Değişik halojenlenmiş fenoller, akrilat, etilen ve propilen geçiş elementleri komplekslerinden yanmaz ve dayanıklı kopolimer sentezleri ve karakterizasyonu

Download
1995
Kısakürek, Duygu
İşçi, Hüseyin
Baştürkmen, Meray
Geçiş metallerinin (M), trikolorofenol (TCP) ve akril tipi monomerlerle ve poliakrilamid (P AA) ile komplekslerinin hazırlanması ve bu iki tip monomerin polimerleştirilrnesi çalışılmıştır. Monomer olarak, TCP'nin yanısıra, akril türü monomer olarak, esas olarak akrilamid (AA) kullanılmıştır. AA'run (sıvı halde) ve bis(triklorofenokso)Cu(II) kompleksi (Cu(TCP)2 )'nin (kati halde) 110°C'de polimerleşmeleri çalışıhnıştir. Monomerler bu koşulda ayrı ayrı polimerleşirlerken, iki monomerin karışımında Cu(TCP)2 'nin poli(dikolrofenilen oksit) (PPO) vermek üzere bozunduğu, ancak, AA'mn polimerleşmeden kaldığı gözlenmiştir. Bundanlardan farklı olarak, PAA'nrn değişik M ile reksiyonu incelenmiş ve M'e bağlı olarak değişik renklerde polimerler elde edilmiştir. Bu polimerlerin DSC ile termal davranışları incelenmiş ve Tg değerlerinin PAA'nrn Tg değeriden farklı olduğu görülmüştür.
Citation Formats
D. Kısakürek, H. İşçi, and M. Baştürkmen, “Değişik halojenlenmiş fenoller, akrilat, etilen ve propilen geçiş elementleri komplekslerinden yanmaz ve dayanıklı kopolimer sentezleri ve karakterizasyonu,” 1995. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/TXpJM05qWT0.