Öğretmenlerin Ahlaki Kararlara Aykırı Davranmaya Açıklık Düzeylerini Belirlemeye Yönelik Bir Ölçek Geliştirme Çalışması

Download
2017-12-01
ÖNEN, ÖZGÜR
Kondakçı, Yaşar
Bu çalışmanın amacı, öğretmenlerin kendi ahlaki değerlerinden vazgeçmelerinde okulun temel paydaşları olan iş arkadaşları, öğrenciler, yöneticiler ve velilerin ne derecede etkili olduklarını ölçmeye yönelik Ahlaki Kararlara Aykırı Davranmaya Açıklık (AKADA) ölçeğinin geliştirilmesidir. Bu amaca yönelik olarak sırasıyla alanyazın taraması gerçekleştirilmiş, elde edilen bulgular doğrultusunda ölçek maddeleri hazırlanmış, uzman görüşü ve öğretmen düşünceleri alınmıştır. Bu aşamalardan sonra elde edilen iki düzeyli (yüksek ve düşük ahlaki yoğunluklu) ölçek formu 176 öğretmenin katılımıyla pilot uygulamaya tabi tutulmuştur. Düşük ve yüksek ahlaki yoğunluklu maddelerin ayrı ayrı açıklayıcı faktör analizi sonuçları incelendiğinde ölçeğin her iki düzeyde de dörder faktörden oluştuğu sonucuna varılmıştır. Ölçeğin her iki kısmında da toplam varyansın yüzde yetmişten fazlasının açıklandığı görülmüştür. Ölçeğin ölçüm modeli değerlendirmesi ve güvenirlik testleri ise 508 öğretmenin katıldığı asıl çalışmada kontrol edilmiştir. Ölçüm modeli değerlendirmesi, veriler normal dağılım göstermediği için “Kısmi En Düşük Kareler Yöntemi” ile yapısal eşitlik modellemesi ile test edilmiştir. Ölçeğin iç tutarlılık düzeyi Cronbach’ α değeri kontrol edildiğinde tüm boyutlarda .88 ve üzerinde olduğu, kompozit güvenirlik değerlerine bakıldığında ise yine .90 değerinin üzerinde olduğu görülmüş ve ölçeğin yeterli güvenirlik düzeyine sahip olduğu kanaatine varılmıştır. Bununla birlikte Kısmi En Düşük Kareler Yöntemi ile test edilen uyuşum geçerliliği ve ayırt edici geçerliliği test sonuçları kontrol edilmiş ve ölçeğin yüksek geçerlik değerlerine sahip olduğu sonucuna varılmıştır.
İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Suggestions

Teachers’ openness to violation of ethical decisions
Önen, Özgür; Kondakçı, Yaşar; Department of Educational Sciences (2014)
The purpose of this study was to understand if teachers in Turkish public school violate their ethical decisions for the sake of stakeholders; namely, students, colleagues, parents and managers. Additionally, the impact of the demographic variables, gender, years of employment, and the level of the organization was investigated after controlling for the effect of the personal moral philosophy orientations. A pilot study with 176 teachers from all level of the public schools was conducted to understand the v...
Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarının farklı değişkenler açısından incelenmesi
Çapa Aydın, Yeşim (2000-01-01)
Bu çalışmanın amacı öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarının farklı değişkenler açısından incelenmesidir. Bu çalışma, ODTÜ Eğitim Fakültesi 'ndeki 340 öğrencinin katılımıyla 1998 yılı Bahar döneminde gerçekleştirilmıştır. Araştırmada, araştırmacılar tarafından geliştirilen "Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutum Ölçeği" kullanılmıştır. Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutum puanları sevrne, saygı, kendine güven alt boyutlarına göre kız ve erkek öğrencilerde anlamlı bir ...
The relationship between perceived ethical climate and teacher burnout
Doğanay, Birtanem; Gökalp, Gökçe; Department of Educational Sciences (2019)
Ethical climate can be defined as the perceptions about the organizational activities of the school, which are based on ethical principles in relationships and interactions between teachers and students, or reveal ethical behavior (Demir, & Karakuş, 2018). A positive ethical climate in schools allows emergence of caring relationships (Noddings, 1988). Caring relationships and a sense of belonging within a school forms positive student attitudes and increases motivation and participation in school (Keiser an...
Exploration of the relations between the teacher‘s discursive roles and the students‘ cognitive contributions to the classroom discourse /
Soysal, Yılmaz; Yılmaz Tüzün, Özgül; Günel, Murat; Department of Elementary Education (2017)
The current study aimed at exploring the relations between the types of teacher discursive roles and the students‘ cognitive contributions to the classroom discourse. Students‘ cognitive operations were considered as their utterances‘ semantic complexity, cognitive pathways, reasoning quality and argument structure. It was also aimed at investigating some contextual influences of the inquiry classrooms on the students‘ ability to make cognitive contributions to the classroom discourse. The participants were...
Investigating pre-service teacher's environmental literacy through their epistemological beliefs
Öztürk, Gökhan; Teksöz, Gaye; Department of Elementary Science and Mathematics Education (2009)
The primary purposes of present study were 1) investigation of epistemological beliefs held by preservice teachers, 2)investigation of relationship between pre-service teachers’ environmental literacy and their epistemologicalbeliefs,3)investigation of predictors of pre-service teachers’ intentions to act environmental behavior. Secondary purpose of the study was to investigate effect of gender, academic major, and grade level on environmental literacy of pre-service teachers. This study was carried out dur...
Citation Formats
Ö. ÖNEN and Y. Kondakçı, “Öğretmenlerin Ahlaki Kararlara Aykırı Davranmaya Açıklık Düzeylerini Belirlemeye Yönelik Bir Ölçek Geliştirme Çalışması,” İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, pp. 201–216, 2017, Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/46996.