Altın Nanoparçacıklarla katkılanan Tiyol Uçlu Polimerin Güneş Hücresi Performasına Etkileri

2022-06-20
Bu çalışmada, altın nanoparçacıklarla katkılanan tiyol uçlu polimerlerin güneş hücresi performasına etkisi incelenmiştir. Bu amaçla, tiyol grubu içeren polimerler dizayn edilmiştir. Tasarlanan ve sentezlenen yeni konjüge polimerlerin yapısal karakterizasyonları NMR ve GPC ile yapılmıştır. Sentezlenen polimerlerin HOMO-LUMO seviyeleri ve bant aralıkları dönüşümlü voltametri yöntemiyle belirlenmiştir. ITO/ PEDOT:PSS/ polimer:PC71BM/ LiF/ Al cihaz mimarisi kullanılarak organik güneş hücreleri üretilmiştir. Bu çalışmada, tiyol modifikasyonlu polimerler ve tiyol modifikasyonlu polimerler ile altın nanoparçacıklarının karıştırılmasıyla elde edilmiş aktif katmana sahip güneş hücrelerinin performansı karşılaştırılmıştır. Eklenen altın nanoparçacıkların ağırlıkça oranı optiziize edilmiştir. Modifiye edilmemiş polimerle %1,29 güç çevrim verimi elde edilirken tiyol grubuna sahip polimerle %2,71 verim elde edilmiştir. Lazer ablasyon yöntemiyle üretilen altın nanoparçacıkların aktif katmana eklenmesiyle güç çevrim verimi %3,29’a yükselmiştir. Güneş gözesi optimizasyonları sonucunda eklenen Au nanoparçacıkların güneş pili verimini %20 arttırdığı saptanmıştır. Altın nanoparçacıkların polimere bağlı -SH grubu ile olan etkileşimi X ışınları fotoelektron spektroskopisi ile tespit edilmiştir, hazırlanan aktif tabakaların topografileri ve morfolojileri atomik kuvvet mikroskopisi transmisyon elektron mikroskopisi yöntemleri ile incelenmiştir.
ULUSLARARASI KATILIMLI VIII. POLİMER BİLİM ve TEKNOLOJİ KONGRESİ

Suggestions

Bakır Nanotel Esaslı Şeffaf ve İletken Elektrotların Üretimi ve Karakterizasyonu
Ünalan, Hüsnü Emrah; Çırpan, Ali(2016-12-31)
Bu projenin amacı bakır nanotel elektrot esaslı organik ışık yayan diyotların üretimi gerçekleştirmek ve özelliklerini incelemektir. Projede öncelikle bakır nanoteller çözelti esaslı yöntemle üretilecek, ince film şeklinde çeşitli altlıkların üzerine yoğunluğu kontrol ve tekrar edilebilir şekilde kaplanacak ve filmlerin optoelektronik özellikleri sistematik olarak incelenecektir. Daha sonra sözkonusu ince film elektrotları anot olarak kullanan organik ışık yayan diyotlar (OLEDler) üretilecektir. Projenin s...
Nano yapılı metalik alaşımların mikrodalga sinterleme yöntemiyle üretilmesi
Dericioğlu, Arcan Fehmi(2011)
Bu çalışmada, mikrodalga sinterleme yönteminin konvansiyonel yönteme kıyasla yumuşak manyetik özellikler gösteren toz metalurjik nano yapılı Nikel-Demir alaşım sisteminde faz oluşumu ve yoğunlaşım ile mikroyapısal, manyetik ve mekanik özelliklere etkisinin araştırılması hedeflenmiştir. Proje kapsamında, mikron yapılı Nikel-Demir alaşım sisteminde ön çalışmalar ile paslanmaz çelik sisteminde çalışmalar yapılmış ve mikrodalga sinterleme yönteminin oluşan fazlar ve yoğunlaşım ile mikr...
β-Fonksiyonel alfa-amino fosfonat türevlerinin sentezlenmesi
Polat Çakır, Sıdıka; Doğan, Özdemir; Beksultanova, Nurzhan (2019-10-15)
Aziridin kimyası üzerine yapılan son çalışmalar özellikle bunların asimetrik yöntemler kullanılarak sentezlenmesi ve aziridin halkalarının regioselektif halka açılım raksiyonları üzerinedir. Gerilimli olan aziridin halkası nükleofillere karşı oldukça reaktiftir ve tepkime sonunda elde edilen primer veya sekonder aminler farklı bileşiklerin sentezlenmesi için kullanılabilirler. Bu çalışmada kullanılan N-alkil sübstitue olmuş aziridinil 2-fosfonatlar aziridin kimyasında aktive olmamış aziridin grubuna girmekt...
Yarı İletken Metal Oksit Karışım Katalizörleri: Tanımlama ve Çevre Uygulamaları
Bölükbaşı, Ufuk; Karakaş, Gürkan(2010)
Bu çalışmada sol-gel yöntemiyle sentezlenen kalay oksit (SnO 2 )/TiO 2 örneklerinin katalitikoksidasyon etkinlikleri ve tepkime koşullarında elektronik özelliklerindeki değişim araştırılmıştır.Katalizör örneklerinin tanımlanmasında XRD, SEM/EDX, BET ve AC impedans spektroskopisiteknikleri kullanılmıştır. Propilen gazının toplam oksidasyonu tepkimesi örneklerin katalitiketkinliğinin belirlenmesinde kullanılmıştır. Sonuçlar SnO 2 /TiO 2 örneklerinin elektriksel iletkenliğinin,katalitik etkinliğinin ve propile...
Distribution of dissolved and particulate forms of iron and manganese in the Black Sea
Erdoğan, Selahattin; Yemenicioğlu, Semal; Department of Marine Sciences (2002)
The principal aim of this study is to examine the behavior of dissolved inorganic and particulate forms of manganese and iron compounds in the oxic/anoxic transition (suboxic) zone of the western cyclone and coastal margin of the Black Sea. The samples were collected from the stations visited during three cruises of RV/Bilim at July 2000, September 2000, July 2001 and RV/Knorr at July 2001 in the Black Sea. In addition, real time profiles of dissolved Mn and Fe(ll) were obtained using a continuous profiling...
Citation Formats
A. Çırpan, “Altın Nanoparçacıklarla katkılanan Tiyol Uçlu Polimerin Güneş Hücresi Performasına Etkileri,” presented at the ULUSLARARASI KATILIMLI VIII. POLİMER BİLİM ve TEKNOLOJİ KONGRESİ, Malatya, Türkiye, 2022, Accessed: 00, 2022. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/99305.