Department of Petroleum and Natural Gas Engineering, Project and Design

Browse
Search within this collection:

Filters

Entity Type
Project (28)

Has File(s)
Yes (25)
No (3)

Author
Kök, Mustafa Verşan (8)
Okandan, Ender (6)
Parlaktuna, Mahmut (6)
Akın, Serhat (5)
Bağcı, Suat (3)

Subject
Mühendislik (10)
Petrol (9)
Jeoloji (6)
Alternatif Yakıtlar ve Enerji Kaynakları (3)
Enerji ve Yakıtlar (2)

Date Issued
1977 - 1979 (1)
1980 - 1989 (5)
1990 - 1999 (7)
2000 - 2009 (7)
2010 - 2018 (8)

Recent Submissions

Jeotermal Kuyu Sondajlarında Kaçak ve Buru Problemlerinin Sondaj Sıvısı Yönünden İncelenmesi
Kök, Mustafa Verşan; Bağatır, Gökhan; Gücüyener, Hakkı İsmail(2018)
Jeotermal kuyu sondajlarında yaşanan olası bir çamur kaçağının neden olduğu kuyustabilitesi problemleri sonucunda oluşan yüksek buru değerleri, sondaj dizisinin ağırlıkalmasına, takım sıkışmalarına ve bazı durumlarda ise k...
Jeotermal Simülasyonlarda Çatlak – Matriks Teriminin İzotermal Olmayan Koşullarda İncelenmesi
Akın, Serhat; Tavakkoli Osgouei, Yashar(2016-12-31)
Türkiye’deki jeotermal rezervuarlar dünyadaki benzerleri gibi doğal çatlaklı sistemlerden oluşmaktadır. Akış çatlak ağı içinde gerçekleşmektedir. Homojen poroz rezervuarların aksine doğal çatlaklı rezervuarların modellem...
DERİN DENİZ SONDAJLARI SIRASINDA HİDRAT İÇEREN KATMANLARIN ÇİMENTOLANMASINDA KULLANILABİLECEK DÜŞÜK ISI SALINIMLI ÇİMENTONUN TASARIMI VE LABORATUVAR UYGULAMASI
Parlaktuna, Mahmut; Yaman, İsmail Özgür; Hidiroğlu, Inanç Alptuğ(2016-12-31)
Derin deniz sondajları sırasında hidrat içeren katmanların çimentolanmasında kullanılabilecek düşük ısı salınımlı çimentonun tasarım ve laboratuvar uygulamasının amacı, içinde yanıcı/zehirli gazlar bulundurabilen gaz hidra...
Saray Bölgesi Kömürlerinin Isısal Analizleri
Kök, Mustafa Verşan; Yıldırım, Betül(2014-12-31)
Bu çalışma Saray bölgesi kömürlerinin türevsel taramalı kalorimetre (DSC), basınçlandırılmış türevsel taramalı kalorimetre (PDSC) ve ısısal analiz – kütle spektrofotometre cihazlarıyla (TG-DTG-FTIR) yanma reaksiyonlarının ...
Petrol üretimini arttırma yöntemlerinden "Yerinde yakma" tekniklerinin uygulanması amacıyla ülkemizde üretilen petrollerin SARA franksiyonlarının ısısal analizi
Kök, Mustafa Verşan; Gül, Gizem Kıymet(2014)
Pan-European coordination action on CO2 Geological Storage (CGS EUROPE)
Okandan, Ender(2013-1-31)
The EU has made significant progress in CCS as a bridging technology for combating climate change, but this must now accelerate and be spread evenly throughout EU Member States and Associated Countries. In this context, CO...
Sondaj sıvılarına eklenen sıvı kayganlaştırıcıların performans analizi
Kök, Mustafa Verşan; Özel, Reha(2012)
Performanca Analysis of Liquid Lubricants Added to the Drilling Fluids ; Excessive torque is one of the most important problems in oil/gas drilling industry. Friction between wellbore/casing and drill string causes excessi...
Ağır petrol-linyit / bitümlü şist karışımlarının yanma etkilerinin belirlenmesi ve alternatif enerji kaynağı olarak kullanabilirliğinin araştırılması
Kök, Mustafa Verşan; Şener, Mehmet; Metin, Çiğdem; Şengüler, İlker(2010)
Enerji kaynağı olarak petrollerin ısısal karakterizasyonu
Kök, Mustafa Verşan(2009)
Geothermal energy potential assesment of Bursa-Turkey
Parlaktuna, Mahmut; Güçer, Şeref; Güleç, Nilgün Türkan; Savaşçın, Yılmaz; Mutlu, Halim; Tokçaer, Murat; Tut, Füsun Servin; Erhan, Zülfikar; Süer, Selin; Arkan, Serkan; Gök, Elçin; Çetinoğlu, Anıl(2006)
Batı Anadolu kabuk/üst manto yapısı ve anizotropisi üzerine birleştirilmiş sismolojik çalışmalar
Akyol, Nihal; Erhan, Zülfikar; Sözbilir, Hasan; Timur, Emre; Akıncı, Aybige; Sömer, Adem; Danışman, Ali M.; Zhu, Lupei; Mıtchell, J. Brian(2005)
Batı Anadolu'nun kabuk/üst manto yapısını ve anizotropisini daha iyi anlayabilmek amacıyla, toplam 50 farklı lokasyonda, yaklaşık 11 aylık bir süre ile deprem verisi toplanmıştır. 1-D tomografi uygulaması ile kabuk yapısı ...
Petrol üretim kuyularında çökelti oluşumunun incelenmesi
Bağcı, Suat; Şahin, Fehime; Parlaktuna, Mahmut(2003)
Çökelti oluşumu petrol ve doğal gaz kuyularında üretim, işleme, nakletme ve tuzlu suyun yeraltına enjekte edilmesi sırasında karşılaşılan önemli bir problemdir ve çökelti oluşumunun engellenmesi önem kazanmaktadır. Çökelti...
Application of VAPEX to carbonate and sandstone reservoirs
Akın, Serhat; Bağcı, Suat; Canbolat, Serhat(2003)
Bu çalışmanın amacı VAPEX yönteminin ağır petrol içeren karbonat ve kumlası içeren rezcrvuarlara uygulanabilirliğini araştırmaktır. Bu amaca ulaşmak için denyler yapılmış ve sayısal benzetim teknikleri kullanılmıştır. Deği...
Batı Kozluca sahasına uygulanabilecek gelişmiş üretim teknikleri üzerine bir çalışma
Akın, Serhat; Güden, Mustafa; Kök, V. Mustafa; Canbolat, Serhat(2001)
Bu projenin amacı karbon dioksit ve buhar enjeksiyonu yöntemlerinin ağır petrol içeren B.Kozluca sahası ve benzerlerine uygulanabilirliğini tartışmaktır. Bu amaca ulaşmak için çeşitli labaratuvar deneyleri ve termal nümeri...
Türkiye'de mevcut petrollü şeyl (Oil shale) yataklarının yerinde kurtarım yöntemleriyle değerlendirilmesi
Bağcı, Suat; Kök, V. Mustafa; Güner, Güneş(2000)
Petrollü şeyllerden petrol üretiminde iki yöntem uygulanmaktadır. Birinci yöntemde, petrollü şeyller maden işletmeciliği metodları ile yerinden alınıp değişik proseslerle 500 $\circ$C'ye kadar ısıtıldıklarında şeyi petrolü...
Kireçtaşı rezervuarlarda formasyon hasarının ( Formation damage ) tespit edilmesi ve petrol üretimine etkisinin incelenmesi
Bağcı, Suat A.; Kök, V. Mustafa; Türksoy, Ulaş; Arıkan, Murat A.(1998)
Petrol rezervuarlarmda su enjeksiyonu sırasında, formasyon hasarının kuyuların su Tektivitesini azaltması önem kazanmaktadır. Formasyon içerisindeki meydana gelen reaksiyonları en iyi belirleyen parametre akan sıvının pH'...
Bentonit süspansiyonlarının reolojik davranışları
Kök, Mustafa Verşan; Gücüyener, Hakkı; Özbayoğlu, Evren; Batmaz, Taner(1997)
Bu çalışmada dört farklı bentonitin kimyasal ve reolojik analizleri yapılmış ve bilgisayar programı kullanılarak karşılaştırılmalar gerçekleştirilmiştir. Numunelerin kil yüzdeleri, katyon değişim kapasiteleri, şişme haciml...
Killi kayaç / sondaj sıvısı etkileşiminin petrol ve doğal gaz kuyularında dengesizlik yaratma potansiyeli açısından incelenmesi
Kuru, Ergün; Demiral, Birol R. M.; Akın, Serhat; Çağatay, Burak; Kerem, Murat(1996)
Petrol ve doğal gaz kuyularının sondajı sırasında ortaya çıkan kuyu duvarında oluşan çökme , killi kayaçların şişmesi gibi kuyu dengesizliği sorunları , takım sıkışması, sondaj süresinin uzaması ve giderek kuyunun terk edi...
Bitümlü şeyllerin yanma etkinliklerinin araştırılması
Kök, Mustafa Verşan; Şengüler, Ülker; Karacan, Özgen; Pamir, Reha; Şener, Mehmet; Okandan, Ender; Mehmetoğlu, Mustafa Tanju(1996)
Bu çalışmada yurdumuzda üretilen ve düşük kalorifik değerlere sahip bitümlü şeyllerin yanma etkinlikleri ve kinetik analizleri araştırılmıştır. Proje kapsamında Beypazarı, Seyitömer, Hatıldağ, Himmetoğlu, Mengen, Demirci, ...
Kızıldere jeotermal sahası atık suyunda silika çökelti potansiyelinin tesbiti
Parlaktuna, Mahmut; Arıtürk, Sevil; Karaaslan, Uğur(1996)
Bir su çözeltisinin detaylı kompozisyonunu, tüm bileşenlerin derişim ve aktivitelerini tesbit etmek amacıyla SPECIATION isimli bir bilgisayar programı geliştirildi. Bir su çözeltisinin detaylı kompozisyonu bilindiğinde, çö...
Citation Formats