinde sıkışüldığında dispersivite 2.0 cm dir. Üç farklı koşullarda hazırlanan taban bariyeri malzemelerindeki iyonların kütle transferi, optimum koşullarda minimum ve optimum su içeriğinde fakat optimumun yan enerjisinde sıkıştırma koşullarında ise maksimumdur. Elde edilen sonuçlar, taban bariyerleri hazırlanırken optimum su içeriğinden daha çok optimum sıkıştırma enerjisine önem verilmesi gerektiğini ve Ankara kili malzemesi optimum enerji koşullarında sıkıştırılması kaydıyla atık sahası taban bariyeri olarak kullanılabilir nitelikte nitelikte olduğunu göstermektedir.

Suggestions

Bor Nitür Nanotüplerin Üretimi Ve Polimer Kompozitlerde Kullanmı
Sezgi, Naime Aslı(2011-12-31)
Bor ve demir oksit toz karışımı ile amonyak gazının yüksek sıcaklıkta tepkimeye sokulmasıyla bor nitrür nanotüpler elde etmek, elde edilen nanotüplerin karakterizasyonunu yapmak, ektrüzyon yöntemiyle farklı ağırlık yüzdelerinde bor nitrür nanotüp içeren polipropilen kompozitler üretmek ve bu kompozitlerin mekanik ve ısısal özelliklerini ölçerek saf polipropilen ile karşılaştırmaktır. Bu sayede bor nitrür nanotüplerin saf polipropilen üzerindeki geliştirici etkisi ölçülecektir.
Hidrokarbonların Farklı Mcm-41 Örnekleri Üzerindeki Sorpsiyon Kapasitelerinin Karşılaştırılması
Yücel, Hayrettin(2011-12-31)
Bu çalışmanın amacı, hidrokarbonların(o,m,p- ksilen ve etilbenzen) TEOS ile sentezlenen MCM- 41 örneği üzerindeki adsorpsiyon kapasitelerini değişik sıcaklıklarda Elektronik bir terazide (IGA) sistemiyle ölçmek ve diğer örneklerle karşılaştırmak, bu kapasite farklılıklarının neden kaynaklandığını belirlemek için örneklerin karakterizasyonunu yapmaktır. Ayrıca örnekler üzerinde alkollerin sorpsiyon izotermlerini elde etmektir.
Termal dayanımı arttırılmış, uçucu yağ içeren hiyerarşik yapılı antimikrobiyal zeolitik malzemeler
İşler Binay, Melda; Akata Kurç, Burcu (Türk Patent ve Marka Kurumu, 2019-12-25)
Buluş, antimikrobiyal özellikli uçucu yağ olan timol ve benzeri organik moleküllerin, gözenekleri büyültülerek hiyerarşik yapı kazandırılmış düşük Si/Al oranına sahip zeolit veya titanyum zinciri içeren silikat yapılı zeotip malzemelerin içine yerleştirilmesi ile uçucu organik mokeküllerin ısıl dayanımı, antimikrobiyal etkenliği ve antimikrobiyallik süresi arttırılarak oluşturulmuş çevreci malzemeler ile ilgilidir.
Konya Killerinin Jeoteknik Uygulamalarla Katı Atık İzolasyon Şiltesi olarak Kullanılması için Bentonit ile İyileştirilmesi
Akgün, Haluk; Arslan Kelam, Arzu(2018-12-31)
Bu çalışmanın amacı, Konya’da yaygın olarak bulunan Kuvaterner killerin potansiyel atık sahalarında kullanılabilmeleri için uygunluklarının belirlenmesi için jeoteknik (elek analizi, Atterberg limitleri, hidrometre, kompaksiyon, konsolidasyon), hidrolik geçirgenlik (düşen seviyeli permeabilite) ve mineralojik (XRD, SEM, Metilen Mavisi) özelliklerinin optimum bentonit karışımı miktarları ile zenginleştirme/iyileştirme çalışmaları yapıldıktan önce ve sonra laboratuvar deneyleri yardımıyla belirlenmesi ve bu ...
Minerallerin değişik ortam ve koşullarda öğütülmesinin kırılma, ıslanma, şekil ve morfolojik özelliklere etkisi
Yekeler, Meftuni; Hiçyılmaz, Cahit; Ulusoy, Uğur; Özkan, Alper(2002)
Bu çalışmanın ilk kısmı üç aşamadan oluşmaktadır: İlk olarak, kalsit, barit ve linyit kömürünün laboratuvar ölçekli porselen bilyalı değirmende kuru, yaş ve kimyasal madde ile yaş öğütülmesiyle kırılma parametreleri ($S_$i ve $B_{i,j}$) belirlenmiş ve öğütme ürünlerinin tane boyu dağılımları elde edilmiş ve bu boyut dağılımlarının kendilerinin PSUSIM adlı program kullanılarak simülasyonları yapılmıştır. İkinci aşamada, değirmende kuru, yaş ve kimyasal madde ile yaş öğütülen farklı besleme boyutu fraksiyonu ...
Citation Formats
H. Yazıcıgil and M. Z. Çamur, “Metal iyonların atık sahası kil örtüsündeki dağılım ve difüzyon katsayılarının araştırılması,” 2000. Accessed: 00, 2022. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/95594.