Endüstriyel Tasarım Eğitiminde Kapsayıcı Tasarım İçin Bir Yöntem Önerisi

2020
Aydın, Merve
Maralcan Gülmen, Meltem
Bildiriye konu olan çalışmanın amacı, kapsayıcı tasarım yaklaşımını ürün tasarımı sürecine entegre ederek lisans seviyesinde bir tasarım stüdyosunda uygulamak üzere bir yöntem öner mek ve bu yöntemin etkinliğini incelemektir. Bu çalışmada, Steinfeld ve diğerleri (1979) tara fından konut yaşam standartlarıyla ilgili erişilebilirlik konularının incelenmesi için geliştirilen ve bir insanda görülebilecek sağlık durumlarını A harfinden N harfine kadar 15 başlık altında sınıflandıran bir ideogramı da içeren Enabler modeli, endüstriyel tasarım stüdyosu sürecine uyarlanmış, denenmiş ve değerlendirilmiştir. Süreçte, beden fırtınası (bodystorming) ve gün lük yöntemleri ile Enabler ideogramındaki her bir sağlık durumu öğrenciler tarafından dene yimlenmiştir. Sonrasında, çalışılan sağlık durumları ile ürünün işlevleri ve kullanım adımları arasındaki ilişkiyi kavramaları ve tek tek ele almaları amacıyla öğrencilerden iki farklı tablo hazırlamaları istenmiştir. Tabloların hazırlanması ve doldurulması aşamasında kullanım adım ları ve ürün bileşenlerinin Enabler durumları ile çaprazlanarak düşünülmesi, problem tanımı ve çözüm önerileri geliştirme aşamalarının beraber yürütülmesine olanak sağlamıştır. Öğrencilerin doldurdukları bu tabloların ve beden fırtınası deneyimlerinin, proje sürecine etkin bir katkısı olduğu görülmüştür.

Suggestions

Endüstriyel Tasarım Eğitiminde Temsil Araçlarının Kullanımı ve Proje Geliştirme Süreci Üzerine Değerlendirme
Umulu, Sıla; Korkut, Fatma (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2018)
Kullanıcı olarak çocuklar ve onlar için ürün tasarlayan yetişkinler olarak tasarımcılar, dünyayı farklı biçimlerde deneyimlemenin yanı sıra farklı entelektüel niteliklere sahiptirler. Bu nedenle, çocukların tasarım sürecine katılımcı olarak davet edilmesi, bu özel kullanıcı grubu hakkında bir anlayış geliştirmek açısından önem taşır. Bu çalışma, endüstriyel tasarım eğitiminde tasarım sürecinin erken aşamalarını ele almaktadır ve çocukların ihtiyaç ve tercihlerini anlamalarında endüstriyel tasarım lisans öğr...
Endüstriyel Tasarım Eğitiminde Ürün Anlambilimi Konusunun Türkiye’deki Okullar Bağlamında Durumu
Keleşyılmaz, Ayça; Bağlı, H. Hümanur (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2018)
Endüstriyel tasarımın bir disiplin olarak doğuşundan itibaren uzunca bir süre, Louis Henry Sullivan’ın ünlü sözü “biçim işlevi izler”i deyim yerindeyse bir slogan olarak kullanan işlevselci yaklaşım, alanda hâkim anlayış olarak etkisini sürdürmüştür. Disiplini etkileyen dinamiklerin zaman içerisinde değişmesiyle, tasarımın tanımı ve tasarımcının rolü değişmiş ve fonksiyon odaklı dönem yerini kullanıcı odaklı döneme bırakmıştır. Temelde, nesnelerin kullanım bağlamındaki sembolik niteliklerini araştıran ve kü...
Endüstriyel Tasarım Öğrencilerinin Tasarım Öge ve İlkelerini Yansıtması Üzerine Bir Durum Çalışması
Kapkın, Engin; Kapkın, Zeynep Baskıcı (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2016)
Temel tasarım, çağdaş tasarım eğitiminde genelde ilk yılda yer alan ve kökleri Bauhaus geleneğine dayanan giriş dersidir. Dersin temel programını doğal ve yapay olgularda var olduğuna inanılan tasarım öge ve ilkeleri oluşturur. Bu derste tasarımın temel bilgi, beceri ve vizyonu aktarılır, ve öğrencilerden bu birikimi eğitimleri süresince uygulamaları beklenir. Öğrenciler bu kavramları kullanarak görsel çözümler üretir ve sunar. Sunumun ortak bir dili sözel veya yazılı olarak yansıtması tartışma fırsatının o...
Endüstriyel Tasarım Eğitiminde Endüstri 4.0 Ve Toplum 5.0’a Yönelik Derslerin Yoğunluğunun Tespiti
Kaya, Nazife Aslı; Erdem, Hilal; Ercömert, Çisem (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2020)
Hızla gelişen teknolojiler ve dijitalleşen dünya, tasarımı, olanaklarını ve kapsamını hızla geniş letirken, tasarımcıların da tasarım problemlerine bu çerçevede yaklaşarak çözümlerini güncel eğilimler doğrultusunda şekillendirmelerine neden olmaktadır. Bu güncel eğilimlerden biri olan Endüstri 4.0’la hayatımıza ve meslek pratiğimize dâhil olan yapay zekâ, nesnelerin interneti, akıllı fabrikalar ve akıllı tasarım alanlarıyla birlikte tasarım becerileri gelişmiş ve dönüşüme uğramıştır. Toplum 5.0 ile de t...
Endüstri Ürünleri Tasarımı Eğitiminde Zaman Temelli Görsel Anlatımın Algısal Etkileri
Özgen Koçyıldırım, Dalsu; Coşkun, Aykut; Bakırlıoğlu, Yekta (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2014)
Zaman temelli anlatımlar (hareket aracılığıyla zaman sürecinde değişimi görünür kılan anlatımlar), izleyicinin dikkatini çekmek ve etkin bir iletişim sağlamak için, başta reklamlarda olmak üzere farklı sektör ve ortamlarda, artan bir yaygınlıkta kullanılmaktadırlar. Bu anlatımların etkin olmalarının başlıca nedenleri hareket unsurunun evrimsel olarak algısal üstünlük sağlaması ve hikaye kullanımının insan iletişiminde temel bir unsur olmasıdır. Film ve animasyon gibi zaman temelli görsel anlatımlar, sağladı...
Citation Formats
M. Aydın and M. Maralcan Gülmen, “Endüstriyel Tasarım Eğitiminde Kapsayıcı Tasarım İçin Bir Yöntem Önerisi,” Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezi Ankara, Türkiye, 2020, p. 257, Accessed: 00, 2022. [Online]. Available: https://utak.metu.edu.tr/utak-2020/.