Hide/Show Apps

Alice Karakterinin Yaşantılarının Mahler’in Kuramına Göre Ben Gelişimindeki Rolü

Download
2018-2-28
Özgürdal, Bige Hazal
Doğan, Büşra Cansu
Arıcan, Özge
Taşın, Ezgi Nur
Kızılkaya, Beyza
Topcu, Merve
Bu çalışmada Alice Harikalar Ülkesinde ve Aynanın İçinden (devam romanı) romanlarındaki Alice karakterinin Mahler’in ayrışma - bireyleşme kuramı ışığında duygu, düşünce ve davranışlarının ben gelişimindeki rolünün incelenmesi amaçlanmıştır. Mahler’e göre yaşamın ilk altı ayı normal otistik evre ve normal ortakyaşamsal evre olmak üzere iki evreden oluşur. Altıncı aydan sonraki evre ayrışma - bireyleşme evresi olarak değerlendirilmiştir. Ayrışma-bireyleşme evresi; farklılaşma, alıştırma, yeniden yakınlaşma ve bireyliğin pekişmesi ve coşkusal nesne sürekliliğinin başlangıcı olarak dört alt evreden oluşmaktadır. Her iki roman da Alice karakterinin rüyaları üzerine kurulmuştur. Bu sebeple, romanlardaki imgeler üzerinden yorumlama yapılmıştır. Bu çalışmada Mahler’in kuramının yanında birçok literatür bulgusundan destek alınarak, özellikle Alice karakterinin bireyleşmesi ve ben gelişimine odaklanılmıştır. Alice karakterinin maceralar boyunca yaşadıkları doğrultusunda bireyleşmesinin tamamlandığı düşünülmüştür.