Sosyal Destek Davranışları Ölçeğinin uyarlama güvenilirlik ve geçerlilik çalışması

2012-01-01
Ruth Yasemin, Erol
Bozo Özen, Özlem
Son bir ay içinde alınan sosyal destek düzeyini ölçen Sosyal Destek Davranışları Ölçeğini (SDDÖ) Türkçeye uyarlamak ve Türkçe formunun geçerlilik ve güvenilirliğini test etmektir. Ölçek, yol gösterme, duygusal destek ve somut yardım olmak üzere üç alanda alınan sosyal desteği ölçmeyi amaçlamaktadır. Yöntem: Çalışmanın örneklemini Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nin farklı sınıf ve bölümlerinden 317 öğrenci oluşturmuştur. Geçerlilik için katılımcılardan SDDÖ’nün yanı sıra, depresyon ve algılanan sosyal destek düzeylerini ölçmek amacıyla Beck Depresyon Ölçeği ve Çok Boyutlu Algılanan Sosyal Destek Ölçeğini de doldurmaları istenmiştir. Sonuçlar: Faktör analizi sonuçları önceki çalışmaların bulguları ile tutarlıdır. Analiz sonuçları SDDÖ’nün Türkçe formunun yeterli güvenilirlik ve geçerlilik değerlerine sahip olduğunu göstermiştir. Tartışma: Türkçe alınan sosyal destek ölçeğine duyulan gereksinim göz önünde bulundurularak yapılan çalışmanın sonuçları ilgili literatür ışığında tartışılmıştır.
Anatolian Journal of Psychiatry

Suggestions

Adaptation, reliability and validity study of the Inventory of Socially Supportive Behaviors
Erol, Ruth Yasemin; Bozo Özen, Özlem (2012-09-01)
Objective: To test the reliability and the validity of the Turkish version of the Inventory of Socially Supportive Behaviors (ISSB) that measures the amount of social support received within the last month. Methods: The scale is made up of three subscales, namely, guidance, emotional support, and tangible assistance, which measure the amount of received social support. The sample consisted of 317 Middle East Technical University students from different departments and various grades. Besides ISSB, Beck Depr...
Dijital Teknolojilerle Desteklenmiş Sergi Sistemlerinin ODTÜ Arkeoloji Müzesi’nde Uygulanması
Atakuman, Çiğdem; Işıtman, Ödül; Sakarya, İlham; Erdem, Deniz(2017-12-31)
Bu projenin amacı, ziyaretçilerin ilgi ve merakını uyandıracak nitelikte bilgi panolarıyla desteklenen bir etkileşimli dijital sergi teknolojisinin geliştirilerek, ODTÜ Arkeoloji Müzesi’nde uygulanmasını sağlamaktır. Günümüzde müze, sadece eserlerin sergilendiği bir alan olmaktan çıkmış, arkeolojik yöntemlerle üretilen bilginin toplumla diyaloğa açıldığı bir etkileşimli öğrenme ve düşünme alanı olmuştur. Bu gelişmenin en önemli ayaklarından biri dijital teknolojilerin etkileşimli öğrenme alanında kullanılm...
Sosyal/Girisimci Mesleki Alanlara Ilgilerin Ölçümünde Karmasıklık Düzeylerinin Entegrasyonu: Insanlarla Etkilesim ve Sözel Veri Isleme Karmasıklık Düzeylerine Ilgi Ölçeklerinin Ögrenci ve Çalısan Örneklemlerinde Incelenmesi
Toker, Yonca(2020-07-01)
Arastırmanın amacı Hollandın RIASEC meslek alanları kuramı temelinde Sosyal ve Girisimci alanlar içerisinde degerlendirilen mesleklere yönelik ilgileri ayırt ederek ölçebilmek amacıyla bu alanlardaki görevlerin karmasıklık düzeylerini entegre eden bir ölçek gelistirilmesi ve ögrenci ve çalısan örneklemlerinde geçerliginin sınanmasıdır. Bu kapsamda, projenin birinci amacı olarak Sözel Veri Isleme Karmasıklık Düzeylerine Ilgi (SVIKDI) ölçegi gelistirilmistir. Bu ölçegin gelistirilmesinde, Meslekler Sözlü...
Sosyal Medyada 2011 Genel Seçimleri Nitel Nicel Arayüzey İncelemesi
Bayraktutan, Günseli; Binark, Ferruh Mutlu; Çomu, Tuğrul; Doğu, Burak; İslamoğlu, Gözde; Telli Aydemir, Aslı (Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi, 2012-07-01)
Bu çalışma “Sosyal Medya Ortamlarının Siyasal İletişim Uygulamaları Açısından İncelenmesi: Türkiye’de 2011 Genel Seçimlerinde Facebook ve Twitter’ın Siyasi Parti ve Liderler Tarafından Kullanılması” adlı TÜBİTAK destekli (Kasım 2011-Kasım 2012) araştırma projesi kapsamında kullanılan nicel ve nitel arayüzey incelemesi üzerine metodolojik bir değerlendirme içermektedir. Araştırma projesinde Web 2.0’ın demokratik katılım kaynaklı yurttaşlık kültürünün gelişmesine katkıda bulunduğu varsayımdan hareketle, sosya...
Madencilik Sektöründe Örgütsel Risk
Topal, Çağrı; Topal, Çağatay; Beşpınar Akgüner, Fatma Umut(2016-12-31)
Bu çalışma, örgütlerin yarattığı, insanların sağlığı, ekonomik durumları ve doğal çevrelerini tehdit eden risklerin, bu riskleri yaratan ve denetleyen kurumlarda çalışanlar ve bu risklere maruz kalan toplumsal aktörlerce nasıl anlamlandırıldığını inceleyecektir. Araştırmanın temel sorusu “örgütlerle doğrudan veya dolaylı bir ilişki içinde olan farklı konumlardaki aktörler, bu örgütlerin yarattığı riskleri anlamaya çalışırken hangi farklı fakat birbiriyle ilişkili konulara odaklanmaktadırlar” şeklindedir. Bu...
Citation Formats
E. Ruth Yasemin and Ö. Bozo Özen, “Sosyal Destek Davranışları Ölçeğinin uyarlama güvenilirlik ve geçerlilik çalışması,” Anatolian Journal of Psychiatry, pp. 210–215, 2012, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/82438.