Psikopatoloji, Hasta ve Terapist Bağlamında AltıTemel Duygudan Korkunun İncelenmesi

2014-6-1
Akça, Seray
Şengül, Begüm Zübeyde
Uyar, Tuğba
Altı temel duygudan biri olarak korkunun psikopatoloji, hasta ve terapist bakımından incelenmesi amacıyla kaleme alınan bu makalede ilk olarak korkunun tanımı ve diğer duygulardan ayrımı açıklanıp psikopatoloji literatüründe yer alan bilişsel ve psikodinamik teorilerle korkunun altında yatan mekanizmaların nasıl açıklandığı paylaşılmıştır. İkinci olarak Freud’un “Küçük Hans” vakası ve Oğuz Atay’ın “Korkuyu Beklerken” hikâyesi korkunun bireyde nasıl ortaya çıktığı ve onun hayatını nasıl etkilediği sorularına cevap bulmak amacıyla katmanlı duygu modeline göre irdelenmiştir. Son olarak, yine aynı model çerçevesinde korku duygusunun terapist açısından incelenmesini sağlamak üzere duyguların devam eden terapideki önemi, aktarım ve karşı aktarım ile bunların psikoterapideki yeri, karşı aktarımın engelleyici yanları ve karşı aktarımın yönetim yolları “Küçük Hans” ve “Tedavi (In Treatment)” dizisinde yer alan “Laura” vakası üzerinden ele alınmıştır. Yapılan bu incelemelerin hem bilişsel hem de psikodinamik teorik açıklamalara ve katmanlı duygu modeline açıklama getirip örnek teşkil etmeleri, bu makalenin akademik ve pratik alanlarda çalışan ruh sağlığı uzmanları için faydalı olacağına işaret etmektedir.

Suggestions

Psikoterapide Süreç Analizi: Nitel Araştırma Yöntemlerinin Psikoterapi Araştırmalarına Uygulanışı
Sarı, Sevda (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2019-2-25)
Bu makale psikoterapi araştırmalarında söylem, anlatı ve konuşma analizinin kullanımı ile psikoterapide değişen anlamın incelenmesine odaklanmıştır. Psikoterapi sürecinin incelendiği araştırmalar terapötik varsayımların kabul edildiği ve sorgulandığı farklı epistemolojik duruşlar esas alınarak aktarılmıştır. Bu bağlamda, vakaya odaklanan ve danışanın problemini, içsel duygu durumunu, bilişsel sürecini yansıtan araştırmalar, terapi ilişki ve terapi etkileşimine odaklanan araştırmalar ve kültürel bağlam, güç ...
Psikoterapide süreç analizi: nitel araştırma yöntemlerinin psikoterapi araştırmalarına uygulanışı
Sarı, Sevda (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2019)
Bu makale psikoterapi araştırmalarında söylem, anlatı ve konuşma analizinin kullanımı ile psikoterapide değişen anlamın incelenmesine odaklanmıştır. Psikoterapi sürecinin incelendiği araştırmalar terapötik varsayımların kabul edildiği ve sorgulandığı farklı epistemolojik duruşlar esas alınarak aktarılmıştır. Bu bağlamda, vakaya odaklanan ve danışanın problemini, içsel duygu durumunu, bilişsel sürecini yansıtan araştırmalar, terapi ilişki ve terapi etkileşimine odaklanan araştırmalar ve kültürel bağlam, güç ...
Psikanalitik Yönelimli Psikoterapi Seanslarındaki Sessizliğin Konuşma Analizi ile İncelenmesi
Bulut, Burcu Pınar (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2019-2-25)
Sessizliğin her konuşmanın ayrılmaz bir parçası olduğunu kabul etmek, bu sessizliklerin ne zaman ortaya çıktıklarını, bir anlamları olup olmadığını çalışmak konusunda bir alan açmıştır. Bu çalışmada, sessizliğin terapi seansı içerisinde hasta tarafından nasıl kullanıldığı ve işlevinin ne olduğu, terapist-hasta diyalogunda nasıl ortaya çıktığı, herhangi bir örüntüsünün olup olmadığı ve konuşmaya etkilerinin neler olduğunun anlaşılması amaçlanmıştır. Bu kapsamda S. Hanım ile araştırmacının psikanalitik yöneli...
Psikanalitik yönelimli psikoterapi seanslarındaki sessizliğin konuşma analizi ile incelenmesi
Bulut, Burcu Pınar (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2019)
Sessizliğin her konuşmanın ayrılmaz bir parçası olduğunu kabul etmek, bu sessizliklerin ne zaman ortaya çıktıklarını, bir anlamları olup olmadığını çalışmak konusunda bir alan açmıştır. Bu çalışmada, sessizliğin terapi seansı içerisinde hasta tarafından nasıl kullanıldığı ve işlevinin ne olduğu, terapist-hasta diyalogunda nasıl ortaya çıktığı, herhangi bir örüntüsünün olup olmadığı ve konuşmaya etkilerinin neler olduğunun anlaşılması amaçlanmıştır. Bu kapsamda S. Hanım ile araştırmacının psikanalitik yöneli...
The Changing Role Of Urban Heritage: Governance And Stakeholders’ Perceptions In Turkey And The United Arab Emirates
Yıldırım, Ayşe Ege (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2015-6-15)
Bu makalede, kültür mirasının kent yaşamındaki değişen rolü ile ilgili paydaşların kültür mirasına karşı tutumları arasındaki ilişkinin ortaya konması amaçlanmıştır. Konu, yazarın 2008-11 yıllarında hazırladığı Kentsel Koruma Projelerinde Aktörlerin Örgütlenmesi başlıklı doktora tez çalışması kapsamında Türkiye içinden seçilmiş bazı kentler ile yazarın 2008-12 yıllarında çalıştığı, Birleşik Arap Emirlikleri’nin Abu Dabi Emirliğindeki yerleşimler çerçevesinde ele alınmıştır. Bu karşılaştırmalı incelemenin am...
Citation Formats
S. Akça, B. Z. Şengül, and T. Uyar, “Psikopatoloji, Hasta ve Terapist Bağlamında AltıTemel Duygudan Korkunun İncelenmesi,” Ayna Klinik Psikoloji Dergisi, vol. 1, no. 2, pp. 23–39, 2014, Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/553927.