Kurum Bakımındaki Ergenlerin Olumlu Sosyal ve Problemli Davranışları ile İlişkili Faktörlerin Karşılaştırmalı Örneklemle İncelenmesi

2020-6-22
Atlı-Aslan, Gönül
Sarıtaş-Atalar, Dilek
Bu çalışmanın amacı korunma altında olan ve ailesi ile yaşayan ergenlerin olumlu sosyal davranışlarını ve davranış problemlerini yordayan faktörleri (örn., akran ilişkileri, algıladıkları sosyal destek mekanizmaları ve bilişsel duygu düzenleme becerileri) incelemektir. Araştırmanın örneklemini Diyarbakır Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından korunma altına alınmış yaşları 10 ile 17 yıl arasında değişen 79 (% 57 erkek) ergen ve ailesi ile yaşayan aynı yaş grubunda 95 (% 44.2 erkek) ergen oluşturmaktadır. İki grubun değişkenler açısından karşılaştırıldığı analiz sonuçları korunma altında olan ergenlerin diğerlerine kıyasla hem sosyal destek sistemlerinin hem de duygularını düzenleme becerilerinin daha zayıf olduğunu göstermiştir. İkinci olarak, ergenlerin olumlu sosyal davranışlarını ve davranış problemlerini yordayan değişkenleri belirlemek amacıyla korunma altında olan ve ailesi ile yaşayan ergenlere ayrı ayrı hiyerarşik regresyon analizi uygulanmıştır. Bulgulara göre korunma altındaki ergenlerin olumlu sosyal davranışlarını arkadaşlarından algıladıkları sosyal destek ve olumlu bilişsel duygu düzenleme stratejileri yordamaktadır. Korunma altındaki ergenlerin davranış problemlerini ise arkadaştan algılanan sosyal destek, olumlu bilişsel duygu düzenleme stratejileri ve olumsuz bilişsel duygu düzenleme stratejileri istatistiksel olarak anlamlı şekilde yordamaktadır. Öte yandan ailesi ile yaşayan ergenlerin olumlu sosyal davranışlarını olumlu ve olumsuz bilişsel duygu düzenleme stratejileri yordamaktadır. Yine ailesi ile yaşayan ergenlerin davranış problemlerini arkadaştan algılanan sosyal destek ve olumsuz bilişsel duygu düzenleme stratejileri anlamlı şekilde yordamaktadır.

Suggestions

Kurum Bakımındaki Ergenlerin Olumlu Sosyal ve Problemli Davranışları ile İlişkili Faktörlerin Karşılaştırmalı Örneklemle İncelenmesi
Atlı-Aslan, Gönül; Sarıtaş Atalar, Dilek (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2020-6-22)
Bu çalışmanın amacı korunma altında olan ve ailesi ile yaşayan ergenlerin olumlu sosyal davranışlarını ve davranış problemlerini yordayan faktörleri (örn., akran ilişkileri, algıladıkları sosyal destek mekanizmaları ve bilişsel duygu düzenleme becerileri) incelemektir. Araştırmanın örneklemini Diyarbakır Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından korunma altına alınmış yaşları 10 ile 17 yıl arasında değişen 79 (% 57 erkek) ergen ve ailesi ile yaşayan aynı yaş grubunda 95 (% 44.2 erkek) ergen oluştur...
Sınıf İçindeki İletişimin Eğitimde Fırsat Eşitsizliği Yaratmadaki Rolü: Sosyal Bilgiler Derslerinin Konuşma Çözümleme Çalışması
Engin Demir, Cennet; Mercan, Pinar(2016-12-31)
B çalışmada sosyal bilgiler derslerinde cinsiyete ve sosyo-ekomomik ve sosyo-kültürel statüye dayalı iletişim örüntüleri olup olmadığını ortaya çıkarmak ve sınıf içi iletişim örüntülerinin fırsat eşitsizliği yaratmadaki rolünü incelemek amaçlanmaktadır.
Ailesi Mevsimlik Tarım İşçisi Olan İlköğretim Öğrencilerinin Duygusal Ve Davranışsal Problemleri.urfa İli Örneği.
Güneri, Oya; Ünlü Kaynakçı, Fatma Zehra(2013-12-31)
Bu çalışmanın temel amacı mevsimlik tarım işçisi ailelerin okula devam eden çocuklarının davranışsal ve duygusal problemlerini araştırmaktır. Çalışmanın katılımcılarını, Urfa merkez ve ilçelerindeki tarım işçisi ailelerin ilköğretime devam eden çocukları oluşturacaktır. Mevsimlik tarım işçilerinin %53.1 Güneydoğu Anadolu bölgesinde bulunmaktadır. Bölge illeri arasında ise Urfa ili ve ilçeleri mevsimlik tarım işçisi oranında önde gelmektedir. Örneğin Urfa ili merkezdeki nüfusun % 11.7 si mevsimlik tarım ...
Soma Maden Faciasının Geride Kalan Ailelere Etkisi
Beşpınar Akgüner, Fatma Umut; Topal, Çağatay(2015-12-31)
Bu çalışma, toplu işçi ölümlerinin, geride kalan aile üyelerinin aile içi ilişkileri ve sosyal çevreleriyle ilişkilerinde yol açtığı dönüşümleri inceleyecektir. Çalışma 13 Mayıs 2014 yılında meydana gelen ve 301 işçinin yaşamını yitirdiği Soma’daki maden faciasına odaklanarak, işçilerin ölümü sonrasında geride kalan ailelerin, akrabalar, diğer madenci aileleri, yerel sosyal çevre, ulusal ölçekte devlet, medya, siyasi partiler, sivil toplum kuruluşları ile sendikalar ve uluslararası ölçekte de sivil toplum k...
Madencilik Sektöründe Örgütsel Risk
Topal, Çağrı; Topal, Çağatay; Beşpınar Akgüner, Fatma Umut(2016-12-31)
Bu çalışma, örgütlerin yarattığı, insanların sağlığı, ekonomik durumları ve doğal çevrelerini tehdit eden risklerin, bu riskleri yaratan ve denetleyen kurumlarda çalışanlar ve bu risklere maruz kalan toplumsal aktörlerce nasıl anlamlandırıldığını inceleyecektir. Araştırmanın temel sorusu “örgütlerle doğrudan veya dolaylı bir ilişki içinde olan farklı konumlardaki aktörler, bu örgütlerin yarattığı riskleri anlamaya çalışırken hangi farklı fakat birbiriyle ilişkili konulara odaklanmaktadırlar” şeklindedir. Bu...
Citation Formats
G. Atlı-Aslan and D. Sarıtaş-Atalar, “Kurum Bakımındaki Ergenlerin Olumlu Sosyal ve Problemli Davranışları ile İlişkili Faktörlerin Karşılaştırmalı Örneklemle İncelenmesi,” Ayna Klinik Psikoloji Dergisi, vol. 7, no. 2, pp. 167–188, 2020, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://dergipark.org.tr/tr/pub/ayna/issue/55095/650756.