Kaynak Dengeleme Problemine Öncelikli Diferansiyel Evrim Algoritmasıyla Bir Yaklaşım

2016-10-27
İnşaat yapım projelerinin iş programınının hazırlanmasında sadece kritik yol yöntemine (KYY) başvurulması, kaynakların kullanımında dalgalanmalara yol açarak, etkin bir kaynak kullanımının yapılamamasına sebep olabilmektedir. Kaynak dengeleme problemleri (KDP), süre optimizasyonu ile birlikte kaynak optimizasyonunu da dikkate alarak, etkin bir kaynak planlaması yapılmasını amaçlamaktadır. Literatürdeki mevcut çalışmalar özellikle iş gücü ve makine kullanımından kaynaklanan maliyetlerin azaltılması için, birim zamandaki azami kaynak kullanımını iyileştirmeye odaklanmıştır. İnşaat projelerinin iş planının hazırlanmasında yaygın olarak kullanılan Microsoft Project Professional 2013 ve Primavera P6 gibi paket programları da benzer şekilde sadece kaynak bazlı dengesizlikleri gidermeyi amaçlamaktadır. Bu bildiride, hem kaynak bazlı giderleri hem de kaynakların bir arada kullanılmasından doğan genel giderleri en aza indirmeyi amaçlayan, Öncelikli Diferansyel Evrim (ÖDE) algoritmasını temel alan bir yöntem önerilmiştir. ÖDE algoritmasının performansı, Microsoft Project Professional 2013 ve Primavera P6 paket program sonuçları ve DE algoritmasınının farklı versiyonları ile kıyaslanmış, ve önerilen yöntemin kaynak planlaması aşamasında sağlayabileceği katkılar örnek projelerle ile gösterilmiştir
Citation Formats
M. Altun, R. Sönmez, and A. Akçamete Güngör, “Kaynak Dengeleme Problemine Öncelikli Diferansiyel Evrim Algoritmasıyla Bir Yaklaşım,” Eskişehir, Turkey, 2016, p. 293, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: http://makine.anadolu.edu.tr/dosya/pyyk2016.pdf.