Devlet İkonografisinin Dönüşümü ve Muhteşem Süleyman Çağı Sergisi'nden Yeditepe Bienali'ne Türkiye'nin Neo-Osmanlıcı Temsili

2021-12-01
19. yüzyılın başından itibaren Osmanlı Devleti’nin ve daha sonrasında Türkiye’nin devlet ikonografisini nasıl şekillendirmesi gerektiği her zaman ciddiye alınan bir konu olmuştur. Son dönemlerde daha da görünür olan devlet ikonografisinde ve devletin sembolik temsillerinde yaşanan neo-Osmanlıcı eğilim ise bu konunun dinamiklerini daha ayrıntılı bir biçimde ele alma gerekliliğine işaret eder. Bu çalışma, AKP’nin “Yeni Türkiye” bağlamında öne sürdüğü “yerlilik ve millilik” söyleminin görsel sanat alanındaki gelişiminin Osmanlı’nın son dönemlerine kadar geri götürülebilecek, fakat asıl ivmesini 1990’lardan itibaren devletin sembolik temsili üzerinde yaşanan çatışmalardan alan bir tarihsel bağlam içerisinde ele alınması gerektiğini iddia eder. Bu iddiayı desteklemek için makalenin ilk bölümünde devlet ikonografisinin 1980’lerden günümüze kadar gelen süreçte nasıl bir dönüşüme geçirdiği tartışılmaktadır. Daha sonra devlet ikonografisinin farklılaşmasının ve kamusal alanlarda yaşanan sembolik dönüşümlerin nasıl kavramsallaştırılabileceği sorununa odaklanılmaktadır. Makalenin son bölümünde ise Türkiye’nin üç farklı döneminde organize edilen üç sanat sergisi – Muhteşem Süleyman Çağı sergisi (1987), Türkler: Bin Yıllık Yolculuk, 600-1600 sergisi (2005) ve Yeditepe Bienali (2018) – vasıtasıyla üretilen farklı neo-Osmanlıcı temsillerin karşılaştırmalı bir analizi yapılacaktır.
PRAKSIS

Suggestions

Kadın ve Yoksulluk
Beşpınar Akgüner, Fatma Umut (Sosyal Demokrasi Derneği, 2020-06-01)
Kadın ve YoksullukFatma Umut BeşpınarÖzetKadın ve yoksulluk ilişkisini elen alan bu yazıda hem 1970’lerden bu yana dünyada gelişmekte olan kadın ve yoksulluk literatürü hem de Türkiye’de kadınların sosyo-ekonomik durumuna ilişkin olguları ortaya koyan çalışmalar çerçevesinde ele alınmakta ve tartışılmaktadır. Kadınlar yoksulluğu diğer toplumsal gruplardan farklı biçimlerde ve farklı düzeyde yaşamaktadır. Kadınların yoksulluğuna neden olan koşullar ve yoksulluğun kadınların yaşamındaki sonuçları kadı...
Cultural And Conceptual Frames For Architectural Criticism
Güzer, C.Abdi (1994-1-1)
Since the beginnings of seventies 'everyday architecture*, as a non-crilical and mass-produced form of architectural practice, is celebrating an acceleratingly dominant ground of freedom. The outcome of this liberation is a 'no-rule' architecture presenting itself as a sceneography based form-fetishism. The commodity based promolion of numerous 'isms' and their image-based mass productions remove architecture from being a critical practice and create a false consciousness due to its representative relations...
Piranesi Between Classical and Sublime
Ek, Fatma İpek (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2007)
On sekizinci yüzyılda, estetik biliminin olduğu kadar mimarlık tarihinin de doğuşu bağlamında ivme kazanan tartışmalar, mimarlık disiplinini doğal olarak etkilemişti. Estetik tartışmaların temeli mimarilerin tarihsel köken tartışmalarına bağlanıyor ve ‘güzel’ ile ‘yüce’ olmak üzere iki etki üzerine odaklanıyordu: ‘Güzel’i temsil ettiği düşünülen Yunan tarzı, ‘yüce’yle özdeşleştirilen Roma ve Mısır tarzlarının karşısına yerleştirilmekteydi. Giovanni Battista Piranesi (1720-1778) gibi mimar ve düşünürlerin gö...
Scene of transformation of urban space, politics, negotiations, communalities, and interactions: The case of independent theaters in Ankara and İstanbul
Baykal, Zeynep; Tokluoğlu, Ayşe Ceylan; Department of Sociology (2023-2)
The subsidized theater groups have dominated the theatrical field in Turkey from the early republican period. However, from the late 1950s, private/non-subsidized theatrical groups have also begun to develop an institutional structure. Early in the 1990s and more so in the 2000s, the country's shifting socioeconomic conditions led to a divergent and pluralized theatrical landscape. Most theater practitioners nowadays produce plays for smaller audiences in unconventional theatrical venues, offering their aud...
The depiction of the American image in post-war Turkey: americanization and anti-americanization in Turkish periodicals (1946-1950)
Yılmaz, Atakan; Gürsel, Bahar; Department of History (2021-8)
This study aims to reveal how the image of America was depicted in the early post-war (1946-1950) Turkish periodicals in terms of ideological and cultural contexts. The mainstream Turkish press became a vital legitimation tool to convince the public about the Turkish-American relations in the developing Cold War circumstances. In this context, the depiction of the United States and the Soviet Union with certain political and cultural stereotypes played an essential role in forming the Cold War perception in...
Citation Formats
E. Çolak, “Devlet İkonografisinin Dönüşümü ve Muhteşem Süleyman Çağı Sergisi’nden Yeditepe Bienali’ne Türkiye’nin Neo-Osmanlıcı Temsili,” PRAKSIS, no. 56, pp. 85–109, 2021, Accessed: 00, 2022. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/97986.