Taç eter ve polieter grupları ile fonksiyonlandırılmış iletken polimerlerin sentezi ve iyon seçici özelliklerinin incelenmesi

Download
2007
Önal, M. Ahmet
Akkaya, U. Engin
Cihaner, Atilla
Köksel, Bahar
Tirkeş, Seha

Suggestions

Bazı doymuş hidrokarbon ve organosilikon bileşiklerinden, gaz fazda plazma (elektiriksel boşalma) ile polimer eldesi çalışmaları
Akovalı, G.; Bölük, Yaman M.(1979)
Pilot Ölçekli Fotofermentatif Hidrojen Üretimi için bir Reaktör Sisteminin Tasarımı, Kurulumu, İşletilmesi ve Analizi
Alipour, Siamak; Eroğlu, İnci; Koku, Harun; Doğan, Melis Ezgi; Savaştürk, Dilan(2016)
Hidrojen, sürdürülebilir yöntemlerle üretildiği takdirde tükenen fosil yakıtların yerini alabilecek potansiyele sahiptir. Fotosentetik bakteriler, ışık altında organik besiyerlerinden hidrojen üretebilmektedir. Küçük ölçeklerde (1 litre veya daha az hacimli) iyi tanımlanmış bu biyolojik üretimin, ‘pilot ölçek’ tabir edilen 10 litre ve üzeri sistemlerde, ucuz besiyerleriyle ve doğal güneş ışığıyla, açık ortamda gerçekleştirilebilmesi, büyük ölçeklerde üretimi değerlendirmek için önemli bir adımdır. Bu projed...
Ayrı merkezli borularda non-Newtonian sıvı ile hidrodinamik ve ısı transferi çalışmaları
Özgen, Canan; Tosun, İsmail(1990)
Bu çalışma, ayrı merkezli boru sistemlerinde Newtonian ve non-Newtonian sıvılar için yapılan hidrodinamik ve ısı transferi çalışmalarını kapsamaktadır. Hacimsel debi ile basınç düşmesi arasındaki, bağıntı, üç değişik non-Newtonian model (Power-law, Bingham plastik, Sutterby) için yaklaşık bir yöntem kullanılarak elde edilmiştir. Elde edilen sonuçlar, literatürden bulunan deney sonuçları ile uyum içindedir. Ayrıca, karboksimetil selüloz-su karışımı kullanılarak yapılan deney sonu...
Sıvı karışımlarının döngülü akış sisteminde üretilmiş zeolit membranlar kullanılarak pervaporasyonla ayırımı
Çulfaz, Ali; Kalıpçılar, Halil; Soydaş, Belma; Gücüyener, Canan; Dede, Özlem; Akbay, Sezin; Arıcan, Berna(2008)
Karbon sülfürün propilen oksit ile kopolimerizasyonu
Coşkun, Serpil; Alyürük, Kemal(1973)
Karbonsülfürü monomer olarak bir polimerizasyon reaksiyonuna sokmak için ilk çalışma 1969 yılında Tsuruta ve arkadaşları tarafından yapıldı. Tsuruta ve arkadaşları organometalik bir bileşik katalizörlüğü altında, propilen oksit ve karbonsülfürün sarı renkli, yağımsı, küçük molekül ağırlıklı polimer verdiğini tespit ettiler. Rapor ettiğimiz bu çalışmada, ve yine bizler tarafından başlatılan ilk çalışmada karbonsülfür ve propilenoksitten yüksek molekül ağırlıklı yeni kopolimerler elde etmek amacı ile katalizö...
Citation Formats
M. A. Önal, U. E. Akkaya, A. Cihaner, B. Köksel, and S. Tirkeş, “Taç eter ve polieter grupları ile fonksiyonlandırılmış iletken polimerlerin sentezi ve iyon seçici özelliklerinin incelenmesi,” 2007. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/TnpJeE5qWT0.