Understanding the Role of Organizations in the Occupational Status of Industrial Designers Through the Exploration of Dress and Appearance Norms

Download
2013-01-01
Mevcut yazına baktığımızda çok disiplinli iş ortamlarında endüstriyel tasarımcıların düşük bir mesleki statüye sahip olmalarının ele alınan bir konu olduğunu, ancak bu statünün inşasının gerçekleştiği kurumsal bağlamlara yeterince odaklanılmadığını görüyoruz. Bu makale, yazındaki bu boşluğa yanıt olarak, endüstriyel tasarımcının yeni ürün geliştirme süreçlerinde mühendisler ve pazarlamacılarla işbirliği yapmasını gerektiren kurumsal bağlamları incelemektedir. Farklı kurumsal bağlamlarda çalışan endüstriyel tasarımcıların benimsediği kılık kıyafet normları etrafındaki tartışmalara odaklanarak bu normların endüstriyel tasarımcılar ve diğer meslek grupları arasındaki güç ilişkileriyle bağlantısını araştırmaktadır. Bu makalenin görgül dayanağını Türkiye’de çeşitli üretim firmalarında iş deneyimine sahip endüstriyel tasarımcıların yüz yüze görüşmelerde anlattıkları hikayeler oluşturmaktadır. Bu hikayelerin çözümlemeleri bizi şu sonuca götürmektedir: Kurumlar, endüstriyel tasarımın üstün olmayan statüsünü yeniden üretmekte önemli bir rol oynamaktadır. Bunu da özellikle mühendislik ve pazarlama bağlamında benimsenen alışılagelmiş ‘resmi ve ciddi profesyonel çalışan’ imajını, endüstriyel tasarımcılarla eşleştirilen ve onların gayrıresmi kıyafet tercihleri tarafından da desteklenen alışılmadık mesleki imajın üzerinde tutarak sağlamaktadırlar. Bu tür simgesel eşleştirmeler ve bu eşleştirmelerin sürdürdüğü güç dengesizlikleri, kurumsal hiyerarşi içerisinde endüstriyel tasarımcıları güçlü konumlardan uzaklaştırmaktadır.

Suggestions

Mixed Reality Technologies for Enriching Presentations in Industrial Design Education
Topal, Başak; Börekçi, Naz Ayşe Güzide Z.; Department of Industrial Design (2021-8-13)
Mixed Reality (MR) has developed rapidly in recent years, causing the technology to move out of the preserve of large budgets and significant infrastructure, into an accessible and affordable visualization tool capable of running on a smart phone. However, the usage of this technology for superimposing digital content such as 3D models and images onto the real world, has not been sufficiently explored in industrial design for presentation purposes. The first part of this study is an assessment of final pres...
Invigorating Industrial Design Materials and Manufacturing Education
Pedgley, Owaın Francıs (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2010)
Materials and manufacturing are vitally important subjects for industrial designers, being the means by which virtual products are turned to physical reality. Historically materials and manufacturing education has been dominated by engineering approaches, which often are too technical and poorly suited to the human-centred concerns of industrial designers. For example, materials selection for product function/performance is well established, but selection for product expression/personality is underdeveloped...
Endüstriyel Tasarım Eğitiminde Kapsayıcı Tasarım İçin Bir Yöntem Önerisi
Aydın, Merve; Maralcan Gülmen, Meltem (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2020)
Bildiriye konu olan çalışmanın amacı, kapsayıcı tasarım yaklaşımını ürün tasarımı sürecine entegre ederek lisans seviyesinde bir tasarım stüdyosunda uygulamak üzere bir yöntem öner mek ve bu yöntemin etkinliğini incelemektir. Bu çalışmada, Steinfeld ve diğerleri (1979) tara fından konut yaşam standartlarıyla ilgili erişilebilirlik konularının incelenmesi için geliştirilen ve bir insanda görülebilecek sağlık durumlarını A harfinden N harfine kadar 15 başlık altında sınıflandıran bir ideogramı da içeren En...
Investigation of the Effect of Peer-Led Team Learning Model on University Students’ Exam Achievement in General Chemistry
Eren Şişman, Nuran Ece; Çiğdemoğlu, Ceyhan; Geban, Ömer (2018-06-01)
The purpose of this study is to compare freshmen engineering students’ exam achievement in general chemistry course using peer-led team learning model and traditional instruction and to investigate the effect of the methods on different achieving level students. A total of 128 students who were instructed by the same professor participated in the study. Both in PLTL and traditional class consisted of different engineering disciplines. Throughout the semester, PLTL model was implemented in the experimental...
UNDERSTANDING THE ROLE OF FRIENDSHIP RELATIONS IN MOTIVATION AND DECISION-MAKING PROCESSES IN EDUCATIONAL ADMINISTRATION
Kula, Zehra Gözde; Göktürk Ağın, Duygun; Department of Educational Administration and Planning (2022-1-10)
In this study, it is aimed to understand the role of friendship relations established in the school environment in motivation and decision-making processes through interviewing with teachers and administrators working in a private school in Ankara working under the Ministry of National Education. Motivation is an important factor that should be considered for both the institution and the employees, because the job satisfaction and productivity of the employees are directly related to the motivation they hav...
Citation Formats
P. Kaygan, “Understanding the Role of Organizations in the Occupational Status of Industrial Designers Through the Exploration of Dress and Appearance Norms,” ODTÜ Mimarlık Fakültesi Dergisi, vol. 30, no. 2, pp. 35–53, 2013, Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/38128.