Sosyal Destek Davranışları Ölçeğinin uyarlama güvenilirlik ve geçerlilik çalışması

2012-01-01
Ruth Yasemin, Erol
Bozo Özen, Özlem
Son bir ay içinde alınan sosyal destek düzeyini ölçen Sosyal Destek Davranışları Ölçeğini (SDDÖ) Türkçeye uyarlamak ve Türkçe formunun geçerlilik ve güvenilirliğini test etmektir. Ölçek, yol gösterme, duygusal destek ve somut yardım olmak üzere üç alanda alınan sosyal desteği ölçmeyi amaçlamaktadır. Yöntem: Çalışmanın örneklemini Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nin farklı sınıf ve bölümlerinden 317 öğrenci oluşturmuştur. Geçerlilik için katılımcılardan SDDÖ’nün yanı sıra, depresyon ve algılanan sosyal destek düzeylerini ölçmek amacıyla Beck Depresyon Ölçeği ve Çok Boyutlu Algılanan Sosyal Destek Ölçeğini de doldurmaları istenmiştir. Sonuçlar: Faktör analizi sonuçları önceki çalışmaların bulguları ile tutarlıdır. Analiz sonuçları SDDÖ’nün Türkçe formunun yeterli güvenilirlik ve geçerlilik değerlerine sahip olduğunu göstermiştir. Tartışma: Türkçe alınan sosyal destek ölçeğine duyulan gereksinim göz önünde bulundurularak yapılan çalışmanın sonuçları ilgili literatür ışığında tartışılmıştır.
Citation Formats
E. Ruth Yasemin and Ö. Bozo Özen, “Sosyal Destek Davranışları Ölçeğinin uyarlama güvenilirlik ve geçerlilik çalışması,” pp. 210–215, 2012, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/82438.