Hide/Show Apps

Ayrı merkezli borularda non-Newtonian sıvı ile hidrodinamik ve ısı transferi çalışmaları

Bu çalışma, ayrı merkezli boru sistemlerinde Newtonian ve non-Newtonian sıvılar için yapılan hidrodinamik ve ısı transferi çalışmalarını kapsamaktadır. Hacimsel debi ile basınç düşmesi arasındaki, bağıntı, üç değişik non-Newtonian model (Power-law, Bingham plastik, Sutterby) için yaklaşık bir yöntem kullanılarak elde edilmiştir. Elde edilen sonuçlar, literatürden bulunan deney sonuçları ile uyum içindedir. Ayrıca, karboksimetil selüloz-su karışımı kullanılarak yapılan deney sonuçlarından, ayrı merkezli borulardaki basınç düşmesinin, aynı kütlesel debi için, ayrı merkezlilik oranıyla ters orantılı olarak değiştiği gözlenmiştir. Isı transferi deneyleri sonucunda daha önce MA.G-582 Nolu projede elde edilen ısı transfer korelasyonu geliştirilmiştir.