Sosyal Medya Bağımlılarının Kurallarla ve Sınırlarla İlişkisi Üzerine Nitel bir Araştırma

2022-10
Aktaş, Dilan
Canbolat, Fazilet
Gençöz, Faruk
Sosyal medya zaman ve mekân konularında esneklik kazandıran ve insan bedeninin doğal sınırlamalarını ortadan kaldıran araçlardan bir tanesi olarak düşünülebilir. Son yirmi yılda özellikle genç yetişkinler arasında popülerlik kazandığı söylenebilir. Sosyal medyanın yaygınlaşmasıyla birlikte araştırmacılar yönünü yeni bir bağımlılık türü olan sosyal medya bağımlılığını çalışmaya çevirmişlerdir. Bağımlılık nicel araştırmalarda genellikle yasal sorunlar ve kural ihlalleri ile ilişkilendirilse de bu konudaki nitel araştırma literatürü kısıtlıdır. Bu çalışmanın amacı sosyal medya bağımlılarının kurallarla ve sınırlarla ilişkili deneyimlerini anlamaya çalışarak literatüre katkı sağlamaktır. Bu amaçla nitel bir araştırma yöntemi olan Yorumlayıcı Fenomenolojik Analiz yönteminden faydalanılmıştır. Bu doğrultuda altı katılımcı ile yarı yapılandırılmış görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Görüşmeler sonunda elde edilen veriler analize tabi tutulmuştur. Analiz sonucunda ortaya çıkan iki tema (1) sınırsızlık alanı olarak algılanan sosyal medya ve (2) otorite figürlerine göre konumlanma olarak isimlendirilmiştir. Bu temalar Lacanyen Psikanalitik teori çerçevesinde tartışılmıştır.

Suggestions

Sosyal Güvenlik Kapsamındaki Bireylerin Özel Sağlık Sigortasına Bakışı Ve Fayda Analizi.
Küçükkaya, Halit Engin(2013-12-31)
Amaç Projenin amacı fakültemiz ve üniversitemiz akademik ve idari mensuplarının özel sağlık sigortasına bakış açılarını ve ihtiyaçları tespit etmek ve ihtiyaca yönelik olarak kamu ve özel sağlık maliyetlerinin analizi yapmaktır. Tanım Bu proje çerçevesinde üniversitemiz mensuplarının özel sağlık sigortasına yaklaşımlarının belirlenmesi ve çıkan sonuçlara göre özel sağlık sigortası şirketlerinden teklif alınması, ve yapılacak fayda-maliyet analizi sonucunda üniversite yönetimine öneride bulunulması planlan...
Ergenlerin Sosyal Medya Kullanımında Yaşadıkları Sosyal Anksiyetenin Kırılgan Narsisizm Bağlamında Değerlendirilmesi
Sapancı , Ahmet; Serbes , Fatma; Kahraman , Abdullah (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2020-6-22)
Narsisizm, kibir, empati eksikliği, başkasını çıkarları için kullanma ve haset gibi kavramlar ile açıklanan bir kişilik özelliğidir. Araştırmacılar son yıllarda tepkisel öfke, utanç ve güvensizlik ile belirgin kırılgan narsisizm boyutunu, büyüklenmeci narsisizm boyutundan ayrı ele almaktadır. Narsistik kırılganlık, ergen gelişiminde merkezi bir rol oynamakta; benliklerine yönelik olumsuz yorumlar aldıklarında ergenler, sosyal geri çekilme sergilemektedir. Yapılan çalışmalar, kırılan narsisizm ile sosyal fob...
Sosyal Medyada 2011 Genel Seçimleri Nitel Nicel Arayüzey İncelemesi
Bayraktutan, Günseli; Binark, Ferruh Mutlu; Çomu, Tuğrul; Doğu, Burak; İslamoğlu, Gözde; Telli Aydemir, Aslı (Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi, 2012-07-01)
Bu çalışma “Sosyal Medya Ortamlarının Siyasal İletişim Uygulamaları Açısından İncelenmesi: Türkiye’de 2011 Genel Seçimlerinde Facebook ve Twitter’ın Siyasi Parti ve Liderler Tarafından Kullanılması” adlı TÜBİTAK destekli (Kasım 2011-Kasım 2012) araştırma projesi kapsamında kullanılan nicel ve nitel arayüzey incelemesi üzerine metodolojik bir değerlendirme içermektedir. Araştırma projesinde Web 2.0’ın demokratik katılım kaynaklı yurttaşlık kültürünün gelişmesine katkıda bulunduğu varsayımdan hareketle, sosya...
Eyleme Dökme: İntihar Girişiminde Bulunan Bireylerin Deneyimlerinin İncelenmesi Üzerine Nitel Bir Araştırma
Hekimoğlu, Eylül Ceren; Cantekin, Duygu (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2021-2-23)
Bu araştırmanın amacı intihar girişiminde bulunan bireylerin bu süreci nasıl deneyimlediklerini anlamaya çalışmaktır. Bu amaçla son iki sene içerisinde intihar girişiminde bulunmuş, üniversite öğrencisi olan dört katılımcıyla yarı-yapılandırılmış görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Görüşmelerde katılımcılar için intihar davranışının anlamına, süreçteki intihar düşüncelerine ve bu sürece dair yorumlamalarına odaklanılmıştır. Görüşmelerin analizi, bireyin deneyimini derinlemesine keşfetmeyi ve bu deneyime nasıl ...
Yeni Medya Okuryazarlığında Kütüphanecilerin Rolleri
Ekici, Selda (Hiperlink eğit. ilet. yay. san. tic. ve ltd. sti., 2017-6-6)
Yeni medya okuryazarlığı bağlamında kütüphanecilerin değişen rolleri üzerine kavramsal bir çalışma yapmak amacıyla gerçekleştirilen bu çalışmada, yeni medyanın teknik ve sosyo-kültürel özellikleri ile yeni medya okuryazarlığı çerçevesi, önemi ve yeni medya okuryazarı bireylerin özellikleri literatürden elde edilen bilgiler ışığında açıklanmıştır. Daha sonra kütüphanelerin ve kütüphanecilerin bu konuda değişen rolleri tartışılmıştır. Çalışmada kütüphanecilerin sahip oldukları uzmanlık bilgisi ile yeni medya ...
Citation Formats
D. Aktaş, F. Canbolat, and F. Gençöz, “Sosyal Medya Bağımlılarının Kurallarla ve Sınırlarla İlişkisi Üzerine Nitel bir Araştırma,” Ayna Klinik Psikoloji Dergisi, vol. 9, no. 3, pp. 656–680, 2022, Accessed: 00, 2022. [Online]. Available: https://dergipark.org.tr/tr/pub/ayna/issue/73237/1119318.