Piranesi Between Classical and Sublime

Download
2007
Ek, Fatma İpek
On sekizinci yüzyılda, estetik biliminin olduğu kadar mimarlık tarihinin de doğuşu bağlamında ivme kazanan tartışmalar, mimarlık disiplinini doğal olarak etkilemişti. Estetik tartışmaların temeli mimarilerin tarihsel köken tartışmalarına bağlanıyor ve ‘güzel’ ile ‘yüce’ olmak üzere iki etki üzerine odaklanıyordu: ‘Güzel’i temsil ettiği düşünülen Yunan tarzı, ‘yüce’yle özdeşleştirilen Roma ve Mısır tarzlarının karşısına yerleştirilmekteydi. Giovanni Battista Piranesi (1720-1778) gibi mimar ve düşünürlerin görsel ve yazınsal çalışmalarında söz konusu estetik ve tarihsel savlar takip edilebiliyordu. Piranesi, Roma mimarlık ve uygarlığının kökenini ‘güzel’ Yunan’a dayandıran Winckelmann gibi çağdaşlarının aksine, Roma mimarî estetiğinin ‘yüce’ unsurlar barındırdığını, dolayısıyla Mısır medeniyetinden türediğini savunuyordu. Tüm çizimlerinde antik Roma’nın ‘yüce’ mimarisini resmeden Piranesi, böylece estetik tartışmaların ‘yüce’ cephesinde yerini alıyordu. On sekizinci yüzyılın iki önemli filozofu Immanuel Kant (1724-1804) ile Edmund Burke (1729-1797) estetiğin bileşenleri ‘güzel’ ve ‘yüce’ üzerine çalışmalarıyla tartışmaları hızlandırmıştı. Bu iki kavram on sekizinci yüzyıl felsefe ve tasarım kuramlarını aynı ölçüde etkilemekle birlikte, makale temel olarak Kant ile Burke’ün ‘yüce’ tanımları üzerinden Piranesi’nin görsel ve metinsel çalışmalarının karşılaştırmalı okumasını yapmaktadır. Kant ve Burke’ün ‘yüce’ açıklamalarında küçük ayrılıklar görülmekle birlikte ikisi de temelde aynı şeyi söylemişlerdir. Özellikle Kant’ın Güzellik ve Yücelik Duygusu Üzerine Gözlemler (1764) ve Burke’ün Yücelik ve Güzellik Fikirlerimizin Kaynağı Hakkında Felsefî bir Araştırma (1757) başlıklı çalışmalarındaki ifadeler Piranesi’nin çizimlerinde takip edilebilmektedir. Piranesi, Kant’ın ve Burke’ün anlattığı ‘yüce’yi mimarî çizim diliyle aktarmıştı. Piranesi, on sekizinci yüzyıla egemen olan ‘yüce’ etkiyi Venedikli bir mimarın gözüyle yeniden yorumluyordu.

Suggestions

The Ideal Of Handicrafts and the Modern Design Formation: Coincidences and Failures
Tsoumas, Johannis (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2013-12-1)
Bu araştırma günümüzde modern tasarım olarak adlandırılan kavramın el sanatları kavramıyla yakından ilişkisini incelemektedir. Esas amacı, yalnızca kuramsal olarak değil, aynı zamanda karanlık Orta Çağdan günümüze uzanan bir dizi anahtar tarihsel örnekten hareket ederek el sanatlarının, Batı toplumlarında başarıya ulaşan endüstriyel tasarımın temelini oluşturduğunu göstermektir. Bu göz ardı edilemeyecek ilişkinin gelişimindeki önemli dönüm noktası 19. yüzyıl İngiltere’sidir. Çünkü bu dönem Sanayi Devrimi’ni...
Bidirectional pragmatic transfer : an investigation of refusal strategies of Turkish users of English
Demir, Serpil; Bear, Joshua M.; Department of Foreign Language Education (2003)
This study investigated the existence of bi-directional transfer in pragmatic abilities of Turkish users of English in their refusal strategies in terms of the frequency of direct and indirect refusal strategies, types and frequencies of the indirect strategies, and the role of the interlocutor's status in strategy choice. To this end, 30 Turkish users of English were given a discourse completion questionnaire in English and 30 Turkish users of English were given the Turkish translation iiiof the same quest...
GOTHIC SPACE IN DAPHNE DU MAURIER'S JAMAICA INN, REBECCA AND MY COUSIN RACHEL
Erdem, Özge; Birlik, Nurten; Department of English Literature (2022-2-28)
This dissertation argues that the gothic space in Daphne du Maurier’s novels Jamaica Inn, Rebecca, and My Cousin Rachel displays non-Cartesian and non-Newtonian qualities, which makes it possible to adopt a Thirdspace epistemology to read the novels and discuss the spatial experiences that destabilise Firstspace and Secondspace epistemologies that underlie traditional conceptions of space. This dissertation treats the Gothic as a mode of writing which dealt with the repressed material in the discourse and c...
Guattari's Machines and The Original Perspectives
Kut, Engin; Shores, Corry; Department of Philosophy (2021-9)
Although Felix Guattari extensively incorporated the terminology from the Freud-Lacan line of psychoanalysis, he employs those terms in a revolutionary way in his philosophical outlook. Besides central concepts such as desire, libido and Oedipus, he employed the machine as a core concept to form an original perspective. A term reflecting the multiplicity and political novelty, its psychoanalytic background is an indispensable aspect for Guattari’s machines’ origins, their function and temporal progression. ...
RETHINKING HUMAN RIGHTS WITH ARENDT: CRISIS AND PARADOX FOR NON-CITIZENS BETWEEN THEORY AND PRACTICE
Fırat, Merve; Çırakman Deveci, Aslı; Department of Political Science and Public Administration (2022-12-29)
The thesis aims to understand and analyze Hannah Arendt's understanding of human rights which is developed over the mass of stateless/non-citizen people that she identified in the gap between theory and practice. From the perspective of the study, there are naturalistic conception and political conception approaches in the human rights literature on the theoretical level. Arendt, on the other hand, develops a critical perspective on human rights by expressing the human rights crisis experienced by stateless...
Citation Formats
F. İ. Ek, “Piranesi Between Classical and Sublime,” ODTÜ Mimarlık Fakültesi Dergisi, vol. 24, no. 1, pp. 17–34, 2007, Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: http://jfa.arch.metu.edu.tr/archive/0258-5316/2007/cilt24/sayi_1/17-34.pdf.