Bazı doymuş hidrokarbon ve organosilikon bileşiklerinden, gaz fazda plazma (elektiriksel boşalma) ile polimer eldesi çalışmaları

Download
1979
Akovalı, G.
Bölük, Yaman M.

Suggestions

Karbon sülfürün propilen oksit ile kopolimerizasyonu
Coşkun, Serpil; Alyürük, Kemal(1973)
Karbonsülfürü monomer olarak bir polimerizasyon reaksiyonuna sokmak için ilk çalışma 1969 yılında Tsuruta ve arkadaşları tarafından yapıldı. Tsuruta ve arkadaşları organometalik bir bileşik katalizörlüğü altında, propilen oksit ve karbonsülfürün sarı renkli, yağımsı, küçük molekül ağırlıklı polimer verdiğini tespit ettiler. Rapor ettiğimiz bu çalışmada, ve yine bizler tarafından başlatılan ilk çalışmada karbonsülfür ve propilenoksitten yüksek molekül ağırlıklı yeni kopolimerler elde etmek amacı ile katalizö...
Sıvı karışımlarının döngülü akış sisteminde üretilmiş zeolit membranlar kullanılarak pervaporasyonla ayırımı
Çulfaz, Ali; Kalıpçılar, Halil; Soydaş, Belma; Gücüyener, Canan; Dede, Özlem; Akbay, Sezin; Arıcan, Berna(2008)
Taç eter ve polieter grupları ile fonksiyonlandırılmış iletken polimerlerin sentezi ve iyon seçici özelliklerinin incelenmesi
Önal, M. Ahmet; Akkaya, U. Engin; Cihaner, Atilla; Köksel, Bahar; Tirkeş, Seha(2007)
Ayrı merkezli borularda non-Newtonian sıvı ile hidrodinamik ve ısı transferi çalışmaları
Özgen, Canan; Tosun, İsmail(1990)
Bu çalışma, ayrı merkezli boru sistemlerinde Newtonian ve non-Newtonian sıvılar için yapılan hidrodinamik ve ısı transferi çalışmalarını kapsamaktadır. Hacimsel debi ile basınç düşmesi arasındaki, bağıntı, üç değişik non-Newtonian model (Power-law, Bingham plastik, Sutterby) için yaklaşık bir yöntem kullanılarak elde edilmiştir. Elde edilen sonuçlar, literatürden bulunan deney sonuçları ile uyum içindedir. Ayrıca, karboksimetil selüloz-su karışımı kullanılarak yapılan deney sonu...
Biyokütle türevlerinden hidrojen üretimi için yeni katalizörler
Martı, Şener Canan; Doğu, Timur; Doğu, Gülşen(2009)
Citation Formats
G. Akovalı and Y. M. Bölük, “Bazı doymuş hidrokarbon ve organosilikon bileşiklerinden, gaz fazda plazma (elektiriksel boşalma) ile polimer eldesi çalışmaları,” 1979. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/TWpjM016TT0.