Biyoaktif norbornen-hekzakloronorbornen kiral ester, asit ve alkollerin enzimatik yöntemle eldesi

Download
2006
Akhmedov, M. İdris
Karadağ, Timur
Yazıcıoğlu, Yusuf Emre
Gümüş, Ayşegül
Kiral norbomen ve hekzakloronorbornen karboksilik asit, ester ve alkol bileşiklerinin asimetrik sentezi literatürde önemli bir yer tutmaktadır. Bu konudaki çalışmalar halen yoğun bir şekilde devam etmektedir. Bu maddeler özellikle prostaglandin maddelerinin sentezinde anahtar bileşik olarak kullanılmaktadır. Bu çalışmada, hedeflenen maddelerin asimetrik sentezi için enzimatik rezolüsyon yöntemi seçilmiştir. Katalitik miktarda kullanılmaları, yüksek enantiyomerik seçiciliğe sahip olmaları ve de çevreyle uyumlu olmaları nedeniyle, enzimler asimetrik sentezde sıklıkla kullanılmaktadır. Çalışmada öncelikle hekzakloronorbornen ve hekzakloronorbornadien karboksilik asit, ester ve alkol türevleri hekzaklorosiklopentadienin alil alkol, proparjil alkol ve akrilik asitle Diels-Alder tepkimesi aracılığıyla rasemik olarak sentezlenmiştir. Elde edilen rasemik ürünler çeşitli hidrolaz tipi enzimlerle enzimatik rezolüsyona tabi tutulmuş ve hedef ürünler yüksek enantiyomerik saflıkta elde edilmişlerdir. Ürünlerin mutlak konfıgürasyonları, onları deklorlaşma tepkimesiyle kendilerine karşılık gelen norbomen ve norbomadien türevlerine dönüştürmek ve optikçe çevirme açılarını literatürdeki değerleriyle karşılaştırmak vasıtasıyla belirlenmiştir.

Suggestions

Biyouyumlu kemik çimentosu formülasyonlarının geliştirilmesi
Şerbetçi, Kemal; Hasırcı, Nesrin; Akçınar, Orçun; Hasırcı, Vasıf Nejat(2008)
Kemik çimentoları ortopedik cerrahide ve diş hekimliğinde kullanılmakta olup günümüzde ticari olarak en yaygın kullanılanlar polimetilmetakrilat (PMMA) temellidir. Ortopedik cerrahide kemik çimentosu, kemikteki hasarlı bölgelerin onarımında dolgu maddesi olarak; metal protez kullanımında kemik ile metal arasında mekanik bağlantıyı oluşturarak protezin stabilize edilmesini ve bu sayede kemik üzerindeki vücut yükünün homojen dağıtılmasını sağlamak amacıyla kullanılır. Akrilik kemik çimentola...
Benzotriazol ve Benzoditiyofen Tabanlı Donör- Akspetör Tipi Konjüge Polimerlerin Organik Güneş Pili Uygulamaları
Çırpan, Ali; Ünalan, Hüsnü Emrah(2015-12-31)
Bu çalışmada kimyasal yöntemle benzotriazol ve benzoditiyofen üniteleri içeren ve furan ve tiyeno[3,2,-b]tiyofenin köprü bileşiği olarak kullanıldığı donör-akseptör-donör tipi yeni polimerler kimyasal yöntemlerle (Stille kenetlenme reaksiyonu) sentezlenecektir. Sentezlenen polimerlerin temizleme işlemleri gerçekleştirildikten sonra redoks davranışları dönüşümlü voltametri tekniği kullanılarak incelenecek ve HOMO-LUMO enerji seviyeleri hesaplanacaktır. Spektroskopik teknikler kullanılarak yapısal analizleri...
Biyoteknolojik ve kimyasal yöntemlerle glikosidaz inhibitörü ilac hammaddelerinin kiral sentezleri
Demir, Ayhan Sıtkı; Ahmedov, İdris Mecidoğlu; Şeşenoğlu, Özge; Öndül, Beril(2003-01-01)
Projede, enzim inhibitörü özelliğinde ilaç olarak Nojirimisin ve Deoksinojirimisin türünde aza şekerler ana hammaddeleri olan kiral piperidinonlar kemoenzimatik (biyteknolojik ve kimyasal) yöntemlerle sentezlenmiş, furfural ve değişik aldehitler biyolojik yöntemlerle aldolaz türü enzimler katalizörlüğünde reaksiyona sokularak elde edilen kiral hidroksi ketonlar, redüktif animsayon ile aza şekerlerin hammaddeleri olan kiral furil amino alkollere dönüştürülmüştür.
Metanol Dehidrasyonu İle Dimetil Eter (dme) Sentezi
Doğu, Timur(2008-12-31)
Metanol dehidrasyonu ile dimetileter sentezi yakıt teknolojileri açısından önem taşımaktadır. Asit karakterli katalizörler üzerinde metanol dehidrasyon çalışmaları yürütülecektir.
Mikrodalga Enerjisi Altında Yeni Mezogözenekli Katalizörler Yardımıyla Buhar Reform Reaksiyonu Kullanarak Etanolden Sentez Gazı Üretimi
Doğu, Timur(2010-12-31)
Hidrojence zengin sentez gazı üretiminin etil alkolün su buharı ile reformlama reaksiyonu ile gerçekleştirilmesi bu projenin esas amacıdır. Bu amaçla mezogözenekli yeni katalizörlerin sentezi ve reformlama reaksiyonunun mikrodalga ile ısıtılan bir reaktörde gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.
Citation Formats
M. İ. Akhmedov, T. Karadağ, Y. E. Yazıcıoğlu, and A. Gümüş, “Biyoaktif norbornen-hekzakloronorbornen kiral ester, asit ve alkollerin enzimatik yöntemle eldesi,” 2006. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/TmpVME1URT0.