İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ VE İNGİLİZ DİLİ EDEBİYATI ÖĞRENCİLERİNİN UZATILMIŞ BİRLEŞİK CÜMLELERİ ANLAMA DÜZEYLERİNİN KARŞILAŞTIRMALI OLARAK İNCELENMESİ

Download
2019-12-01
Akademik alanda en sık karşılaşılan birleşik cümle yapısı bir ana cümle bir de yan cümlenin birleşiminden oluşmaktadır. Birleşik cümleler cümlenin başından, ortasından ya da sonundan uzatılarak daha da karmaşık hale gelmekte ve bu da öğrenenlerin bu yapıyı ayırt etmelerini zorlaştırmaktadır. Bu sebeple, bu çalışma gelecekte İngilizceyi profesyonel bir şekilde kullanacak olan İngilizce Öğretmenliği ve İngiliz Dili ve Edebiyatı öğrencilerinin bu yapıyı basit, sıralı ve bileşik cümle yapıları arasından hangi ölçüde ayırt ettiklerini araştırmıştır. Ayrıca çalışma öğrencilere sağlanan altı saatlik eğitimin sonunda her iki gruptaki katılımcıların cümle yapısını tanıma düzeylerinde istatistiksel olarak anlamlı bir değişiklik olup olmadığını araştırma girişimindedir. Katılımcılara ön test ve son test de 40 soruluk çoktan seçmeli bir test uygulanmıştır. Seçenekler basit, sıralı, birleşik, ve uzatılmış birleşik cümlelerden oluşmaktadır ve katılımcıların bu seçenekler arasından uzatılmış cümle yapısını tanıyıp belirlemeleri beklenmiştir.  SPSS 21 kullanılarak analiz edilen veriden çıkan bulgular her iki grupta da tüm katılımcıların ön test skorlarına bakılırsa İngilizce Öğretmenliğindeki öğrencilerin hiçbirininin ilgili yapıyı tanıyamadığını, İngiliz Dili ve Edebiyatındaki öğrencilerin ise % 93 ’ünün bu yapıyı tanıyamadıklarını göstermektedir. Fakat verilen eğitim sonunda ise her iki grupta da doğru cevap sayılarında artış görülmüştür. Ayrıca bu çalışmanın bulguları İngilizce Öğretmenliği öğrencilerinin gelişiminin 6 saatlik eğitimden sonra istatistiksel olarak diğer gruptan büyük oranda farklı bir ilerleme olduğunu göstermiştir.
Turkish Studies - Educational Sciences

Suggestions

UNIVERSITY STUDENTS’ EXPERIENCES IN ONLINE LEARNING: THE CASE OF ENGLISH PREPARATORY SCHOOL
Alpsoy, Zeynep Eda; Engin Demir, Cennet; Department of Curriculum and Instruction (2022-3)
This study aims to investigate student experiences, satisfaction, and the relationship between these two dimensions during the online language learning process at a preparatory school. Student experiences are examined with a focus on instructor support, peer relations, technical support and course activities and materials. Additionally, learner characteristics, such as gender, employment status, language level, achievement, prior online learning experiences, issues experienced in online learning and their r...
İNGİLİZCE ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ KARİYER PLANLARININ İRDELENMESİ
Kaçar, Işıl Günseli; Ölçü, Zeynep(2014-12-31)
Bu çalışmada İngilizce öğretmen adaylarının hem mesleki hem de kurumsal planları göz önüne alınarak kapsamlı bir çerçevede inceleme yapılması hedeflenmektedir. Adayların mezun olduktan sonra öğretmenlik yapıp yapmayacakları, öğretmenlikleri sırasında mesleki gelişimleri için ne kadar çaba sarf etmeyi planladıklar, mesleki seçimlerinden hoşnutlukları, hangi kurumlarda çalışmayı planladıkları ve hizmet bölgeleri konusundaki tercihleri detaylı bir biçimde incelenecektir. Böylelikle yerel çerçevede bilimsel ver...
ROLE STRESSORS OF EFL INSTRUCTORS IN RELATION TO THEIR JOB SATISFACTION: A PHENOMENOLOGICAL STUDY IN HIGHER EDUCATION CONTEXT
Güneyli, Duygu; Emil, Serap; Department of Educational Administration and Planning (2021-9)
Higher education institutions are complex organizations where role stressors easily occur due to their interdependent and interrelated nature. As the effectiveness of universities primarily depend on academic staff, their job satisfaction is just as important. Being a key member of universities, EFL instructors are mainly responsible for providing effective English language teaching in higher education. The purpose of this research is to show how EFL instructors experience their roles in higher education wi...
INVESTIGATING INFORMAL MENTORING PROCESS IN TERMS OF ITS POTENTIAL TO SUPPORT STUDENT TEACHER IDENTITY DEVELOPMENT: A CASE STUDY
Fazlıoğlu, Dilek; Çakır, Nur; Department of Educational Sciences (2022-3-11)
This case study aimed to investigate how an informal mentoring relationship among student teachers and mentor teachers has worked to support student teachers’ professional identity development. The study also aimed to explore the potential of the informal mentoring process on student teacher identity development from the perspectives of student teachers and mentor teachers. The study was conducted within the scope of a classroom management course offered at the faculty of education at a well-known publ...
Türkiye’de Lisansüstü Eğitimde Öğrenciyi Okulda Tutma: Örgütsel Faktörlerin Lisansüstü Eğitim Mezuniyetindeki Rolü
Ertem, Hasan Yücel; Gökalp, Gökçe (2020-07-01)
Lisansüstü eğitim, kendi uzmanlık alanlarında bir kariyer takip etmeleri doğrultusunda öğrencileri yönlendirir. Bu bağlamda, lisansüstü eğitim öğrenciler için cezbedici olmaktadır. Fakat öğrencilerin lisansüstü eğitimi tamamlamamalarına sebep olan belli etkenler vardır. Bu çalışma, yüksek lisans ve doktora eğitimlerinde öğrencilerin mezuniyet durumlarını kontrol etmeyi ve lisansüstü eğitimde mezuniyet oranlarına etki eden örgütsel faktörleri araştırmayı amaçlamaktadır. Çalışma deseni ilişkisel tarama olup i...
Citation Formats
S. Çağatay, “İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ VE İNGİLİZ DİLİ EDEBİYATI ÖĞRENCİLERİNİN UZATILMIŞ BİRLEŞİK CÜMLELERİ ANLAMA DÜZEYLERİNİN KARŞILAŞTIRMALI OLARAK İNCELENMESİ,” Turkish Studies - Educational Sciences, pp. 2931–2950, 2019, Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/37881.