Quality of life and self-esteem in children with chronic tic disorder

2014-01-01
Hesapçıoğlu, Selma Tural
Tural, Mustafa Kemal
Kandil, Sema
Amaç: Bu çalışmada Tourette sendromu (TS) ve diğer kronik motor ya da vokal tik bozukluğu bulunan çocuk ve ergenlerin yaşam kalitesi ve benlik saygılarının kontrol grubuyla karşılaştırmalı olarak değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Kronik tik bozukluklarında yaşam kalitesi ve benlik saygısının birbiri üzerine etkisini inceleyen ilk çalışmadır. Gereç ve Yöntemler: Yaşları 6-16 arasında değişen Ruhsal Bozuklukların Tanısal ve Sayımsal Elkitabı- dördüncü baskısına göre kronik tik bozukluğu tanısı konan 62 olgudan çalışmaya alınma ölçütlerini karşılayan 57 olgu çalışma grubunu, yaş ve cinsiyet olarak benzer olan 57 kişi de kontrol grubunu oluşturdu (Etik kurul dosya no: 2009/69; etik kurul toplantı no: 2009/14 (11.06.2009); etik kurul karar no: 16). Çocuk ve ergenlere Rosenberg Benlik Saygısı Ölçeği, Çocuklar için Yaşam Kalitesi Ölçeği, Çocuklar için Depresyon Envanteri, Çocuklarda Anksiyete Bozukluklarını Tarama Ölçeği, Maudsley Obsesif Kompülsif Bozukluk Ölçeği, Okul Çağı Çocukları için Duygulanım Bozuklukları ve Şizofreni Görüşme ÇizelgesiŞimdi ve Yaşam Boyu Versiyonu uygulanmıştır. Bulgular: Çalışma grubunda çocuk tarafından bildirilen duygusal işlevsellik ve sosyal işlevsellik alt alanları dışında hem çocuk hem ergenlerde bütün yaşam kalitesi alt testleri kontrol grubuna göre istatistiksel olarak anlamlı şekilde düşük saptandı. On iki yaşın altında olmak, kız cinsiyetinde olmak tik bozukluğunda düşük benlik saygısının yordayıcıları (prediktifleri) olarak saptandı. Çocuk ve ergenlerden alınan bildirimlerde düşük benlik saygısı akademik işlevsellik dışında tüm alanlarda düşük yaşam kalitesi ile ilişkiliydi. Çıkarımlar: Tik bozukluğu bulunan çocuk ve gençler psikiyatrik bir bozukluğu ya da ciddi tıbbi bir hastalığı olmayan gruptan daha fazla işlevsel bozulma yaşamaktadırlar. Klinik olarak diğer psikiyatrik belirtileri de kronik tik bozukluğunun bir parçası olarak kabul ederek bütüncül yaklaşımlar uygulamak çocuğun yaşam kalitesinin ve benlik saygısının yükselmesinde yararlı olacaktır.

Citation Formats
S. T. Hesapçıoğlu, M. K. Tural, and S. Kandil, “Quality of life and self-esteem in children with chronic tic disorder,” Turk Pediatri Arsivi, vol. 49, pp. 323–332, 2014, Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/38086.