Türkiye’de Son Dönem Otomobilleşme: 2007-2018 Arası İller Bazında Analizler

2020-01-01
ŞENBİL, METİN
Yetişkul Şenbil, Emine
Mevcut çalışma Türkiye’nin son dönemde girmiş olduğu otomobilleşme sürecini iller bazında incelemektedir. Bu dönemde otomobilleşme, geçmiş dönemlerde olan arz ve talep kısıtlarından sıyrılmıştır. Üretim kapasitesi artmış, ithalat rejimi kolaylaşmış, otomobil fiyatları da önemli ölçüde düşmüştür. Hane halkı gelirindeki artış otomobil piyasasını talep tarafında esnetmiştir. Dolayısıyla son dönemde otomobilleşme, popülerleşme istidadındadır. Özellikle ortalama gelir seviyesi görece düşük ve orta olan illerde otomobilleşme hız kazanarak Türkiye geneline yayılmıştır. Bu iller genellikle ortalama kişi başına gelirin 7.766 ABD doların (2009 değeri) altında ya da civarında olan illerdir. Burada istisna olanlar, güneydoğu ve doğu bölgelerinde bulunan kimi illerdir. Bir ildeki kişi başına gelirin 1.000 ABD doları (2009 değeri) artması bin kişi başına düşen otomobil sayısına altı otomobil eklemektedir. Bir ilin otomobilleşme düzeyi çevresindeki illeri %31,9 oranında pozitif yönlü etkilemektedir. Önümüzdeki dönem, otomobilleşmenin yaygınlaştığı kadar yoğunlaştığı bir dönem de olacaktır. Otomobilleşme genelde her ilde artmaya devame decektir çünkü Türkiye henüz otomobil sahipliğinde doyma seviyesine ulaşmamıştır. Otomobil sahipliği hem tüm gelir gruplarında yaygınlaşacak hem de hane başına otomobil sayısı artacaktır. Bu gelişmeler ve tahminler, yerleşmelerin büyüme dinamikleri kadar günlük yaşam döngülerini de etkileyecek bir sürecin de habercisidir.

Suggestions

Longitudinal models for life expectancy at birth in Turkey
Asker, Özlem; İlk Dağ, Özlem; Department of Statistics (2021-1-15)
World Health Organization (WHO) gives the definition of life expectancy at birth as ―the average number of years that a newborn is expected to live if current mortality rates continue to apply‖. Life expectancy at birth is an important indicator of a country's overall health status and its economic and social level of development. In order for governments to set their policies correctly, it is important to determine factors that affect life expectancy at birth and how they affect it. In this thesis, longitu...
Net migration between different settlement types in Turkey, 1985-90
Hamamcı, Nihan Şahin; Gedik, Ayşe; Department of City and Regional Planning (2003)
In the past studies covering 1965-90, it is observed that net migration was from villages and district centers towards province centers. Although the net migration trend throughout the period was almost constant for the villages and the province centers, the role of the district centers changed in later periods. Previously, the district centers were transient settlements in terms of net migration with resultant almost zero net migration. However, in later years, they began to have net out-migration in signi...
Türkiye’de Bölgesel Planlamanın Kurumsallasması:Muglak Bir Süreci Güncel Kuramlar ile Okumak
Yavuz, Irmak; Kutlay, Ecem; Can, Deniz (2020-9-12)
Türkiye’de bölge planlama pratiği sürecinde içerikler, amaçlar ve kurumsal yapılar sürekli olarak değişime uğramıştır. Oluşan karmaşık sistem, bölgesel planların amaçlarını, karar alma mekanizmalarını, sürecin meşruiyetini ve bu planların genel olarak uygulamadaki başarısını da etkilemiştir. Türkiye’de bölgesel planlamada etkili olan karmaşık ve değişken kurumsal yapıları değerlendirmek ve kurumsallaşma dinamiklerini daha iyi anlamak için kurumlar ile birlikte, kurumların organizasyon mekanizmaları, kurumla...
Türkiye’de Bölgesel Planlamanın Kurumsallaşması: Muğlak Bir Süreci Güncel Kuramlar ile Okumak
Yavuz, Irmak; Kutlay, Ecem; Can, Deniz (2021-05-01)
Türkiye’de bölge planlama pratiği sürecinde içerikler, amaçlar ve kurumsal yapılar sürekli olarak değişime uğramıştır. Oluşan karmaşık sistem, bölgesel planların amaçlarını, karar alma mekanizmalarını, sürecin meşruiyetini ve bu planların genel olarak uygulamadaki başarısını da etkilemiştir. Türkiye’de bölgesel planlamada etkili olan karmaşık ve değişken kurumsal yapıları değerlendirmek ve kurumsallaşma dinamiklerini daha iyi anlamak için kurumlar ile birlikte, kurumların organizasyon mekanizmaları, kurum...
Türkiye Ekonomisinde Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları Ve Yerli Firmaların Ar-Ge Faaliyetleri Arasındaki İlişkinin Nicel Analizi.
Pamukcu, Mehmet Teoman(2011-12-31)
1980’lerden sonra ivme kazanmış olan küreselleşme sürecinin önemli bir unsuru doğrudan yabancı sermaye yatırımlarıdır (DYSY). Bu değişkende gözlenen artış hem dünya dış ticareti (ithalat ve ihracat) hem de dünya milli gelirinde gözlenen artıştan daha yüksektir. Ayrıca gelişmekte olan ülkelerin (GOÜ) toplam DYSY’den aldıkları pay sürekli artmış ve % 33’e ulaşmıştır. Bu gelişme, DYSY’nin GOÜ’lerdeki girişimler üzerindeki etkilerini çözümleyen kuramsal ve görgül bir yazının ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Bu ...
Citation Formats
M. ŞENBİL and E. Yetişkul Şenbil, “Türkiye’de Son Dönem Otomobilleşme: 2007-2018 Arası İller Bazında Analizler,” İDEALKENT, pp. 373–405, 2020, Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/46864.