Barrett-Lennard İlişki Envanteri Türkçe Formunun Psikometrik Özelliklerinin İncelenmesi

2022-10
Gürcan Yıldırım, Derya
Gençöz, Tülin
Bu çalışmanın amacı, Rogeryen bakış açısı ile geliştirilmiş olan Barrett-Lennard İlişki Envanteri’nin [BLİE] Türkçe uyarlamasının, algılanan ebeveyn ilişkisi ölçümündeki geçerlik ve güvenilirliğini incelemektir. Yöntem: Araştırma 729 kişilik örneklem ile gerçekleştirilmiştir. Çalışmada Barrett-Lennard İlişki Envanteri, Algılanan Ebeveyn Tutumları-Kısa Formu, Beck Anksiyete Envanteri ve Beck Depresyon Envanteri kullanılmıştır. Bulgular: Ölçeğin güvenilirliğini saptamak için yapılan iç tutarlık, madde toplam korelasyon, test-tekrar test güvenilirliği ve iki yarım güvenilirliği analizleri BLİE’nin oldukça yüksek güvenilirlik değerleri olduğuna işaret etmiştir. Yapı geçerliğini test etmek için uygulanan doğrulayıcı faktör analizi ile ölçeğin orijinal dört faktörü doğrulanmıştır. Ölçeğin eş zaman geçerliği başka bir ebeveyn tutum ölçeği ile korelasyonları hesaplanarak test edilmiş ve iki ölçeğin tüm alt ölçekleri anlamlı olarak ilişkili bulunmuştur. Ölçeğin kriter geçerliğini destekleyecek şekilde ölçeğin toplam puanının ve tüm alt ölçeklerinin, yüksek ve düşük depresyon ve anksiyete gruplarını birbirinden anlamlı olarak ayırt edebildiği saptanmıştır. Sonuç: Bu çalışma ile Türkçeye uyarlanan envanterin algılanan ebeveyn ilişkisi ölçümünde geçerli ve güvenilir olarak kullanılabileceği desteklenmiştir.

Suggestions

Psychometric properties of the revised mathematics anxiety rating scale
Baloğlu, Mustafa; Zelhart, Paul F. (2007-09-01)
An exploratory factor analysis and several confirmatory analyses were performed to evaluate the factorial structure of the Revised Mathematics Anxiety Rating Scale (RMARS) through the responses of 805 college students. On 559 students' scores, the instrument's construct validity was tested through a confirmatory factor analysis (CFA) and was found to be inadequate. An exploratory factor analysis suggested a modification by dropping five items. After the modification, a second CFA showed that the modified mo...
Psychometric Properties of a Turkish Version of the Difficulties in Emotion Regulation Scale
Ruganci, R. Neslihan; Gençöz, Tülin (Wiley, 2010-04-01)
This study aimed to examine the psychometric properties of the Difficulties in Emotion Regulation Scale (DERS; developed by Gratz & Roemer, 2004) in a Turkish sample. For this purpose, first, the factor structure of the scale was examined with a sample of 338 university students, and an identical factor structure with the original scale was obtained with the exclusion of a single item. Following the confirmation of the 6-factor structure of the scale with the current Turkish sample, the whole scale's and it...
Psychometric Properties of the Antisocial Process Screening Device in a Non-Clinical Sample of Turkish Children
Eremsoy, C. Ekin; Karancı, Ayşe Nuray; Kazak Berument, Sibel (2011-05-29)
The aim of this study was to evaluate the psychometric properties of the Antisocial Process Screening Device (APSD; Frick & Hare, 2002) to be used with non-clinical Turkish samples. APSD is a 20-item scale that evaluates antisocial behaviors and the presence of psychopathic traits in children between 6-13 years of age. Study 1 was designed to check the internal consistency and test-retest and inter-rater reliabilities. Despite satisfactory test-retest and inter-rater reliability coefficients, the Cronbach a...
Quantitative structure-activity relationship study of some 7-substituted theophyllines
Türker, Burhan Lemi; Akgun, H; Balkan, A (1998-01-01)
Some novel 7-substituted theophylline derivatives have been investigated for quantitative structure-activity relationship (QSAR). For this purpose, their bronchodilatory activities (in vitro), which were examined by the inhibition of acetylcholine induced contraction in tracheae isolated from guinea pigs, have been correlated with various quantum chemical and physicochemical parameters.
Tool-life modelling of carbide and ceramic cutting tools using multi-linear regression analysis
Amaitik, SM; Tasgin, TT; Kilic, SE (2006-02-01)
This paper presents a study for the development of tool-life models for machining operations by means of a statistical approach called multi-linear regression analysis. The study was applied to a milling process for machining SAE 121 cast iron in a factory without interrupting the mass production. Different cutting tool materials under dry conditions were used in the cutting tests. Several machining experiments were performed and mathematical models for tool life have been postulated by using least-square r...
Citation Formats
D. Gürcan Yıldırım and T. Gençöz, “Barrett-Lennard İlişki Envanteri Türkçe Formunun Psikometrik Özelliklerinin İncelenmesi,” Ayna Klinik Psikoloji Dergisi, vol. 9, no. 3, pp. 588–606, 2022, Accessed: 00, 2022. [Online]. Available: https://dergipark.org.tr/tr/pub/ayna/issue/73237/1078663.