Recently Added

A comparision of Turkey's and Iran's Foreign Policies Towards Yemeni and Libyan Wars in the Level of Regional Analysis
Okumuş, E, Esra; Altunışık, Meliha; Department of Middle East Studies (2021-9-22)
Civil wars broke out in Libya and Yemen after the Arab Uprisings and increased the instability in the region. As non-Arab regional actors, Turkey and Iran pursued active foreign policies towards the conflict countries. Their policies and involvements are considerable and critical factors on the courses of events in the Middle East regional security complex. This thesis questions “why” and “in what ways” Turkey and Iran are involved in the civil wars in the region. It examines the regional foreign policy pat...
BaşYazı / Editorial
Yazı Kurulu (Middle East Technical University, 1976)
AN ANALYSIS OF THE SPEECH ACT OF COMPLAINT IN ENGLISH AS A LINGUA FRANCA (ELF): A DISCOURSE-PRAGMATIC STUDY OF A CORPUS FROM TRIPADVISOR
Demir, Nur Yağmur; Hatipoğlu, Çiler; Department of English Language Teaching (2021-9)
The main purpose of this study is to explore the strategies that English as Lingua Franca (ELF) users prefer while performing the speech act of complaint in a specific computer-mediated communication (CMC) context— focusing on online reviews of a popular travel platform called TripAdvisor. In accordance with this purpose, a corpus (approximately 340,000 words) consisting of 1810 complaints written by complainers, who claim to be in several various cities all around the world, was compiled within a certain s...
A survey on multidimensional persistence theory
Karagüler, Dilan; Pamuk, Semra; Department of Mathematics (2021-8)
Persistence homology is one of the commonly used theoretical methods in topological data analysis to extract information from given data using algebraic topology. Converting data to a filtered object and analyzing the topological features of each space in the filtration, we will obtain a way of representing these features called the shape of data. This will give us invariants like barcodes or persistence diagrams for the data. These invariants are stable under small perturbations. In most applications, we n...
The Wronski map for flag varieties
Güngör, Emre; Kişisel, Ali Ulaş Özgür; Department of Mathematics (2021-9)
In this thesis, we studied flag varieties, the Grassmann variety G(d; n) and their behavior under the Wronski map. We begin by introducing algebraic, topological and geometric tools that are required to define flag varieties as projective varieties. Schubert calculus is introduced in order to understand the cohomology of the Grassmannian and flag varieties. We described Young tableau which is a helpful tool that makes some combinatorial computations, in particular of Littlewood-Richardson coefficients, easi...
Önsöz / Preface
Yazı Kurulu (Middle East Technical University, 1975)
Bağlanma Stilleri, Duygu Düzenleme, Reddedilme Duyarlılığı, Yakınlık Korkusu ve Kendini Saklamanın Kırılgan Narsisizm ile İlişkisi
Elibol, Şeyma; Sevi Tok, Emine Sevinç (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2019-6-20)
Bu çalışmanın temel amacı, kırılgan narsisizm ile yetişkin bağlanma stilleri, duygu düzenleme güçlüğü, reddedilme duyarlılığı, yakınlık korkusu ve kendini saklama değişkenleri arasındaki ilişkilerin incelenmesidir. Çalışmanın ikinci amacı ise, bağlanma ile kırılgan narsisizm arasındaki ilişkide duygu düzenlemenin, kendini saklama ile kırılgan narsisizm arasındaki ilişkide ise reddedilme duyarlılığının olası aracı rollerinin sınanmasıdır. Bu amaçla, normal popülasyondan seçilen 18-60 yaş arası toplam 236 yet...
Terapi İlişkisinin Terapist ve Danışanın Kaçınma Örüntüleri Açısından İncelenmesi: Bir Konuşma Analizi Çalışması
Sarı, Sevda (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2019-6-20)
Nitel araştırma yöntemlerinin kullanıldığı psikoterapi araştırmaları ile terapi ilişkisi, duygular terapide değişim süreci ve terapist danışan etkileşimi gibi konularda psikoterapide süreç araştırmaları yapılabilmektedir (McLeod, 2001). Konuşma analizi, dilin etkileşimsel dinamiğine odaklandığı için terapi ilişkisinin araştırılmasında tercih edilmektedir (Perakyla, 2004). Bu çalışmanın amacı, bir psikoterapi süreç araştırması olarak, kaçınmanın terapist ve danışan etkileşim sürecinde nasıl ortaya çıktığının...
ENCOUNTERS WITH BLINDNESS: REPRODUCTION OF THE CONTEXT OF NORMAL IN EVERYDAY INTERACTIONS BETWEEN EDUCATED BLIND INDIVIDUALS AND THEIR SIGHTED RELATIVES/FRIENDS
Özyurt, Ceylin; Topal, Çağatay; Department of Sociology (2021-9)
This thesis analyzes the understanding of the normal that is socially defined as the antonym of the stigmatized by centralizing sightedness and blindness and using the theoretical frame of Goffman’s Stigma Theory. The inquiry adopts sightedness and blindness not as individuals’ attributes but as contexts in flux in everyday interactions. In light of the relevant literature review, 20 face-to-face semi-structured interviews were conducted with twelve legally defined blind persons and eight sighted persons in...
Psikanalitik Yönelimli Psikoterapi Seanslarındaki Sessizliğin Konuşma Analizi ile İncelenmesi
Bulut, Burcu Pınar (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2019-2-25)
Sessizliğin her konuşmanın ayrılmaz bir parçası olduğunu kabul etmek, bu sessizliklerin ne zaman ortaya çıktıklarını, bir anlamları olup olmadığını çalışmak konusunda bir alan açmıştır. Bu çalışmada, sessizliğin terapi seansı içerisinde hasta tarafından nasıl kullanıldığı ve işlevinin ne olduğu, terapist-hasta diyalogunda nasıl ortaya çıktığı, herhangi bir örüntüsünün olup olmadığı ve konuşmaya etkilerinin neler olduğunun anlaşılması amaçlanmıştır. Bu kapsamda S. Hanım ile araştırmacının psikanalitik yöneli...
Psikolojide Lacanyen Söylem Analizi Yaklaşımı: Madde Bağımlılığı ve Yasa İlişkisinin Terapi Sürecinde İncelenmesi Örneği
Gençöz, Faruk; Baltacı, Sinem (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2019-2-25)
Günümüzde bağımlılık oranlarında ve türlerinde yüksek oranda artış görülmektedir. Bu artışla eş zamanlı olarak bağımlılığın önlenmesine yönelik kurumsal ve yasal birçok düzenleme ortaya çıkmıştır. Ancak diğer yandan toplumsal söylemde, Özne’nin keyif verici maddelere ulaşmayı hak ettiğine dair birçok ifade ortaya çıkmaktadır. Bu çalışmada, madde bağımlılığı ile yasa ilişkisinin bir terapi sürecinde tarihi, kültürel ve güncel değerlendirmeler ışığında söylemsel temelde incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla, m...
Analitik Yönelimli Bir Psikoterapi Sürecinin Söylem Analiziyle İncelenmesi
Yoğan, Felek (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2019-2-25)
Psikoterapi ortamının temel materyali dildir. Alanyazın incelendiğinde psikoterapi ortamındaki dil kullanımını ele alan az sayıda çalışmanın olduğu görülmektedir. Bu çalışmanın amacı analitik yönelimli bir psikoterapi sürecinde, danışanın kendisini ve ilişki içinde olduğu kişileri nasıl konumlandırdığını araştırmaktır. Bu amaca ulaşmak için aynı danışanla yapılan dört psikoterapi seansı incelenmiştir. Söz konusu seanslar söylem analizi araştırma yöntemi ile analiz edilmiştir. Analitik odak olarak ise özne p...
Psikoterapide Süreç Analizi: Nitel Araştırma Yöntemlerinin Psikoterapi Araştırmalarına Uygulanışı
Sarı, Sevda (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2019-2-25)
Bu makale psikoterapi araştırmalarında söylem, anlatı ve konuşma analizinin kullanımı ile psikoterapide değişen anlamın incelenmesine odaklanmıştır. Psikoterapi sürecinin incelendiği araştırmalar terapötik varsayımların kabul edildiği ve sorgulandığı farklı epistemolojik duruşlar esas alınarak aktarılmıştır. Bu bağlamda, vakaya odaklanan ve danışanın problemini, içsel duygu durumunu, bilişsel sürecini yansıtan araştırmalar, terapi ilişki ve terapi etkileşimine odaklanan araştırmalar ve kültürel bağlam, güç ...
Lying individually or in a game in the presence of norm enforcer
Gurallar, Kübra; Büyükboyacı Hanay, Mürüvvet İlknur; Department of Economics (2021-9)
We conduct an online experiment to explore the role of symmetric externalities and third-party (norm enforcer) punishment on dishonest behavior. In particular, for symmetric externality treatments, we vary whether reports of group members change payoff of each other. To study how possibility of third-party punishment affects reporting behavior, we introduce a third-party with punishment option into the setting. We find that the effect of symmetric externalities on dishonest behavior is insignificant at aggr...
Yeni Ruhsal Yapılanmalar ve Klinik Etkileri
Gürsel, Derya (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2017-9-01)
Lacanyen Yaklaşımda Histeriğin Arzusu ve Arzunun Tatminsizliği
Özbek Şimşek, Derya (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2017-9-01)
Lacanyen analiz yapısal bir yaklaşım çerçevesinde oluşturulmuştur ve üç temel yapıyı içermektedir. Bu temel yapılar psikoz, nevroz ve perversiyon olarak adlandırılmıştır. Tanımlanan yapısal kategoriler öznenin tekrar geri getirilemeyecek ya da bulunamayacak bir kayba olan reaksiyonuna işaret etmektedir. Özne, yaşadığı kaybın üstesinden farklı mekanizmalar kullanarak gelmeye çalışmaktadır. İçinde bulunduğu kaybın etkileriyle baş edebilmek için kendini farklı şekillerde konumlandırmaya çalışır ve temel yapısı...
Development of carbon fabric-reinforced polylactic acid/acrylonitrile butadiene styrene multilayer composites
Öztürk, İrem; Bayram, Göknur; Department of Chemical Engineering (2021-8)
Multilayer composites are in concern of both world of material science and the industry because of providing enhanced mechanical properties with ultra lightweight. Also, there is a growing demand to use of recyclable, biodegradable materials in polymer composites for the sake of environmental health. In this study, polymer blends were prepared with polylactic acid (PLA) and acrylonitrile butadiene styrene (ABS) with 10, 30, and 50 wt.%. To compatibilize these polymers, styrene-ethylene-butylene-styrene ter...
METU JFA Subject Index: Volumes 1-10
Yazı Kurulu (Middle East Technical University, 1991)
METU JFA Author Index: Volumes 1-10
Yazı Kurulu (Middle East Technical University, 1991)
METU JFA Index: Volumes 1-10 ODTÜ MFD Dizin: Cilt 1-10
Yazı Kurulu (Middle East Technical University, 1991)