Türkiye Ekonomisinde Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları Ve Yerli Firmaların Ar-Ge Faaliyetleri Arasındaki İlişkinin Nicel Analizi.

2011-12-31
1980’lerden sonra ivme kazanmış olan küreselleşme sürecinin önemli bir unsuru doğrudan yabancı sermaye yatırımlarıdır (DYSY). Bu değişkende gözlenen artış hem dünya dış ticareti (ithalat ve ihracat) hem de dünya milli gelirinde gözlenen artıştan daha yüksektir. Ayrıca gelişmekte olan ülkelerin (GOÜ) toplam DYSY’den aldıkları pay sürekli artmış ve % 33’e ulaşmıştır. Bu gelişme, DYSY’nin GOÜ’lerdeki girişimler üzerindeki etkilerini çözümleyen kuramsal ve görgül bir yazının ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Bu çalışmalar ilk önce yabancı sermayeli şirketlerin yatırımlarının yerli firmaların verimliliğini ne şekilde etkilediğini irdelemiş, bunu yaparken de firma düzeyinde mikro veri kullanılmıştır. Bulgular, bu etkinin pozitif ya da negatif olabileceği gibi DYSY’nin yerli firmaların performansı üzerinde hiçbir etkisinin olmayabileceğini de göstermektedir. İkinci kuşak olarak niteleyebileceğimiz çalışmalar ise, DYSY’nin yerli firmaların araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) faaliyetlerine etkisini irdelemeye odaklanmıştır. Bu değişim, Ar-GE faaliyetlerinin bilgiye dayalı ekonomilerde oynadığı kritik rolün kabul edilmesinden kaynaklanmaktadır. Çalışmamızda, DYSY’nin Türkiye ekonomisinde yerli firmaların Ar-Ge harcamalarına etkisi analiz edilecektir. 2. Tanım a. Konu ile ilgili literatür taraması; konunun güncel durumu ve bulunduğu aşama Yabancı sermeye yatırımları ülkemizde özellikle 1990’lardan itibaren artmaya başlamış, 2000’li yıllarda ise önemli bir ivme kazanmıştır. DYSY’nin Türkiye’de yerli firmaların performansına etkisi genelde 2001 öncesi için incelenmiş ve performans verimlilik göstergeleri aracılığıyla ölçülmüştür. Biz çalışmamızda, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından düzenlenen Yıllık Sanayi ve Hizmetler Anketi ile yıllık Ar-Ge Anketi kapsamında toplanan girişim bazındaki verilerini 2003-2007 dönemi için kullanacağız ve DYSY’nin yerli firmaların Ar-Ge faaliyetlerine olan etkilerini irdeleyeceğiz. Bunun için ilk olarak firma düzeyinde Ar-Ge harcamalarını belirleyen unsurları irdeleyeceğiz. İkinci olarak mevcut yazından hareketle bir dizi DYSY “taşma” (spillover) göstergesi hesaplayacağız ve kullanılan Ar-Ge denklemine ekleyeceğiz. Böylece 100 000’e yakın gözlem içeren panel veri seti oluşturacağız ve uygun ekonometrik tahmin yöntemlerini kullanarak denklemi tahmin edeceğiz. c. Önerilen konunun üreteceği ek bilgi Çalışma çerçevesinde, Türkiye’deki kısıtlı yazına önemli bir katkı sağlayacağı ve daha önce kullanılmamış verileri kullanarak birtakım siyasa önerilerine ulaşılacağı düşünülmektedir. Ayrıca bu çalışma daha sonra yapılacak çalışmalar için yol gösterici olacaktır. Proje sonuçları iki uluslararası konferanslara tebliğ olarak sunulacak ve endeksli dergilerde en az bir yayın yapılacaktır. Proje, aynı zamanda BAP projeleri için tavsiye edilen disiplinlerarası olma özelliğine de sahiptir.

Suggestions

Türkiye Ekonomisinde Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımlarından Kaynaklanan Bilgi Taşmalarının Ekonometrik Analizi
Pamukcu, Mehmet Teoman(2012-12-31)
1980’lerden sonra ivme kazanmış olan küreselleşme sürecinin önemli bir unsuru doğrudan yabancı sermaye yatırımlarıdır (DYSY). Bu değişkende gözlenen artış hem dünya dış ticareti (ithalat ve ihracat) hem de dünya milli gelirinde gözlenen artıştan daha yüksektir. Ayrıca gelişmekte olan ülkelerin (GOÜ) toplam DYSY’den aldıkları pay sürekli artmış ve % 33’e ulaşmıştır. Bu gelişme, DYSY’nin GOÜ’lerdeki girişimler üzerindeki etkilerini çözümleyen kuramsal ve görgül bir yazının ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Bu ...
Türkiye’de Kentsel Form Araştırmalarına Çok Yönlü Bir Bakış: III. Kentsel Morfoloji Sempozyumu
Okumuş, Gökhan (2021-07-01)
Kentsel biçimlenmeye ilişkin tartışmaların çoğalması ve görünürlük kazanmasında önemli rol oynayan Türkiye Kentsel Morfoloji Araştırma Ağı Kentsel Morfoloji Sempozyumu’nun üçüncüsü geçtiğimiz aylarda yapıldı. Bu yıl pandeminin etkisi ve ‘katkısıyla’ çevrimiçi gerçekleştirilen sempozyum, çok daha uzak noktalardaki ilgililerle buluşma imkanı buldu. Sempozyumla ilgili ayrıntılı bilgi almak ve oturumların bazılarına ulaşmak için etkinliğin web sitesi ziyaret edilebilir: kentselmorfolojisempozyumu2021....
An Assessment of Flood Risk Factors in Riverine Cities of Turkey: Lessons for Resilience and Urban Planning
Şenol Balaban, Meltem (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2016-01-01)
Turkey's river flood protection system is based on surveys and assessments of a central authority as well as its limited powers of intervention. The local governments, which are the closest units of public administration to flood risk areas, are under various pressures for development. However, it is crucial to integrate flood risk mitigation efforts with local planning system and involve local governments in all stages of risk management starting from estimations of risks and determination of risk areas, a...
Türkiye’de Son Dönem Otomobilleşme: 2007-2018 Arası İller Bazında Analizler
ŞENBİL, METİN; Yetişkul Şenbil, Emine (2020-01-01)
Mevcut çalışma Türkiye’nin son dönemde girmiş olduğu otomobilleşme sürecini iller bazında incelemektedir. Bu dönemde otomobilleşme, geçmiş dönemlerde olan arz ve talep kısıtlarından sıyrılmıştır. Üretim kapasitesi artmış, ithalat rejimi kolaylaşmış, otomobil fiyatları da önemli ölçüde düşmüştür. Hane halkı gelirindeki artış otomobil piyasasını talep tarafında esnetmiştir. Dolayısıyla son dönemde otomobilleşme, popülerleşme istidadındadır. Özellikle ortalama gelir seviyesi görece düşük ve orta olan illerde o...
Türkiye’de Kentsel Form Araştırmalarına Çok Yönlü Bir Bakış: III. Kentsel Morfoloji Sempozyumu
Şevik, Ebru; Okumuş, Gökhan; Efeoğlu, Hulusi Eren; Parlak, Neris Saadet (2021-07-01)
Kentsel biçimlenmeye ilişkin tartışmaların çoğalması ve görünürlük kazanmasında önemli rol oynayan Türkiye Kentsel Morfoloji Araştırma Ağı Kentsel Morfoloji Sempozyumu’nun üçüncüsü geçtiğimiz aylarda yapıldı. Bu yıl pandeminin etkisi ve ‘katkısıyla’ çevrimiçi gerçekleştirilen sempozyum, çok daha uzak noktalardaki ilgililerle buluşma imkanı buldu. Sempozyumla ilgili ayrıntılı bilgi almak ve oturumların bazılarına ulaşmak için etkinliğin web sitesi ziyaret edilebilir: kentselmorfolojisempozyumu2021.wordpress.com
Citation Formats
M. T. Pamukcu, “Türkiye Ekonomisinde Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları Ve Yerli Firmaların Ar-Ge Faaliyetleri Arasındaki İlişkinin Nicel Analizi.,” 2011. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/61461.