Hide/Show Apps

Silis dumanı katılmış çimento harçlarının sülfat direnci

Download
1994
Yeğinobalı, Asım
Dilek, Tuncer Faruk
Ferrosilisyum ve silikoferrokrom alaşımlarının üretimi sırasında elde edilen iki tip silis dumanının katkı maddesi olarak çimento harçlarının sülfat direnci üzerindeki etkileri çeşitli metodlarla araştırılmıştır. Normal, katkılı ve sülfatlara dayanıklı çimento türlerini içeren beş tip çimentonun kullanıldığı çalışmada mukayese amacı ile F sınıfı bir uçucu kül de yer almış ve bazı karışımlarda süperakışkanlaştırıcı katkı kullanılmıştır. ASTM C 452 ve ASTM C 1012 standard deney metodlarma ilaveten kübik harç ve beton numuneleri %10'luk sodyum ve %8.4 lük magnezyum sülfat eriyikleri içinde, prizmatik harç numuneleri de %5 lik sodyum ve %4.2 lik magnezyum sülfat eriyikleri içinde 60 hafta süre ile bekletilmişlerdir. Numunelerin yıpranmaları görsel dayanıklılık endeksi değerleri ve ağırlıkları ile basınç ve eğilme dayammlarındaki değişimlerin belirlenmesi gibi yöntemlerle izlenmiştir. Standard deneylerin ve sodyum sülfat ile yapılan deneylerin sonuçlarına göre bütün katkılar harç ve betonların sülfat direncini arttırmaktadır. Bu konuda en fazla ferrosilisyum silis dumanı, en az da uçucu kül etkili olmuştur. Çimento'nun hacimce %20'si (ağırlıkça yaklaşık %16'sı) yerine katılan silis dumanı %10 katkı oranına göre daha yararlı olmaktadır. Magnezyum sülfat eriyiği ile yapılan deneylerde ise silis dumanları harç ve betonların sülfat direncini olumsuz olarak etkilerken uçucu kül katkısı daha olumlu sonuç vermiştir. Katkı maddelerinin davranışları ile çimento tipleri arasında belirgin bir ilişki gözlenememiştir.