İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ VE İNGİLİZ DİLİ EDEBİYATI ÖĞRENCİLERİNİN UZATILMIŞ BİRLEŞİK CÜMLELERİ ANLAMA DÜZEYLERİNİN KARŞILAŞTIRMALI OLARAK İNCELENMESİ

Download
2019-12-01
<p>Akademik alanda en sık karşılaşılan birleşik cümle yapısı bir ana cümle bir de yan cümlenin birleşiminden oluşmaktadır. Birleşik cümleler cümlenin başından, ortasından ya da sonundan uzatılarak daha da karmaşık hale gelmekte ve bu da öğrenenlerin bu yapıyı ayırt etmelerini zorlaştırmaktadır. Bu sebeple, bu çalışma gelecekte İngilizceyi profesyonel bir şekilde kullanacak olan İngilizce Öğretmenliği ve İngiliz Dili ve Edebiyatı öğrencilerinin bu yapıyı basit, sıralı ve bileşik cümle yapıları arasından hangi ölçüde ayırt ettiklerini araştırmıştır. Ayrıca çalışma öğrencilere sağlanan altı saatlik eğitimin sonunda her iki gruptaki katılımcıların cümle yapısını tanıma düzeylerinde istatistiksel olarak anlamlı bir değişiklik olup olmadığını araştırma girişimindedir. Katılımcılara ön test ve son test de 40 soruluk çoktan seçmeli bir test uygulanmıştır. Seçenekler basit, sıralı, birleşik, ve uzatılmış birleşik cümlelerden oluşmaktadır ve katılımcıların bu seçenekler arasından uzatılmış cümle yapısını tanıyıp belirlemeleri beklenmiştir.&nbsp; SPSS 21 kullanılarak analiz edilen veriden çıkan bulgular her iki grupta da tüm katılımcıların ön test skorlarına bakılırsa İngilizce Öğretmenliğindeki öğrencilerin hiçbirininin ilgili yapıyı tanıyamadığını, İngiliz Dili ve Edebiyatındaki öğrencilerin ise % 93 ’ünün bu yapıyı tanıyamadıklarını göstermektedir. Fakat verilen eğitim sonunda ise her iki grupta da doğru cevap sayılarında artış görülmüştür. Ayrıca bu çalışmanın bulguları İngilizce Öğretmenliği öğrencilerinin gelişiminin 6 saatlik eğitimden sonra istatistiksel olarak diğer gruptan büyük oranda farklı bir ilerleme olduğunu göstermiştir.<br></p>

Citation Formats
S. Çağatay, “İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ VE İNGİLİZ DİLİ EDEBİYATI ÖĞRENCİLERİNİN UZATILMIŞ BİRLEŞİK CÜMLELERİ ANLAMA DÜZEYLERİNİN KARŞILAŞTIRMALI OLARAK İNCELENMESİ,” Turkish Studies - Educational Sciences, vol. 14, no. 6, pp. 2931–2950, 2019, Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/37881.