A Multiparadigm Approach To Interpretation In Architecture: Exploring Ideological Meaning In Political Party Headquarters

Download
2014-12
Çekmiş, Aslı
Hacıhasanoğlu, Orhan
Bu yazı, edebi eleştirinin üç temel yöntemini mimari yorumlamada kullanmak üzere uyarlayarak çok yönlü bir araştırma yaklaşımı sunmaktadır. Bu yaklaşım, farklı felsefi sistemlere dayanan ve, metinsel anlamı sırayla yazar, metin (dil) ve okur odaklı ele alan maksatçı, yapısalcı ve yapısalcı sonrası dönemi kapsamaktadır. Mimari bağlamda metin - anlam ilişkisi, bu yazıda özel olarak, siyasi parti genel merkez binaları - parti ideolojileri biçiminde kurgulanmış ve; önerilen yaklaşım, başkent Ankara’da dört büyük partinin genel merkez binasındaki ideolojik söylemin incelenmesinde uygulanmıştır. İlk olarak, gerçek anlamı ancak yazarın bilebileceğini savunan maksatçılık, ideolojik bağlantıları da sadece tasarımcının kendi ifadelerinde aramıştır. Böylece anlam, mimarlara tasarım kararlarını soran görüşmelerden elde edilmiştir. Yapısalcı bir okuma ise, dilbilim ve göstergebilim temelleri üzerinden binalardaki ideolojik yan anlamları belli kurallar ve şemalar üzerinden tartışmıştır. Son olarak, daha öznel, tarihsel ve estetik yorumlarla ilgilenen yapısalcılık sonrası alımlama kuramı ve okur merkezli bir eleştiri kişilerin binaları ideolojik anlamda nasıl değerlendirdiğini sorgulamıştır. Belli sayıdaki bir katılımcı grubuna yapılan anketler binaların ne şekilde algılandığını ve tanımlandığını göstermiştir. Sonuçta, anlamın üretildiği yere göre yapılan bu üç çözümlemenin her biri binalardaki ideolojik anlamla ilgili farklı bir boyutu gözler önüne sermiştir. Ortaya konan bu çok yönlü yaklaşımın, verilen alan araştırmasında olduğu gibi mimarideki birçok anlam ve yorumlama çalışmasında da, özellikle yöntemsel ve kuramsal farkındalığın açığa çıkmasında etkili olacağı düşünülmektedir.

Suggestions

The Performance-Based Interlinked Model (PBIM) In Architectural Design: Exchanging Environmental, Structural And Spatial Parameters In The Early Design Stage
Yazıcı, Sevil (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2021-6-30)
The paper aims to present a model that generates a framework for incorporating different types of performance issues into the conceptual design to improve the decision-making process of students by extracting only the critical parameters and demonstrate its applicability in the context of architectural education. The proposed Performance-based Interlinked Model (PBIM) seeks to address the question of whether design and performance parameters can be evaluated together in the early design stage, where concept...
Çocukluk Dönemi Sinek Korkusu Üzerine Bir Vaka Sunumu
Minçe, Gizem; Gençöz , Faruk (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2020-6-22)
Çocuklarla yapılan terapötik çalışmalarda, fobilerin temelinde yatan nedenlerin ortaya çıkması ve oyun içinde simgeselleştirilmesi için imkân sağlayan bir ortam vardır. Korkuların anlaşılması, çocuğun oynadığı oyunların değerlendirilmesi yoluyla mümkün olabilir. Her fobinin birey için ne anlama geldiği kişinin kendi yaşantısıyla bağlantılıdır ve kişinin korkularını nasıl ifade ettiğinin öznel olarak değerlendirilmesi söz konusudur. Bu sebeple kişinin öznel deneyimine odaklanılması, kişinin yaşadığı korkular...
Understanding the concept of locality in architecture in the 21st century: mapping contemporary architecture in Turkey
Polat, Hüseyin; Güzer, Celal Abdi; Department of Architecture (2021-9)
The relationship between architectural production and its contextual references has always been a significant ground of research and discussion in architectural criticism. The concept of locality represents the contextual aspect of architectural design and significance of place in architectural production. Consideration of contextual determinants and understanding the concept of locality may show significant differences within temporal and spatial changes. In the 21st century, the significance and impact of...
Kentsel Mekan Yaklaşımlarına Bir Örnek: Castells
Keskinok, Çağatay (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 1988)
Bu yazıda, toplumsal ilişkilerin yasaları ile görgül kent mekanı arasındaki kuramsal uçurumun aşılmasına yönelik örnek bir girişim, Castells'in kentsel mekan yaklaşımı değerlendirilmektedir, Değerlendirmelerimiz doğal olarak, yazarın kentsel mekan konusundaki özgün düşünce ve savlarını içeren önemli yapıtı The Urban Question üzerinde yoğunlaşacaktır . Ancak, önce yazarın geliştirdiği kentsel mekan sorunsalının, kentsel mekan yaklaşımları içindeki özgün yerini incelememize olanak sağlayacak bir genel çerçev...
A comparative investigation of early childhood teachers’ portfolio practices: Cases from Turkey and the United States
Alaçam, Nur; Olgan, Refika; Çapa Aydın, Yeşim; Department of Early Childhood Education (2022-3)
The current study has a multi-method research design and investigated portfolio assessment comprehensively in three parts. First, teachers’ portfolio practices and views were investigated by means of semi-structured individual interviews in a qualitative design. Secondly, portfolio contents were examined with a developed content checklist and rubric under the methodology of document analysis. In these parts, 24 teachers participated and 19 child portfolios were examined in a Reggio Emilia-inspired preschool...
Citation Formats
A. Çekmiş and O. Hacıhasanoğlu, “A Multiparadigm Approach To Interpretation In Architecture: Exploring Ideological Meaning In Political Party Headquarters,” ODTÜ Mimarlık Fakültesi Dergisi, vol. 31, no. 2, pp. 125–137, 2014, Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: http://jfa.arch.metu.edu.tr/archive/0258-5316/2014/cilt31/sayi_2/125-137.pdf.