Bitümlü şeyllerin yanma etkinliklerinin araştırılması

Download
1996
Şengüler, Ülker
Kök, Mustafa Verşan
Karacan, Özgen
Pamir, Reha
Şener, Mehmet
Okandan, Ender
Mehmetoğlu, Mustafa Tanju
Bu çalışmada yurdumuzda üretilen ve düşük kalorifik değerlere sahip bitümlü şeyllerin yanma etkinlikleri ve kinetik analizleri araştırılmıştır. Proje kapsamında Beypazarı, Seyitömer, Hatıldağ, Himmetoğlu, Mengen, Demirci, Sancakaya ve Çan sahalarından alınan bitümlü şeyi numuneleri ASTM standartlarına göre hazırlanmış, "proximate" ve "ultimate"analizleri gerçekleştirilmiş olup araştırmada kullanılan bitümlü şeyllerin ortalama üst kalorifik değer limitleri 780-1086 cal/gr; su oranları 1.60-12.90 %; kül oranları 60.50-80.50%; carbon oranları 5.63-14.24%; hidrojen oranlan 1.30-2.20%;oksijen-nitrojen oranları 3.89-10.48% ve sülfür oranları 0.21-1.25% arasında değiştiği gözlenmiştir. -60 mesh elek ölçüsünde hazırlanan bitümlü şeyller üzerinde 5 °C/dak.lık ısıtma hızıyla ve 50 ml/dak. lık hava akışıyla yapılan DSC ve TG/DTG deneylerinde bitümlü şeyllerde yanma reaksiyonunda etkin olan organik kısım mevcudiyetinin % 65-80 arasında değiştiği gözlenmiştir. Yapılan DSC analizlerinde Himmetoğlu bitümlü şeylinin ısıl değerinin yüksek olması içerdiği organik maddenin diğerlerine göre daha olgun olmasından kaynaklandığı sonucuna varılmıştır. Ayrıca TG/DTG analizlerinden Seyitömer ve Demirci bitümlü şeyllerinin yüksek miktarda nem içerdiği sonucuna varılmıştır. DSC analizlerinden varılan bir diğer sonuç ise Çan bitümlü şeylli hariç diğer tüm bitümlü şeyllerde organik madde transformasyonunun belirgin iki veya üç değişik bölgede gerçekleşmesidir.Kinetik parametrelerin tayininde en güvenilir yöntemin Coats & Redfern modeli olduğu sonucuna varılmıştır. Coats & Redfern modeline göre bitümlü şeyllerin aktivasyon enerjilerinin 37.5 - 173.8 kJ/mol arasında değiştiği, reaksiyon katsayısının ise tüm bitümlü şeyllerde 1 olduğu yapılan analizler sonucu bulunmuştur. Isıl kazanımı en yüksek olan Himmetoğlu bitümlü şey linin en yüksek aktivasyon enerjisi değerine sahip olduğu, değişik yapıya sahip bitümlü şeyllerin kinetik parametrelerininde farklı olduğu gözlenmiştir.

Suggestions

Silis dumanı katılmış çimento harçlarının sülfat direnci
Yeğinobalı, Asım; Dilek, Tuncer Faruk(1994)
Ferrosilisyum ve silikoferrokrom alaşımlarının üretimi sırasında elde edilen iki tip silis dumanının katkı maddesi olarak çimento harçlarının sülfat direnci üzerindeki etkileri çeşitli metodlarla araştırılmıştır. Normal, katkılı ve sülfatlara dayanıklı çimento türlerini içeren beş tip çimentonun kullanıldığı çalışmada mukayese amacı ile F sınıfı bir uçucu kül de yer almış ve bazı karışımlarda süperakışkanlaştırıcı katkı kullanılmıştır. ASTM C 452 ve ASTM C 1012 standard deney metodlarma ilaveten kübik harç ...
Alüminyum alaşımlarının aşırı plastik deformasyon işlemleriyle üretilmesi
Gür, Hakan C.; Ögel, Bilgehan; Atala, Haluk; Bor, Şakir; Tan, Evren(2008)
Yüksek dayançlı alüminyum alaşımından mühendislik parçalarının üretimi, kapsamlı yatırım gerektiren büyük tesislerde termo-mekanik işlemlerle mümkün olmaktadır. Bu işlemlerin tane boyutunu ancak 10 mikrona kadar düşürebilmesi ve işlem parametrelerinin her alaşım için yeniden ayarlanma gerekliliği dezavantaj olarak değerlendirilmektedir. Bu nedenle, Al alaşımları için alternatif imalat tekniklerinin geliştirilmesi için son zamanlarda çok sayıda araştırma yapılmıştır. Çalışmalar,...
Distribution of dissolved and particulate forms of iron and manganese in the Black Sea
Erdoğan, Selahattin; Yemenicioğlu, Semal; Department of Marine Sciences (2002)
The principal aim of this study is to examine the behavior of dissolved inorganic and particulate forms of manganese and iron compounds in the oxic/anoxic transition (suboxic) zone of the western cyclone and coastal margin of the Black Sea. The samples were collected from the stations visited during three cruises of RV/Bilim at July 2000, September 2000, July 2001 and RV/Knorr at July 2001 in the Black Sea. In addition, real time profiles of dissolved Mn and Fe(ll) were obtained using a continuous profiling...
Altın Nanoparçacıklarla katkılanan Tiyol Uçlu Polimerin Güneş Hücresi Performasına Etkileri
Çırpan, Ali (2022-06-20)
Bu çalışmada, altın nanoparçacıklarla katkılanan tiyol uçlu polimerlerin güneş hücresi performasına etkisi incelenmiştir. Bu amaçla, tiyol grubu içeren polimerler dizayn edilmiştir. Tasarlanan ve sentezlenen yeni konjüge polimerlerin yapısal karakterizasyonları NMR ve GPC ile yapılmıştır. Sentezlenen polimerlerin HOMO-LUMO seviyeleri ve bant aralıkları dönüşümlü voltametri yöntemiyle belirlenmiştir. ITO/ PEDOT:PSS/ polimer:PC71BM/ LiF/ Al cihaz mimarisi kullanılarak organik güneş hücreleri üretilmişti...
Mezogözenekli Zirkonyum Oksit destek maddesi ile etanolün buharlı reformlanması
Sezgi, Naime Aslı(2014-12-31)
Bu çalışmadaki amacımız, etil alkolün buharlı reformlanma reaksiyonunu zirkonyum içerikli destek maddesi ve nikel aktif metali kullanarak incelemektir. Etanolün buharlı reformlanma reaksiyonunda aktif metal olarak nikel kullanımı genellikle başarılı sonuçlar vermektedir. Fakat, kullanılan destek maddesine göre çok düşük hidrojen verimleri de elde edilmektedir. Aktif metalin destek maddesiyle etkileşimi, destek maddesinin asitlik düzeyi ve fiziksel yapısı yüksek hidrojen verimi elde etmek açısından çok öneml...
Citation Formats
Ü. Şengüler et al., “Bitümlü şeyllerin yanma etkinliklerinin araştırılması,” 1996. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/TlRRMU5EUT0.