Recently Added

1957, Jakko Kaikkonen, Marvin Sevely and William Cox at the first campus model
(1957)
From left to right: Jaakko Kaikkonen, Marvin Sevely and William Cox
City Museums in Türkiye: Representing the Local, the National and the Global
Kardaş, Ayşegül; Altan, Tomris Elvan; Department of History of Architecture (2024-4-17)
By concentrating on the first examples of City Museums in Türkiye, this study analyses the emergence of the idea of this type of museums in the country in relation to their establishment in the context of the late 20th and early 21st centuries. The study discusses why and how City Museums were founded in relation to their initiating actors, the meaning and place of their buildings in urban contexts as well as the historical and contemporary representations of identities of cities in their displays. The aim ...
The Interplay Between Workplace and English Language Teachers' Well-being: A Case Study
Ateş, Salih Can; Karaman, Abdullah Cendel; Department of English Language Teaching (2024-4-16)
The profession of language teaching, due to its frequent engagements with diverse subjects in various situations, can involve elevated stress levels, poor working conditions, diminished motivation, and language teacher attrition and burnout. On the other hand, teachers who experience high levels of well-being in their working contexts generally teach more effectively and build up better relationships with their learners, colleagues, and administrative superiors. Even though there are studies investigating l...
The Concept of Nobility in Nietzsche
Kutan, Ali Haydar; İnam, Ahmet; Department of Philosophy (2024-4)
This thesis explores the concept of nobility in Nietzsche. As beings of consciousness human beings possess the potential to create and shape their own lives. How individuals exercise this potentiality reveals their character, their attitude towards themselves and life. They do so by setting purposes, attributing meanings, and thus constructing paradigms of values and ideals for their lives. These paradigms of values serve as the molds or patterns for self-creation. Furthermore, the nature of these molds and...
WORD INTERNAL STRUCTURE IN CHINESE: EVENT STRUCTURE, PREDICATE-ARGUMENT STRUCTURE AND CATEGORIES IN SEPARABLE VERBS
Kao, Tzu-Ching; Bozşahin, Hüseyin Cem; Department of Cognitive Sciences (2024-2)
The study of Chinese separable verbs has long been one of the unresolved and under-debated challenges in the field of Chinese linguistics due to their indivisible semantics, yet decomposable syntactic behaviors of separable verbs. In addition to this general conundrum that separable words pose for linguists, the second reason that makes the analysis of separable verbs difficult is the diverse range of syntactic modifications that separable verbs can accommodate. In this study, we analyze separable verbs as ...
Crystal plasticity analysis of severe plastic deformation processes
Şimşek, Ülke; Yalçınkaya, Tuncay; Department of Aerospace Engineering (2024-3)
Advancements in technology for the creation, characterization, modeling, design, and application of nanostructured materials are essential for maintaining competitiveness in the global industrial design and manufacturing market. Recently, processing extremely fine-grained metals through severe plastic deformation (SPD) techniques has reached a critical phase in development. Sufficient laboratory findings are available to demonstrate the overall viability of this approach, and it is widely acknowledged that ...
1963, Murat Balamir tells the jury about his project
(1963)
From left to right Orhan Özgüner, Fatih Veysoğlu, Doruk Pamir and Fritz Janeba
A group of students in the architecture department studio during the 1963-64 academic year
(1963)
From left to right: Okan Üstünkök, Taner Öç, Berrak Seren, Murat Balamir and others
Seljuk Architecture in Representation and Use: from the late Ottoman Empire to the early Turkish Republic
Lynch Köycü, Michelle; Altan, Tomris Elvan; Peker, Ali Uzay; Department of History of Architecture (2024-4-17)
The purpose of this study is to reinvestigate the formative years of Seljuk architecture’s discursive development, taking into account its emergence as a subject of academic and popular discourse during the transition from the Late Ottoman Empire to the early Republican Period. Endeavoring to move beyond depictions of this occurrence as a purely textual phenomenon deriving from the largely intellectualized ‘historiography wars’ waged in the first decades of the 20th century, this dissertation employs a long...
19. Y.Y. TÜRKİYE İKTİSAT TARİHİ KAYNAKLARI : BİR BİBLİYOGRAFYA DENEMESİ
Yavuz, Erdal; Kurmuş, Orhan; Pamuk, Şevket (ODTÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 1980)
Ondokuzuncu yüzyıl Türkiye iktisat tarihi konusuyla çeşitli düzeylerde ilgilenenlerin belki de en çok eksikliğini duydukları şey, bu alandaki kaynakları sistematik biçimde sıralayan uzmanlaşmış bir bibliyografyanın mevcut olmayışıdır. Bu çalışma, bu eksikliğin hiç olmazsa bazı yönlerini doldurmak amacına yöneliktir. İdeal niteliklere sahip bir bibliyografyanın basılı kaynaklar kadar yayınlanmış arşiv belgeleri hakkında da doyurucu bilgiler içermesi özlenir bir durumdur. Ondokuzuncu yüzyıl Türkiye iktisat ta...
II. DÜNYA SAVAŞI SIRASINDA HAZIRLANAN «SAVAŞ SONRASI KALKINMA PLAN VE PROGRAMLARI...»
İlhan, Tekeli (ODTÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 1980)
İkinci Dünya Savaşı içinde Türkiye'nin uyguladığı ekonomik politikalar, Türkiye'de planlama tarihi ile uğraşanlar için iki yönden ilginçtir. Bu yönlerden birincisi savaş içindeki Milli Koruma Kanununun uygulamasıdır. Eğer ekonomik planlama olgusu, bir ekonominin üretim ve dağıtıma ilişkin temel kararlarının piyasa mekanizması içinde oluşması yerine, bu kararların bir merkezi devlet örgütü tarafından verilmesi biçiminde çok genel bir şekilde tanımlanırsa, Milli Koruma Kanununun uygulamasını da bir planlama d...
BİRİNCİ SANAYİ PLANININ HAZIRLANIŞINDA SOVYET UZMANLARININ ROLÜ
İlkin, Selim (ODTÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 1980)
Bu çalışmanın amacı, 1932 yılında Türkiye'ye gelip ayrıntılı incelemeler yapmış olan Sovyet uzmanların, 1934 yılı başında uygulamaya konan Birinci Sanayi Planı'na, olan katkılarını incelemektir. Son yıllarda bu planla ilgili araştırmalarda belirli bir artma olmuştur. Ancak bu araştırmalar, Sovyet Uzmanlarının rolünü ya ihmal etmişler ya da çok farklı şekillerde yorumlamışlardır. Bu araştırmalarda Sovyet uzmanlarının nasıl bir ortamda ne gibi amaçlarla getirildiği, bu uzmanların Anadolu'daki incelemeleri, ha...
CUMHURİYETİN İLK YILLARINDA TÜRK TÜCCARININ «MİLLλ LEŞMESİ
Keyder, Çağlar (ODTÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 1980)
Bu makalede, 1923-1929 yıllarında Türkiye dış ticaretinin örgütlenmesi anlatılacaktır. Üzerinde asıl durmak istediğimiz konu, azınlıkların sahneden çekilmesi ile kendine yeni iş sahaları bulan Müslüman burjuvazinin yabancı tüccarlarla ilişkisi ve bu ilişkide daha ayrıcalıklı bir yer kazanmak için yeni devlet otoritesini kullanma çabalarıdır. Müslüman burjuvazi, değişmeden devam eden, dış ekonomik ilişkiler çerçevesinde kendi payını arttırmak için politik ve kurumsal müdahale biçimleri arıyordu. Ne var ki de...
OSMANLI DEVLETİ'NİN BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI FİNANSMANI VE PARA POLİTİKASI
Toprak, Zafer (ODTÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 1980)
Urban food system transition via circular economy: The case of Karşıyaka, İzmir
Ozcam, Zeynep; Pınarcıoğlu, Mehmet Melih; Department of City and Regional Planning (2024-3-11)
The post-industrial society faces “multiple crises” arising from the effects of human systems on the environment. Cities, as the places of consumption, are places where the multiple crises converge and deeply manifest themselves. One of the alarming systems is the food system, with the unsustainable production and consumption patterns pushing environmental and social limits, leading to social inequality as well as ecosystem destruction. This requires a rethinking on the linear organization of the food syste...
A QUALITATIVE EXAMINATION OF DEATH OF A SPOUSE AND BEREAVEMENT
Minçe, Gizem; Gençöz, Faruk; Sarı Demir, Sevda; Department of Psychology (2024-4)
Losing a loved one has always been seen as a painful experience. The death of a spouse, who is the person with whom the person plans to spend his life together, certainly has an important impact on the one who is left behind. In addition, being a young woman who has lost her husband has many attributes in Turkish culture, which are mainly formed around the phenomenon of a woman who is a “widow”. The present study aimed to examine women's experiences of partner loss in early life from a psychoanalytic point ...
The First Factories in The Balkan Provinces of the Ottoman Empire (Book Review)
Todorov, Nikolai (ODTÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 1971)
Makalede, Osmanlı İmparatorluğu'nun en gelişmiş bölgelerinden biri olan Bul garistanda, 19. yüzyılın başından itibaren gelişmekte olan kapitalist ilişkilerin daha iyi kavranmasına yardımcı olmak amacıyla üç fabrikanın ayrıntılı ve mukayeseli incelen mesi yapılmıştır. Tanzimat reformlarının başarısızlığı Osmanlı İmparatorluğu'ndaki modernleşme sürecinin yeterince incelenmemesine yol açmıştı. Bu boşluğu biraz olsun doldurmaya katkıda bulunmak, araştırmanın en önemli amaçları arasındadır. Yazıda, Balkanların i...
Gecekonduları Planlama Sorunları ve Yolları
Tekeli, İlhan (ODTÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 1971)
In this paper formulation of "gecekondu" squatters problem in Turkey is appro ached from several dimensions such as class structure, transformation in spatial orga nization, group phenomenon and construction processes. The paper continues with a discussion on the possible strategies open to the planner as against several different presure groups related to the gecekondu problem and their aims. The planner has to know internal conflicts of the phenomenon well, if he is to use multiplier effects in soluti...
The Origins of the Left in Turkey (Book Review)
Kazancıgil, Ali (ODTÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 1971)
Britain's Dependence on Foreign Food and Some Railway Projects in the Balkans
Kurmuş, Orhan (ODTÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 1971)
Yazıda, 19. yüzyılın ikinci yarısında, İngiliz sermayesinin Osmanlı İmparator luğunun Batı Eyâletlerinde giriştikleri demiryolu projelerinin amaçları araştırılmak tadır. tki demiryolu projesinin ayrıntılı olarak incelenmesi İngilizlerin söz konusu pro jelere girişirken kâr oranından ziyade ucuz yiyecek teminini ön plânda tuttuklarını ortaya koymaktadır.