Sosyal Kaynaşma ve Kürtler: Coğrafi Farklılıklar

2021-01-01
Duman Bay, Betül
Bayırbağ, Mustafa Kemal
Alacahan, Osman

Suggestions

Social identity and intergroup relations: the case of alevis and sunnis in Amasya
Akbaş, Gülçin; Sümer, Nebi; Department of Psychology (2010)
The aim of the current thesis was to investigate the relationship between Alevis and Sunnis through the lenses of Social Identity Theory, Social Dominance Theory, and Contact Hypothesis to understand whether they see the current situation stable and legitimate, and perceive discrimination. It was expected that Alevis and Sunnis will differ in ingroup identifications, social dominance orientations, quantity, and quality of intergroup contact, perception of legitimacy and stability, and perceived discriminati...
Sosyal Ağların Eğitime Etkisinin 3-Ö (Öğretim-Öğretmen-Öğrenci) Boyutuyla İncelenmesi
Delialioğlu, Ömer; Aşkun, Cengiz Savaş(2015-12-31)
Önerilen araştırmanın amacı sosyal ağların öğretim-öğretmen-öğrenci boyutuyla bütünsel olarak ele alıp incelemek ve bu ortamların eğitimi nasıl etkilediğini anlamaktır. Elde edilecek bulgulara dayanarak öğretmenlere bu ortamları derslerinde nasıl kullanabilecekleriyle ilgili yöntemler sunmak ve hem öğretmen hem de öğrencilere karşılaşabilecekleri olası sorunlarla ilgili pro-aktif çözüm önerileri sunmaktır.
Sosyal Destek Davranışları Ölçeğinin uyarlama güvenilirlik ve geçerlilik çalışması
Ruth Yasemin, Erol; Bozo Özen, Özlem (2012-01-01)
Son bir ay içinde alınan sosyal destek düzeyini ölçen Sosyal Destek Davranışları Ölçeğini (SDDÖ) Türkçeye uyarlamak ve Türkçe formunun geçerlilik ve güvenilirliğini test etmektir. Ölçek, yol gösterme, duygusal destek ve somut yardım olmak üzere üç alanda alınan sosyal desteği ölçmeyi amaçlamaktadır. Yöntem: Çalışmanın örneklemini Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nin farklı sınıf ve bölümlerinden 317 öğrenci oluşturmuştur. Geçerlilik için katılımcılardan SDDÖ’nün yanı sıra, depresyon ve algılanan sosyal destek ...
Sosyal Psikolojinin Gruplar Arası Çatışma Alanına Uygulanışı
Çoksan, Sami ( Nobel Akademik Yayıncılık, 2020-01-01)
Sosyal temsil kuramına genel bir bakış
CİRHİNLİOĞLU, FATMA GÜL; AKTAŞ, VEZİR; Öner Özkan, Bengi (2006-01-01)
Citation Formats
B. Duman Bay, M. K. Bayırbağ, and O. Alacahan, Sosyal Kaynaşma ve Kürtler: Coğrafi Farklılıklar. 2021.