Metanol Dehidrasyonu İle Dimetil Eter (dme) Sentezi

2008-12-31
Metanol dehidrasyonu ile dimetileter sentezi yakıt teknolojileri açısından önem taşımaktadır. Asit karakterli katalizörler üzerinde metanol dehidrasyon çalışmaları yürütülecektir.

Suggestions

Direct conversion of methane to methanol over iron-exchanged zeolites
Gökçe, İklim; İpek Torun, Bahar; Department of Chemical Engineering (2022-8)
Methane is the primary component of natural gas and the abundance of methane is increased with increased shale gas production. The extracted methane should be converted to more valuable, liquid products on site such as methanol, which is highly versatile and an important feedstock for many chemicals. Unlike the industrial conversion of methane to methanol, which is via an indirect and highly energy intensive route, alternative routes of direct conversion of methane to methanol at milder conditions are searc...
Biyoaktif norbornen-hekzakloronorbornen kiral ester, asit ve alkollerin enzimatik yöntemle eldesi
Akhmedov, M. İdris; Karadağ, Timur; Yazıcıoğlu, Yusuf Emre; Gümüş, Ayşegül(2006)
Kiral norbomen ve hekzakloronorbornen karboksilik asit, ester ve alkol bileşiklerinin asimetrik sentezi literatürde önemli bir yer tutmaktadır. Bu konudaki çalışmalar halen yoğun bir şekilde devam etmektedir. Bu maddeler özellikle prostaglandin maddelerinin sentezinde anahtar bileşik olarak kullanılmaktadır. Bu çalışmada, hedeflenen maddelerin asimetrik sentezi için enzimatik rezolüsyon yöntemi seçilmiştir. Katalitik miktarda kullanılmaları, yüksek enantiyomerik seçiciliğe sahip olmaları ve de çevreyle uyu...
Benzotriazol ve Benzoditiyofen Tabanlı Donör- Akspetör Tipi Konjüge Polimerlerin Organik Güneş Pili Uygulamaları
Çırpan, Ali; Ünalan, Hüsnü Emrah(2015-12-31)
Bu çalışmada kimyasal yöntemle benzotriazol ve benzoditiyofen üniteleri içeren ve furan ve tiyeno[3,2,-b]tiyofenin köprü bileşiği olarak kullanıldığı donör-akseptör-donör tipi yeni polimerler kimyasal yöntemlerle (Stille kenetlenme reaksiyonu) sentezlenecektir. Sentezlenen polimerlerin temizleme işlemleri gerçekleştirildikten sonra redoks davranışları dönüşümlü voltametri tekniği kullanılarak incelenecek ve HOMO-LUMO enerji seviyeleri hesaplanacaktır. Spektroskopik teknikler kullanılarak yapısal analizleri...
Atık plastiklerin geri kazanılması
Yılmazer, Ülkü; Aghdampour, Mania; Yaltaöz, Hatice; Emirler, Aşkın; Akbudak, Mehtap(1995)
Naylon-6 ve polietilentereftalat (PET) glikollerle reaksiyona sokulup oligomerlere dönüştürülerek geri kazanıldı. Etilen glikol, di-etilen glikol ve propilen glikol kullanılarak reaksiyon hızları tayin edildi. Çeşitli katalist ve reaksiyon sıcaklığı gibi şartların etkileri incelendi. Reaksiyon hızları, uç gurup tayini metoduyla bulundu. Sonra doymamış asit ilavesiyle esterleşme reaksiyonu sağlandı. Elde edilen ürünlere stiren, katalist, hızlandırıcı ve cam dokuma ilave edilerek kompozit malzemeler üretildi....
Polimer Komplekslemeli Ultrafiltrasyon Yöntemi İle Sulu Çözeltilerden Boratın Ayrılmasında Özel Polimerler Kullanılması
Özbelge, Hilmi Önder(2008-12-31)
Projenin ilk çalışmasını borat iyonu ile kompleksleşecek polimerin sentezi oluşturmaktadır. Daha önceki çalışmalarımızdan, fonksiyonel olarak içinde hidroksi grubu bulunan polimerlerin borat iyonuyla kompleksleşme özelliğinin olduğunu görmüştük [7]. Bu nedenle içinde hidroksi grubu bulunan glisidollenmiş polivinil amin polimerini sentezlemeyi amaçlıyoruz. Bu polimer boratla iyonik bir bağ yapmayacağından dolayı bu iyona karşı seçici olacağı öngörülmektedir. Borat iyonunu ayırma deneylerinde bağımsız param...
Citation Formats
T. Doğu, “Metanol Dehidrasyonu İle Dimetil Eter (dme) Sentezi,” 2008. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59088.