Kamu Kurumlari Için Bir e-Dönüşüm Planlama Modeli

Download
2016-01-01
Selçuk, Gonca Hülya
Yürekten, Özgür
Çoştu, Ahmet Burak
Karagöl, Yusuf
Sünsüli, Mete
Gök, Halime
http://ceur-ws.org/Vol-1721/UYMS16_paper_56.pdf
10th Turkish National Software Engineering Symposium, UYMS 2016

Suggestions

Kamu Hizmetleri ve Vatandaş Memnuniyetinin Çok Düzeyli Analizi: Türkiye Örneği
Kose, Tekin; Çınar, Süleyman Kürşat (2019-12-01)
Bu çalışma vatandaşların kamu hizmetlerinden duyduğu memnuniyeti etkileyen faktörleri Türkiye örneği için araştırmaktadır. Memnuniyet düzeyinin belirleyicilerini ortaya çıkarmak için memnuniyet endeksi geliştiren ve çok düzeyli analiz kullanan bu çalışma; bireysel, hanehalkı, yerel düzeylerdeki açıklayıcı değişkenleri bir araya getirmektedir. Ampirik analizler, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 2013 yılında yapılan ve 190,000 civarında katılımcı içeren Yaşam Memnuniyeti Anketi verilerine dayanmaktadır. V...
Toplumda Madde Bağımlılığı Algısı: Bir Ölçek Geliştirme Çalışması
Polat, Hakkı (2019-06-01)
Amaç: Bu çalışmanın amacı, toplumda madde bağımlılığı algısı için bir ölçek geliştirmektir. Yöntem: Araştırmanın örneklemini 18 yaş üstü 1531 birey oluşturmaktadır. Bu örneklem için Eskişehir’im farklı semtleri rassal olarak seçilmiştir. Uygulanan anketler sayesinde, katılımcıların demografik özellikleri ve madde bağımlılığı hakkındaki düşünceleri derlenmiştir. Toplanan veriler analiz edilerek, kişilerde mevcut madde bağımlılığı algısı ve bağımlılığa etkili faktörler araştırılmıştır. Bulgular: Kişilerin u...
Public Administration and Ethics: The Turkish Case
Bozoğlu, Bengünur; Üstüner, Mustafa Yılmaz; Department of Political Science and Public Administration (2022-12-2)
Around the world, interest in public administration ethics has considerably increased since the 1970s. That time is marked with an emergence of public management, later new public management understanding. This period also corresponds to rising of corruption in public administration globally. Hence, mostly with the pressures of international organizations, developing countries started to make ethics regulations in bureaucracies and established institutions to control the system. Turkey, too, has not been ex...
A Study on Visibility Analysis of Urban Landmarks: The Case of Hagia Sophia (Ayasofya) In Trabzon
Kalın, Arzu; Yılmaz, Demet (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2012-6-1)
Nüfus artışını kaldırabilecek fiziksel mekânları, fiziksel altyapıları aynı hızla ve düzenle büyütemeyen kentler için doğa ile bütünleşmenin kaybolduğu ve toplumsal yaşam biçimlendirme birlikteliğinin koptuğu plansız, kimliksiz, estetikten uzak, yaşanabilirliği zayıf mekânlara dönüşmek, kaçınılmazdır. Bu değişim kendini en çarpıcı biçimde insankent ilişkisinde göstermektedir. İnsanlar kolay anlaşılır, kimlikli, okunabilir kentler yerine çarpık yapılaşmanın olduğu kalitesiz çevrelerde yaşamlarını sürdürmek z...
Kamu kurumlari için süreç yetenek modeli geliştirilmesi
Gökalp, Ebru (2014-01-01)
Kamu sektörünün kendine özgü özelliklerinden kaynaklı olarak kalite iyileştirme çalışmalarında problemlerle karşılaşılmaktadır. Bu problemleri çözmek için bilgi teknolojileri kullanılsa da, öncelikle iş süreçleri iyileştirilmeden yapılan bu çalışmalardan istenilen sonuçlar alınamamaktadır. Bu çalışmada kamu sektöründe iş süreçlerini iyileştirmek için gerekli olan yapının gereksinimleri belirlenmiş, literatürdeki kamuya özgü değerlendirme modelleri bu gereksinimleri sağlamaları açısından incelenmiştir. Yapıl...
Citation Formats
G. H. Selçuk, Ö. Yürekten, A. B. Çoştu, Y. Karagöl, M. Sünsüli, and H. Gök, “Kamu Kurumlari Için Bir e-Dönüşüm Planlama Modeli,” Çanakkale, Türkiye, 2016, vol. 1721, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/91383.