Student Performance Task Assessment Using Multiple Criteria Decision Making (MCDM) Techniques: An Application for 9th Grade Chemistry Course

Download
2018-10-01
YÜKSEL, MEHMET
Geban, Ömer
Bu araştırma öğrenci performans görevinin değerlendirilmesinde karşılaşılan bazı ölçme ve değerlendirme problemlerinin çözümlenmesi amacıyla yapılmıştır. Çalışmada çok ölçütlü karar verme teknikleri kullanılmıştır. Performans görevlerinin değerlendirilmesinde kullanılan kriterler ve öğrenme alanlarının ağırlıkları AHP ile hesaplanmıştır. Kriterlerin seçimi TOPSİS tekniğiyle bilişsel, duyuşsal ve devinişsel alanların ağırlıkları esas alınarak yapılmıştır. Çalışmanın sonuçlarına göre performans kriterlerinin seçiminde dikkate alınan öğrenme alanlarının nispi ağırlıkları sırasıyla bilişsel, duyuşsal ve devinişsel şeklindedir. Performans kriter gruplarının ağırlıkları ise sırasıyla elementin özellikleri, içerik, hazırlık süreci ve sunu yapma olarak belirlenmiştir. 9. sınıf kimya dersinde elementler konusunda öğrenci tarafından hazırlanan performans görevi uzman gurupta yer alan kimya öğretmeni tarafından önerilen teknikler ve yaklaşımla değerlendirilmiştir. Bu çalışmanın uygulaması kapsamında değerlendirilen öğrencinin performans görevi puanının 81.2 (100) olduğu saptanmıştır.
Citation Formats
M. YÜKSEL and Ö. Geban, “Student Performance Task Assessment Using Multiple Criteria Decision Making (MCDM) Techniques: An Application for 9th Grade Chemistry Course,” pp. 879–901, 2018, Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/35871.