Üçlü bağ içeren polimerlerin sentezi, elektrokromik ve güneş gözesi uygulamalarında kullanımı

2014-12-31
Bu çalışmada tiyofen, benzotriazol ve oksijene bağlı alkil grubu içeren benzen ünitelerinin üçlü bağ yardımıyla birbirlerine bağlanmasıyla her zincir üzerinde farklı ünitelerin kompozisyonunu içeren rastgele kimyasal polimerlerin sentezlenmesi hedeflenmiştir. Bu çalışmayla karbon ve karbon atomları arasında oluşturulacak olan üçlü bağın değişik polimerik yapıların elektrokimyasal ve optik özelliklerine olan etkisini araştırmak amaçlanmıştır. Bu polimerlerin sentezinde, deney aşamasında, klasik bazı yöntemler kullanılacağı gibi, kullanım alanından farklı olarak sentez aşamasında ilk kez uygulanacak yöntemler de olacaktır. Sentezlenen polimerler buyuklukce ayirma kromatografisi (GPC), diferansiyel tarama kalorimetrisi (DSC), termogravimetrik analiz cihazı (TGA) ve nükleer manyetik rezonans (1H-NMR, 13C-NMR) spektrometresi gibi yöntemlerle karakterize edilecektir. Proje kapsamında hem değişik polimerleşme teknikleri kullanarak birbirinden yapıca farklı sıralı polimerler sentezlenecek, hem de bu polimerleri oluşturan ana üniteler farklı yapılarla birleştirilerek oluşan rastgele yapıdaki kimyasal kopolimerlerin elektrokromik cihazlar ve güneş pilleri gibi kullanım alanlarındaki verimi incelenecektir.Bu çalışmanın ikinci aşaması olarak sentezlenen kopolimerlerin elektrokromik özellikleri incelenecektir. Bu incelemenin yapılması için karakterizasyon yöntemleriyle kimyasal yollardan sentezlendiği ispatlanan polimerler uygun bir çözücü yardımıyla çözüldükten sonra indiyum kalay oksit (ITO) kaplı cam elektrotlar üzerine püskürtme yöntemiyle kalınlığı kontrollü bir şekilde kaplanacaktır. Polimerlerin yükseltgenme ve indirgenme potansiyelleri dönüşümlü voltametri (CV) tekniğiyle belirlenecektir. Dönüşümlü voltametri tekniğiyle polimerlerin p veya n tipi katkılanabilirlikleri, çalıştıkları renkler belirlenecek, HOMO, LUMO değerleri hesaplanacaktır. Dönüşümlü voltametri çalışmalarından sonra, ITO’ya kaplanmış polimerlerin elektrokromik özellikleri uygun bir çözücü sisteminde incelenecektir. Elektrokromik özelliklerin incelenmesi için, ITO elektrot üzerine kaplanan iletken polimerlerin UV-vis-NIR spektrumları alınarak, π -π* geçişindeki maksimum soğurma dalgaboyları (λmax) belirlenecek ve bu verilerden yararlanılarak bant aralıkları hesaplanacakdır. Yine bu malzemelerin uygulanan potansiyele bağlı olarak spektroskopik özelliklerindeki (polaron ve bipolaron bantlarını gelişimi) ve renklerindeki değişim incelenecektir. Renk karakterizasyonu için L, a, b değerleri kromometre ile ölçülecektir. Ayrıca polimerik filmlerin optik kontrastları, renk dönüşüm zamanları ve kararlılıkları da incelenecektir.Bu belirlemelerin yapılması için kinetik çalışmalar yürütülecektir. Elde edilen veriler ışığında, polimer ana zinciri üzerinde oluşan asetilenik bağın polimerlerin optoelektronik özellikleri üzerine etkisi, üçlü bağ içermeyen sıralı ve rastgele yapıdaki aynı üniteleri içeren türevleriyle karşılaştırılarak incelenecektir.Çalışmanın üçüncü aşamasında ise sentezlenen polimerler kullanılarak elektrokromik cihazlar üretilecektir. Bu amaçla yükseltgendiğinde (anodically coloring polymer) veya indirgendiğinde (cathodically coloring polymer) renklenen iletken kopolimerler ITO cam elektroda kaplanacak, ve yine karşıt elektrot olarak indirgendiğinde veya yükseltgendiğinde renklenen iletken polimerler bir başka ITO cama kaplanacaktır. Daha sonra bu iki elektrot polimer kaplı yüzeyleri birbirine bakacak şekilde yerleştirilip araya jel elektrolit uygulanacak böylelikle sandviç şeklindeki elektrokromik cihazlar hazırlanacaktır (Şekil 1). Üretilen bu cihazların UV-vis-NIR spektrumunun potansiyel ile değişimi incelenecektir. Üretilen cihazları karakterizasyonu için ilk önce renk belirlemesi yapılacaktır. Cihazın hangi renkler arasında çalıştığı L, a, b değerlerinin ölçümü ile karakterize edilecektir. Ayrıca kinetik çalışma ile üretilen cihazın optik kontrastı, hafızası ve kararlılığı incelenecektir. Elde edilen sonuçlar ışığında elektrokromik cihaz olarak kullanılması uygun görülen polimer çiftleri belirlenecektir

Suggestions

Mezogözenekli Zirkonyum Oksit destek maddesi ile etanolün buharlı reformlanması
Sezgi, Naime Aslı(2014-12-31)
Bu çalışmadaki amacımız, etil alkolün buharlı reformlanma reaksiyonunu zirkonyum içerikli destek maddesi ve nikel aktif metali kullanarak incelemektir. Etanolün buharlı reformlanma reaksiyonunda aktif metal olarak nikel kullanımı genellikle başarılı sonuçlar vermektedir. Fakat, kullanılan destek maddesine göre çok düşük hidrojen verimleri de elde edilmektedir. Aktif metalin destek maddesiyle etkileşimi, destek maddesinin asitlik düzeyi ve fiziksel yapısı yüksek hidrojen verimi elde etmek açısından çok öneml...
Katman Katman Kendiliğinden Yapılanma Tekniği İle İşlevsel Yüzeylerin Hazırlanması.
Erel Göktepe, İrem(2013-12-31)
Kapsam: Önerilen projede, seçici olarak betainleştirilmiş diblok kopolimerlerden elde edilen misellerin çok-katmanlı ince filmler içerisine yerleştirilmesi, elde edilen filmlerin fizyolojik pH'de kararlı olması ve film katmanlarının ve/veya misel çekirdekleri içerisine hapsedilmiş moleküllerin biyolojik uygulamalara uygun pH aralığında yüzeyden kontrollü salımının sağlanması üzerine yoğunlaşılacaktır. Yöntem: Bir bloğu betainleştirilmiş, bir bloğu ise pH'ye duyarlı diblok kopolimerin pH tetiklemesiyle sulu...
Silikotungstik asit esaslı Katalizörler ile Gliserolün Eterifikasyonu
Sezgi, Naime Aslı(2014-12-31)
Bu çalışmadaki amacımız heteropoli asitlerden olan silikotungstik asit katalizörünün saf ve mezo gözenekli SAPO-34 katalizörü üzerine emdirilerek aktivitelerinin gliserolün isobuten ile eterifikasyon reaksiyonunda test etmektir. Gliserol biyodizel üretiminin önemli bir yan ürünüdür ve gliserolün değerli kimyasallara ya da yakıt alternatiflerine dönüştürülmesi biyodizel üretim prosesinin ekonomisine önemli katkı yapma potansiyeline sahiptir. Gliserolün isobuten ile reaksiyonu sonucunda oluşacak eterlerin üst...
Serya destekli rutenyum nanokümeleri: Sentezi, tanımlanması ve amonyak boranın hdirolizinden hidrojen üretiminde katalitik etkinliğinin incelenmesi
Özkar, Saim; Nalbant Esentürk, Emren; Kayran İşçi, Ceyhan; Yılmaz, Ayşen; Gökağaç Arslan, Gülsün(2016-12-31)
Seryum(IV) oksit (serya, CeO2) yüzeyine tutturulmuş rutenyum(0) nanokümeleri hazırlanacak, ileri analitik yöntemler kullanılarak tanımlanacak ve amonyak boranın hidrolizinden hidrojen üretiminde katalitik etkinliği incelenecektir. Seryum(IV) oksit yüzeyine tutturulmuş ruthenium(0) nanokümelerinin katalitik etkinliğine seryum iyonlarının da doğrudan veya elektronik indükleme ile katkı vermesi beklenmektedir. Böylece amonyak boranın hidrolizinden hidrojen üretimi için katalitik etkinliği yüksek ve uzun ömürl...
Adsorpsiyon Destekli Etanol Reformlama Reaksiyonu İle Hidrojen Üretimi
Doğu, Timur(2013-12-31)
Bu projede etanolden su buharı reformlama reaksiyonu ile hidrojen üretimi verimini artırmak amacıyla yeni katalizörler geliştirilmesi ve bu katalizörlerin sürekli bir reaksiyon sisteminde test edilmesi planlanmıştır. Bu reaksiyonlar tersinir olduğu ve denge sınırlamaları da önemli olduğu için hidrojen verimini artırabilmek için adsorpsiyon deestekli reaksiyon çalışmalarının yapılması planlanmıştır. Reaksiyon sırasında oluşan CO2 nin sistemden reaksiyon sırasında adsorpsiyon/reaksiyon ile ayrılması hidrojen ...
Citation Formats
L. K. Toppare, Ö. Doğan, N. Hasırcı, İ. Erel Göktepe, and A. Çırpan, “Üçlü bağ içeren polimerlerin sentezi, elektrokromik ve güneş gözesi uygulamalarında kullanımı,” 2014. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/58704.