Evolving Legal And Institutional Frameworks Of Neoliberal Urban Policies In Turkey

Download
2014-01-01
Bu çalışmada Türkiye’de neoliberal kentsel politikaların yasal ve kurumsal yapısının son otuz yılda geçirdiği değişimler incelenmektedir. İncelemede merkezi ve yerel yönetimler arasındaki yetki ve güç kaymalarına vurgu yapılarak, farklı toplumsal aktörlerin karar verme süreçlerine katılımına dikkat çekilmektedir. Türkiye’de farklı aşamalarla biçimlenen neoliberal kentsel politikalar, çekilme (roll-back) ve açılma (roll-out) aşamaları kapsamında tartışılmaktadır (Peck ve Tickell, 2002). Birinci aşama, 1980’li yıllarda başlayan çekilme aşaması, devlet müdahalelerinin piyasalardan geri çekilmesini ifade etmektedir. Denetimlerin azaltılması ve serbestleştirme süreçleri de bu aşamada gündeme gelmektedir. İkinci aşamada, bunu izleyen açılma aşamasının yer alması öngörülmektedir. Bu aşama, farklı toplumsal aktörleri karar verme mekanizmalarına yaymayı hedefleyen yasal ve kurumsal yeniden yapılanmaları ve yönetişim süreçlerini içermektedir. Türkiye’de özellikle 2000’li yılların başında Avrupa Birliği mevzuatına uyum sağlama çalışmalarıyla hız kazanan yasalve kurumsal yeniden yapılanma girişimleri, kentsel politikalar bağlamında da değişimlere uğramıştır. Bu makalede Türkiye’de neoliberal kentsel politikalar kapsamında birinci aşamaya ilişkin uygulamaların görece etkili olduğu ancak ikinci aşamanın uygulamada karşılık bulamadığı tartışılmaktadır. Neoliberal politikalar, öncelikle rekabeti destekleyen serbest piyasa mekanizmaları kapsamında devletin geri çekilme aşamasında uygulanırken, karar verme mekanizmalarını açarak toplumsal aktörlere yayma aşaması gerçekleşememiştir. Çalışmada farklı ülkelerde neoliberalizmin açılma aşamalarında yönetişim süreçlerinin merkezi ve yerel yönetimlerle diğer toplumsal aktörler arasındaki ilişkileri etkileme biçimleri de ele alınmaktadır. Bu anlamda farklılaşmış ve bağlam-bağımlı olan süreçlerin merkezi yönetimlerle ilişkilerindeki farklılıklara dikkat çekilmektedir. Türkiye’de de merkezi ve yerel yönetimler arasındaki yetki ve güç dağılımındaki değişimler kentsel politikaları ve kentte yaratılan değerin yeniden dağıtımını etkilemeyi sürdürmektedir.

Suggestions

Challenges for Regional Governance in Turkey: The Role of Development Agencies
Ertugal, Ebru (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2017-11-20)
This article examines the functioning of Regional Development Agencies (DAs) in Turkey from a policy instruments approach with a view to uncovering their intended and unintended consequences for regional governance. The policy instruments approach challenges the functionalist view that instruments are merely technical and neutral devices for realizing policy aims in the most effective way. Instead, the article shows that as policy instruments, the DAs are highly political with important political consequenc...
Analysis of the EU-Turkey Statement within the scope of externalization of migration policy of the EU
Fal, Bengüsu; Kale Lack, Başak; Department of International Relations (2021-9)
This thesis analyzes the EU-Turkey Statement in relation to the externalization of migration policy of the EU. The main aim of this study is to evaluate the tools of externalization of migration policy of the EU within the EU-Turkey Statement announced on 18th March 2016. One of the main reasons for the existence of the Statement is the externalization of migration policy of the EU. In this context, this thesis first explains the formation of the externalization of migration policy of the EU and its tools. ...
Türkiye’deki Kentiçi Ulaşım Planlaması Çalışmalarının Değerlendirilmesi
Özalp, Musa; Öcalır, Ebru Vesile (2008-1-1)
Nazım planların arazi kullanım kararları ve ulaşım yapısı arasındaki etkileşim ve uyumu analiz eden kapsamlı kentsel ulaşım planları dünyanın çeşitli kentleri için 1950’li yıllardan bu yana hazırlanmakta ve uygulanmaktadır. Türkiye’de geçtiğimiz 50 yılda özellikle büyük kentlerde kentsel trafik ve ulaşım sistemlerini planlamak üzere pek çok ulaşım çalışması ve planı yürütülmüştür. Çalışmanın, Türkiye’deki kentsel ulaşım planlama çalışmaları anlamında bir envanter niteliği bulunmaktadır. Bu çalışmada, Türk k...
Institutional Performance Of İzmir Development Agency
Eldeniz, Feyza; Kayasü, Serap (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2013-01-01)
Dünyadaki gelişmelere paralel olarak bölgesel politika sorunu Türkiye’nin gündeminde önemli bir konu haline gelmiştir. Bununla birlikte, plan ve proje gibi politik araçlar her bölgenin kendi dinamiğine göre aşağıdan yukarıya kurumsal oluşumu dikkate almada yetersiz kaldığı için; bu gibi politik çabaların uygulanmasında düşük performans sergilemiştir. Avrupa entegrasyonu, Türkiye’nin yüksek merkeziyetçi yapısı üzerine olumlu etki yapmıştır. Böylece Türkiye, kurumsal reformlar kapsamında bir dizi değişiklik y...
A Review of Byzantine Studies and Architectural Historiography in Turkey Today
Kılıç Yıldız, Şule (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2011)
Cumhuriyet’in ilk yıllarında, yeni kurulan ulus devletin meşruiyetini sağlamak ve ortak bir kimlik yaratmak için arkeolojik ve tarihsel mirasa sahip çıkmak önem kazanmıştır. Bu dönemde, Anadolu’da yaşayan en eski uygarlıkların, “milli” kültürel mirasın bir parçası olarak algılanması ve tanımlanması sürecinde, Bizans’ın nasıl bir rol oynadığı sorusu önem taşımaktadır. Son yıllarda Türkiye’de, Bizans kültürel mirasının, tarih, edebiyat, hatta bilim ve sanattaki temsili üzerine yapılan çalışmaların sayısı artm...
Citation Formats
S. Kayasü and E. Yetişkul Şenbil, “Evolving Legal And Institutional Frameworks Of Neoliberal Urban Policies In Turkey,” ODTÜ Mimarlık Fakültesi Dergisi, vol. 31, no. 2, pp. 209–222, 2014, Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/35842.