Escher Tarzı Bezemelerde, Hesaplamalı Simetriye Özgün Bir Bakışla, Otomatik Stil/İçerik Ayrışımı ve İlgili Matematiksel Görüntü Analizi Problemlerinin Adreslenmesi

Download
2017
Tarı, Zehra Sibel
Akyüz, Ahmet Oğuz
Kabakçıoğlu, Özkar Mine
Adanova, Venera
Gençtav, Murat
Bezemelerin matematiksel dili grup-kuramına dayanır; temel motif(ler)in öteleme, yansıma,kayma yansıması ve rotasyon olmak üzere dört temel işlem aracılığıyla bir düzlemi tekrarlarile nasıl kaplayabileceğini tanımlar. Bir bezemede biri matematiğe diğeri sanata ait iki seviyevardır. Temel motifin olası tekrarları (yani simetri seçenekleri) sonlu olduğu halde, tekrarünitesinin içinde artistik özgürlük başlar. Bezemelerin analizleri en küçük tekrar ünitesininbulunabilmesini gerektirirken, oluşturdukları algıyı matematiksel (tekrar yapısı) ve artistik(tekrar ünitesi) bileşenlerin etkileşimi belirler. Projemiz, artistik özgürlüğün son derece dahicekullanıldığı M.C. Escher Bezemeleri üzerinedir. İslam Sanatının doruklarından, EndülüsBölgesi Alhambra Sarayı bezemelerinden de ilham almış olan 20.yy dehası sanatçı tekrarlarile oluşturulan klasik grup kuramsal modellemeyi zorda bırakacak görsel sürprizleryaratmıştır.Projede, temel modelleme aracımız ya da paradigmamız olarak, yürütücü S. Tarı veöğrencileri tarafından geliştirilip yaygınlaştırılmakta olan imge düzeyi analizi kavram düzeyianalize bağlayan köprü rolü üstlenen kodlamalar kullanılmıştır. Bu kodlamaların temel rolü,artistikbileşenlerinfiltrelenmesidir.Böylelikle,atılmayanbilgigürbüzbirbiçimdematematiksel bileşeni kodlamaktadır. İleri sürdüğümüz paradigmayı projenin bütünadımlarında kullanarak, ilginç renk permütasyonları ve form seçimleri sayesinde simetriyikırarak ve/veya hipersimetri yaratarak klasik düzlem simetri gruplarının dışına çıkan Eschertarzı bezemelerde en küçük tekrar ünitelerini ve tekrar yapılarını başarı ile hesaplayabildik.Literatürden oldukça farklı olarak, tekrar eden birimlerin bulunması sürecini global tekraryapısının aranmasına gerek duymadan gerçekleştirdik. Gerek bağlama bağlı karmaşıkalgının modellenmesi, gerek matematik bileşenin ortaya konması yani tekrar yapısınınbulunması, gerekse tekrar ünitesinin elde edilmesi süreçleri boyunca bütün kararlar imaligösterimlerinortayakoyduğuilişkilerinlokalincelenmesiilealınmaktadır.Ortayakoyduğumuz yaklaşımda, bugüne dek izlenen yöntemin aksine, global organizasyonaranmamaktadır. Proje kapsamında iç içe geçen şekiller içeren bezeme veri setlerioluşturulmuş ve destekleyici çalışmalar olarak renkli görüntü işlemeye yönelik çözümlergeliştirilmiştir. Son olarak da proje çalışmaları sonucu kazanılan bilgi ve tecrübe sonucuüretim alanına yönelik olarak dijital üretimde şekil örüntüleri üzerine yeni bir projekurgulanmıştır.
Citation Formats
Z. S. Tarı, A. O. Akyüz, Ö. M. Kabakçıoğlu, V. Adanova, and M. Gençtav, “Escher Tarzı Bezemelerde, Hesaplamalı Simetriye Özgün Bir Bakışla, Otomatik Stil/İçerik Ayrışımı ve İlgili Matematiksel Görüntü Analizi Problemlerinin Adreslenmesi,” 2017. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/TVRjNU5UWTI.