Department of Petroleum and Natural Gas Engineering, Project and Design

Browse
Search within this collection:

Filters

Entity Type
Project (39)

Has File(s)
Yes (25)
No (14)

Author
Kök, Mustafa Verşan (11)
Akın, Serhat (8)
Okandan, Ender (8)
Parlaktuna, Mahmut (8)
Bağcı, A. Suat (5)

Subject
Mühendislik (10)
Petrol (9)
Jeoloji (6)
Alternatif Yakıtlar ve Enerji Kaynakları (3)
Enerji ve Yakıtlar (2)

Date Issued
1977 - 1979 (1)
1980 - 1989 (6)
1990 - 1999 (13)
2000 - 2009 (11)
2010 - 2018 (8)

Item Type
Project (15)

Recent Submissions

Jeotermal Kuyu Sondajlarında Kaçak ve Buru Problemlerinin Sondaj Sıvısı Yönünden İncelenmesi
Bağatır, Gökhan; Kök, Mustafa Verşan; Gücüyener, Hakkı İsmail(2018)
Jeotermal kuyu sondajlarında yaşanan olası bir çamur kaçağının neden olduğu kuyustabilitesi problemleri sonucunda oluşan yüksek buru değerleri, sondaj dizisinin ağırlıkalmasına, takım sıkışmalarına ve bazı durumlarda ise k...
DERİN DENİZ SONDAJLARI SIRASINDA HİDRAT İÇEREN KATMANLARIN ÇİMENTOLANMASINDA KULLANILABİLECEK DÜŞÜK ISI SALINIMLI ÇİMENTONUN TASARIMI VE LABORATUVAR UYGULAMASI
Parlaktuna, Mahmut; Yaman, İsmail Özgür(2016-12-31)
Derin deniz sondajları sırasında hidrat içeren katmanların çimentolanmasında kullanılabilecek düşük ısı salınımlı çimentonun tasarım ve laboratuvar uygulamasının amacı, içinde yanıcı/zehirli gazlar bulundurabilen gaz hidra...
Jeotermal Simülasyonlarda Çatlak – Matriks Teriminin İzotermal Olmayan Koşullarda İncelenmesi
Akın, Serhat(2016-12-31)
Türkiye’deki jeotermal rezervuarlar dünyadaki benzerleri gibi doğal çatlaklı sistemlerden oluşmaktadır. Akış çatlak ağı içinde gerçekleşmektedir. Homojen poroz rezervuarların aksine doğal çatlaklı rezervuarların modellem...
Saray Bölgesi Kömürlerinin Isısal Analizleri
Kök, Mustafa Verşan(2014-12-31)
Bu çalışma Saray bölgesi kömürlerinin türevsel taramalı kalorimetre (DSC), basınçlandırılmış türevsel taramalı kalorimetre (PDSC) ve ısısal analiz – kütle spektrofotometre cihazlarıyla (TG-DTG-FTIR) yanma reaksiyonlarının ...
Petrol üretimini arttırma yöntemlerinden "Yerinde yakma" tekniklerinin uygulanması amacıyla ülkemizde üretilen petrollerin SARA franksiyonlarının ısısal analizi
Gül, Gizem Kıymet; Kök, Mustafa Verşan(2014)
Pan-European coordination action on CO2 Geological Storage (CGS EUROPE)
Okandan, Ender(2013-1-31)
The EU has made significant progress in CCS as a bridging technology for combating climate change, but this must now accelerate and be spread evenly throughout EU Member States and Associated Countries. In this context, CO...
Sondaj sıvılarına eklenen sıvı kayganlaştırıcıların performans analizi
Özel, Reha; Kök, Mustafa Verşan(2012)
Performanca Analysis of Liquid Lubricants Added to the Drilling Fluids ; Excessive torque is one of the most important problems in oil/gas drilling industry. Friction between wellbore/casing and drill string causes excessi...
Ağır petrol-linyit / bitümlü şist karışımlarının yanma etkilerinin belirlenmesi ve alternatif enerji kaynağı olarak kullanabilirliğinin araştırılması
Şener, Mehmet; Kök, Mustafa Verşan; Metin, Çiğdem; Şengüler, İlker(2010)
Enerji kaynağı olarak petrollerin ısısal karakterizasyonu
Kök, Mustafa Verşan(2009)
Geothermal energy potential assesment of Bursa-Turkey
Güçer, Şeref; Parlaktuna, Mahmut; Savaşçın, Yılmaz; Güleç, Nilgün Türkan; Mutlu, Halim; Tokçaer, Murat; Tut, Füsun Servin; Erhan, Zülfikar; Arkan, Serkan; Süer, Selin; Gök, Elçin; Çetinoğlu, Anıl(2006)
Sondaj sıvılarının neden olduğu formasyon hasarının deneysel ve nümerik değerlendirilmesi
Bağcı, A. Suat; Kök, Mustafa Verşan; İşcan, A. Gürkan(2005-09-01)
Formasyon hasarı, petrol ve gaz kuyularında tanımlanması zor kavramlardan biridir. Sondaj sıvısının yarattığı formasyon hasarına yoğunlaşılan bu çalışmada, laboartuvar ve matematik modellemenin dahil edildiği entegre bir y...
Batı Anadolu kabuk/üst manto yapısı ve anizotropisi üzerine birleştirilmiş sismolojik çalışmalar
Akyol, Nihal; Erhan, Zülfikar; Sözbilir, Hasan; Timur, Emre; Akıncı, Aybige; Sömer, Adem; Danışman, Ali M.; Zhu, Lupei; Mıtchell, J. Brian(2005)
Batı Anadolu'nun kabuk/üst manto yapısını ve anizotropisini daha iyi anlayabilmek amacıyla, toplam 50 farklı lokasyonda, yaklaşık 11 aylık bir süre ile deprem verisi toplanmıştır. 1-D tomografi uygulaması ile kabuk yapısı ...
Düşük basınçlı sondaj akışkanlarının karakterizasyonu köpüklü akış uygulamaları
Özbayoğlu, M. Evren; Akın, Serhat; Kök, Mustafa V.; Gücüyener, İ. Hakkı(2004-11-15)
Köpük, yüksek kesinti taşıyabilme, sıkıştırılabilme ve formasyon akışkanını kaldırabilme özelliklerinden dolayı en sık kullanılan düşük basınçlı sondaj akışkanlarından birisidir. Köpük reolojisi üzerine birçok çalışma yapı...
L- izolösinin ters misel ile ekstraksiyonu ve doğal gaz hidratlarıyla geri ekstraksiyonunu incelenmesi
Mehmetoğlu, Mustafa Tanju; Parlaktuna, Mahmut(2004-3-1)
Bu çalışmanın amacı, fermentasyon ürünü L-izolösinin (L-Ile) sulu fazdan ekstraksiyonu için ters misel sisteminin tasarımını yapmak, ayırma verimini maksimum yapmak için parametrelerin etkisini incelemek ve bu fazdan amino...
Application of VAPEX to carbonate and sandstone reservoirs
Bağcı, Suat; Akın, Serhat; Canbolat, Serhat(2003)
Bu çalışmanın amacı VAPEX yönteminin ağır petrol içeren karbonat ve kumlası içeren rezcrvuarlara uygulanabilirliğini araştırmaktır. Bu amaca ulaşmak için denyler yapılmış ve sayısal benzetim teknikleri kullanılmıştır. Deği...
Petrol üretim kuyularında çökelti oluşumunun incelenmesi
Bağcı, Suat; Şahin, Fehime; Parlaktuna, Mahmut(2003)
Çökelti oluşumu petrol ve doğal gaz kuyularında üretim, işleme, nakletme ve tuzlu suyun yeraltına enjekte edilmesi sırasında karşılaşılan önemli bir problemdir ve çökelti oluşumunun engellenmesi önem kazanmaktadır. Çökelti...
Kireçtaşı rezervuar kayaçlarında kaya mekaniği özelliklerinin ölçülmesi ve rezervuar parametrelerine etkisinin araştırılması
Kök, Mustafa Verşan; Bağcı, A. Suat; Akın, Serhat; İşcan, A. Gürkan; Karaaslan, Uğur(2001-09-01)
Petrol ve doğal gaz rezervuarlarmda üretim yapılan kayaçlann kaya mekaniği özelliklerinin belirlenmesi rezervuarın üretime geçirilmesinden öriîce ve sonrasında gerekli olabilecek parametrelerin kullanımı açısından son dere...
Batı Kozluca sahasına uygulanabilecek gelişmiş üretim teknikleri üzerine bir çalışma
Güden, Mustafa; Akın, Serhat; Kök, V. Mustafa; Canbolat, Serhat(2001)
Bu projenin amacı karbon dioksit ve buhar enjeksiyonu yöntemlerinin ağır petrol içeren B.Kozluca sahası ve benzerlerine uygulanabilirliğini tartışmaktır. Bu amaca ulaşmak için çeşitli labaratuvar deneyleri ve termal nümeri...
Türkiye'de mevcut petrollü şeyl (Oil shale) yataklarının yerinde kurtarım yöntemleriyle değerlendirilmesi
Bağcı, Suat; Kök, V. Mustafa; Güner, Güneş(2000)
Petrollü şeyllerden petrol üretiminde iki yöntem uygulanmaktadır. Birinci yöntemde, petrollü şeyller maden işletmeciliği metodları ile yerinden alınıp değişik proseslerle 500 $\circ$C'ye kadar ısıtıldıklarında şeyi petrolü...
Karotların karot-tomografi görüntüleme tekniği ile karakterizasyonu
Okandan, Ender; Demiral, Birol; Karacan, Özgen; Akın, Serhat(1999-11-01)
Petrol arama sondajları sırasında kuyudan alınan karot örnekleri yeraltında buluınan yataklar hakkında elde edilebilecek en önemli veri kaynaklarıdır. Son yıllardaki görüntüleme tekniklerinin ve bilgisayar teknolojisinin g...
Citation Formats