Quality of life and self-esteem in children with chronic tic disorder

2014-01-01
Hesapçıoğlu, Selma Tural
Tural, Mustafa Kemal
Kandil, Sema
Amaç: Bu çalışmada Tourette sendromu (TS) ve diğer kronik motor ya da vokal tik bozukluğu bulunan çocuk ve ergenlerin yaşam kalitesi ve benlik saygılarının kontrol grubuyla karşılaştırmalı olarak değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Kronik tik bozukluklarında yaşam kalitesi ve benlik saygısının birbiri üzerine etkisini inceleyen ilk çalışmadır. Gereç ve Yöntemler: Yaşları 6-16 arasında değişen Ruhsal Bozuklukların Tanısal ve Sayımsal Elkitabı- dördüncü baskısına göre kronik tik bozukluğu tanısı konan 62 olgudan çalışmaya alınma ölçütlerini karşılayan 57 olgu çalışma grubunu, yaş ve cinsiyet olarak benzer olan 57 kişi de kontrol grubunu oluşturdu (Etik kurul dosya no: 2009/69; etik kurul toplantı no: 2009/14 (11.06.2009); etik kurul karar no: 16). Çocuk ve ergenlere Rosenberg Benlik Saygısı Ölçeği, Çocuklar için Yaşam Kalitesi Ölçeği, Çocuklar için Depresyon Envanteri, Çocuklarda Anksiyete Bozukluklarını Tarama Ölçeği, Maudsley Obsesif Kompülsif Bozukluk Ölçeği, Okul Çağı Çocukları için Duygulanım Bozuklukları ve Şizofreni Görüşme ÇizelgesiŞimdi ve Yaşam Boyu Versiyonu uygulanmıştır. Bulgular: Çalışma grubunda çocuk tarafından bildirilen duygusal işlevsellik ve sosyal işlevsellik alt alanları dışında hem çocuk hem ergenlerde bütün yaşam kalitesi alt testleri kontrol grubuna göre istatistiksel olarak anlamlı şekilde düşük saptandı. On iki yaşın altında olmak, kız cinsiyetinde olmak tik bozukluğunda düşük benlik saygısının yordayıcıları (prediktifleri) olarak saptandı. Çocuk ve ergenlerden alınan bildirimlerde düşük benlik saygısı akademik işlevsellik dışında tüm alanlarda düşük yaşam kalitesi ile ilişkiliydi. Çıkarımlar: Tik bozukluğu bulunan çocuk ve gençler psikiyatrik bir bozukluğu ya da ciddi tıbbi bir hastalığı olmayan gruptan daha fazla işlevsel bozulma yaşamaktadırlar. Klinik olarak diğer psikiyatrik belirtileri de kronik tik bozukluğunun bir parçası olarak kabul ederek bütüncül yaklaşımlar uygulamak çocuğun yaşam kalitesinin ve benlik saygısının yükselmesinde yararlı olacaktır.
Turk Pediatri Arsivi

Suggestions

Sociodemographic/clinical characteristics and risk factors associated with chronic tic disorders
Tural Hesapçioǧlu, Selma; Tural, Mustafa Kemal; KANDİL, SEMA (Turkish Association of Nervous and Mental Health, 2013-01-01)
Objective: This study aimed to investigate comorbidity, and sociodemographic and clinical characteristics in children and adolescents with Tourette's syndrome (TS) and chronic motor or vocal tic disorder (CMVTD), and to determine the predictors of tic disorders. Materials and Methods: In all, 57 children and adolescents with TS and CMVTD were compared with a control group. Data were obtained using the Yale Global Tic Severity Scale (YGTSS), Turgay DSM-IV-Based Disruptive Behavioral Disorders Screening and ...
Perceived Parenting Styles, Emotion Recognition and Regulation in Relation to Psychological Well-Being
Aka, B. Turkuler; Gençöz, Tülin (2014-05-03)
The purpose of the current study was to examine the link among perceived parenting styles, emotion recognition, emotion regulation, and psychological well-being in terms of obsessive-compulsive disorder and social anxiety symptoms. For the purpose of this study, 522 adults between the ages of 18 and 36 participated in the current study. Multiple regression analyses with split-sample validation method revealed that maternal rejection, emotion recognition, cognitive reappraisal and suppression were associated...
Maternal personality characteristics, affective state, and psychopathology in relation to children's attention deficit and hyperactivity disorder and comorbid symptoms
Evinç, Ş. Gülin; Gençöz, Tülin; Department of Psychology (2004)
This study aimed to examine the association between specific maternal characteristics (i.e., parents̕ personality, depression, anxiety, affective state, and coping strategies) and childhood ADHD, Oppositional Defiant Disorder (ODD), and Conduct Disorder (CD) symptoms in children with and without the diagnosis of ADHD. Method: Data was obtained from 231 subjects including mothers of 77 children who were just diagnosed by Child Mental Health Departments of Hacettepe University or IMGE Child Mental Health Cent...
Parental rejection and life adversities of adults: examining the mediational components of self-defeating patterns
Akyüz Yılmaz, Cansu; Gençöz, Tülin; Ünal, Elif; Department of Psychology (2020)
The purpose of the study was to examine the associations between parental rejection and psychological problems (psychopathology symptoms and personality disorders), and to investigate the effects of self-criticism, interpersonal problems, and self-defeating patterns on these associations. The mediating role of self-defeating patterns on the associations between parental rejection, psychopathology symptoms and personality disorders were also investigated. The study was conducted in two stages as psychometric...
Brief report: Autism in individuals with Down syndrome
Starr, EM; Kazak Berument, Sibel; Tomlins, M; Papanikolaou, K; Rutter, M (Springer Science and Business Media LLC, 2005-10-01)
As an off-shoot of a study examining the reliability and validity of an adapted version of the Pre-Linguistic Autism Diagnostic Observation Schedule (A-PL-ADOS), 13 individuals with Down syndrome with IQs ranging between 24 and 48 were administered the Autism Diagnostic Interview-Revised (ADI-R) and the A-PL-ADOS, which are well-validated interview and observational diagnostic measures. Three out of 13 met lifetime criteria on the ADI-R, but none of these three showed behavior that met the criterion for aut...
Citation Formats
S. T. Hesapçıoğlu, M. K. Tural, and S. Kandil, “Quality of life and self-esteem in children with chronic tic disorder,” Turk Pediatri Arsivi, pp. 323–332, 2014, Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/38086.