Bağlanma Stilleri, Duygu Düzenleme, Reddedilme Duyarlılığı, Yakınlık Korkusu ve Kendini Saklamanın Kırılgan Narsisizm ile İlişkisi

2019-6-20
Elibol, Şeyma
Sevi Tok, Emine Sevinç
Bu çalışmanın temel amacı, kırılgan narsisizm ile yetişkin bağlanma stilleri, duygu düzenleme güçlüğü, reddedilme duyarlılığı, yakınlık korkusu ve kendini saklama değişkenleri arasındaki ilişkilerin incelenmesidir. Çalışmanın ikinci amacı ise, bağlanma ile kırılgan narsisizm arasındaki ilişkide duygu düzenlemenin, kendini saklama ile kırılgan narsisizm arasındaki ilişkide ise reddedilme duyarlılığının olası aracı rollerinin sınanmasıdır. Bu amaçla, normal popülasyondan seçilen 18-60 yaş arası toplam 236 yetişkin katılımcı çalışmanın örneklemini oluşturmuştur. Katılımcılara Aşırı Duyarlı Narsisizm Ölçeği, Yakın İlişkilerde Yaşantılar Envanteri-II, Duygu Düzenlemede Güçlükler Ölçeği, Yetişkin Reddedilme Duyarlılığı Ölçeği, Yakınlık Korkusu Ölçeği ve Kendini Saklama Envanteri uygulanmıştır. Çalışmanın bulgularında, kırılgan narsisizm ile kaygılı bağlanma, duygu düzenleme güçlüğü, reddedilme duyarlılığı ve kendini saklama arasında anlamlı pozitif ilişkilere rastlanmış, kırılgan narsisizm ile yakınlık korkusu arasında ise anlamlı negatif ilişkinin olduğu gözlenmiştir. Tüm bağımsız değişkenlerin bir arada analize sokulduğu aşamalı regresyon analizi sonucunda, değişkenlerin bir arada kırılgan narsisizmin varyansının %21’ini açıkladığı bulunmuştur. Ayrıca, bağlanma ile kırılgan narsisizm arasındaki ilişkide duygu düzenlemenin tam aracı rolü olduğu, kendini saklama ile kırılgan narsisizm arasındaki ilişkide ise reddedilme duyarlılığının kısmi aracılık yaptığı saptanmıştır.
AYNA Klinik Psikoloji Dergisi

Suggestions

Bağlanma Stilleri, Duygu Düzenleme, Reddedilme Duyarlılığı, Yakınlık Korkusu ve Kendini Saklamanın Kırılgan Narsisizm ile İlişkisi
Elibol, Şeyma; Sevi Tok, Emine Sevinç (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2019-6-20)
Bu çalışmanın temel amacı, kırılgan narsisizm ile yetişkin bağlanma stilleri, duygu düzenleme güçlüğü, reddedilme duyarlılığı, yakınlık korkusu ve kendini saklama değişkenleri arasındaki ilişkilerin incelenmesidir. Çalışmanın ikinci amacı ise, bağlanma ile kırılgan narsisizm arasındaki ilişkide duygu düzenlemenin, kendini saklama ile kırılgan narsisizm arasındaki ilişkide ise reddedilme duyarlılığının olası aracı rollerinin sınanmasıdır. Bu amaçla, normal popülasyondan seçilen 18-60 yaş arası toplam 236 yet...
Bağlanma Kuramı Temelinde Gerçekleştirilen BirVaka Çalışması
Maraş, Ayşen (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2015-9-1)
Bu makalede tüm güne yayılan panik, boşluk, yalnızlık ve sıkıntı hisleri psikoterapi için başvuran bir hasta ile Bağlanma Kuramı temelinde gerçekleştirilen psikoterapi sürecine odaklanılmıştır. Saplantılı bağlanma örüntüsüne sahip olan hasta ile Bağlanma Kuramı’nın önerdiği psikoterapi görevlerinin nasıl ele alındığı ayrıntılı şekilde anlatılmıştır. 110 seanstan oluşan uzun süreli psikoterapi süreci sonunda, hastanın önemli olumlu kazanımlar elde ettiği düşünülmektedir.
The role of attachment and conflict resolution styles on romantic relationship commitment of emerging adults: investment model perspective
Kızılkaya, Onur; Sümer, Zeynep; Department of Educational Sciences (2020-3-11)
This study aims to investigate to what extend attachment and conflict resolution styles of Turkish emerging adults predict their romantic relationship commitment using Rusbult’s Investment Model after gender, relationship duration, and student status are controlled. Data were collected from 610 emerging adults (329 women, 281 men), aged between 19-26 and who had a romantic relationship for at least one month via using the Relationship Stability Scale, the Conflict Resolution Styles in Romantic Relationship,...
Kaynak Dengeleme Problemine Öncelikli Diferansiyel Evrim Algoritmasıyla Bir Yaklaşım
Altun, Murat; Sönmez, Rifat; Akçamete Güngör, Aslı (2016-10-27)
İnşaat yapım projelerinin iş programınının hazırlanmasında sadece kritik yol yöntemine (KYY) başvurulması, kaynakların kullanımında dalgalanmalara yol açarak, etkin bir kaynak kullanımının yapılamamasına sebep olabilmektedir. Kaynak dengeleme problemleri (KDP), süre optimizasyonu ile birlikte kaynak optimizasyonunu da dikkate alarak, etkin bir kaynak planlaması yapılmasını amaçlamaktadır. Literatürdeki mevcut çalışmalar özellikle iş gücü ve makine kullanımından kaynaklanan maliyetl...
EFL instructors’ perceptions about teaching, social, and cognitive presences in online EFL classes after the outbreak of the COVID-19
Sütcü, Halime Feyza; Savaş, Perihan; Department of English Language Teaching (2021-8)
The current study aimed to investigate the EFL instructors’ perceptions about teaching, social, and cognitive presences in online classes after the outbreak of the COVID-19 pandemic within the CoI (Community of Inquiry) framework. Adopting a mixed methods design, the study had two basic tools, which are an online survey having a Likert Scale and online group interviews. In the first phase which was the quantitative stage, 72 EFL instructors participated and filled in the CoI questionnaire, which consists of...
Citation Formats
Ş. Elibol and E. S. Sevi Tok, “Bağlanma Stilleri, Duygu Düzenleme, Reddedilme Duyarlılığı, Yakınlık Korkusu ve Kendini Saklamanın Kırılgan Narsisizm ile İlişkisi,” AYNA Klinik Psikoloji Dergisi, pp. 127–148, 2019, Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/49335.