Sfalerit konsantrelerinden oksitleyici basınç liçi ile çinko kazanımı

Download
1995
Topkaya, A. Yavuz
Geveci, Ahmet
Güresin, Nurşen
Bu çalışmada,yaklaşık % 50 çinko içeren Çayeli -çinko sülfür konsantresine oksitleyici basınç liçi veya Sherritt Gordon prosesinin uygulanabilirliği araştırılmıştır. Çayeli çinko sülfür konsantresinin ayrıntılı olarak karakterizasyonundan sonra titanyum otoklavda oksijen basıncı altında liç deneyleri gerçekleştirilmiştir. Sıcaklık (120-160 °C), süre (60-180 dakika), oksijen kısmi basıncı (200-1000 kPa), sülfürik asit konsantrasyonu ( 145-205 gpl) ve yüzey-aktif reaktif oranı (lignosülfanat / quebracho =1/3 -3/1) incelenen liç değişkenleridir. Değişkenlerin düzeyleri, proses hakkında literatürden elde edilen bilgiler dikkate alınarak saptanmıştır. Deneyler, basınç liçi sisteminin kompleks olması dikkate alınarak liç değişkenlerinin çinko liç verimi üzerine etkisini ve bu değişkenlerin birbirleriyle olan etkileşimlerini saptayabilmek amacı ile istatistiki bir deney planına göre gerçekleştirilmiştir. Deneylerde elde edilen çinko liç verimi verileri istatistiki metodlar ile analiz edilmiş ve proses değişkenlerinin çinko verimi üzerindeki etkisini ifade eden ikinci dereceden bir regrasyon denklemi elde edilmiştir. Çalışılan değişken aralıklarında çinko liç verimini yaklaşık olarak veren bir polinom olan denklem, çalışılan değişkenler arasında etkileşim olduğunu göstermiştir. Bu, herhangi bir değişkenin çinko liç verimi üzerindeki etkisinin, etkileşim içinde olduğu diğer değişkenlerin düzeyine bağlı olduğunu göstermiştir. Her defasında tek bir değişkeni değiştirerek yapılan çalışmalar hiçbir zaman bu etkileşimleri ortaya çıkaramayacak ve değişkenlerin çinko liç verimi üzerindeki etkileri hakkında yanlış yorumlara yol açabilecek ve değişkenlerin düzeyi değiştirildiğinde tahmin yapmayı imkansız hale getirecektir. Bu çalışma, oksitleyici basınç liçi prosesinin Çayeli çinko sülfür konsantresine proses değişkenlerinin düzeylerine bağlı olarak % 99'u aşan çinko liç verimleri elde edilerek uygulanabileceğini ve istatistiki deney planı ve analizinin, bu çalışmada olduğu gibi, güvenilir sonuçlar elde etmede faydalı bir yaklaşım olduğunu göstermiştir.

Suggestions

Mezogözenekli Zirkonyum Oksit destek maddesi ile etanolün buharlı reformlanması
Sezgi, Naime Aslı(2014-12-31)
Bu çalışmadaki amacımız, etil alkolün buharlı reformlanma reaksiyonunu zirkonyum içerikli destek maddesi ve nikel aktif metali kullanarak incelemektir. Etanolün buharlı reformlanma reaksiyonunda aktif metal olarak nikel kullanımı genellikle başarılı sonuçlar vermektedir. Fakat, kullanılan destek maddesine göre çok düşük hidrojen verimleri de elde edilmektedir. Aktif metalin destek maddesiyle etkileşimi, destek maddesinin asitlik düzeyi ve fiziksel yapısı yüksek hidrojen verimi elde etmek açısından çok öneml...
Silis dumanı katılmış çimento harçlarının sülfat direnci
Yeğinobalı, Asım; Dilek, Tuncer Faruk(1994)
Ferrosilisyum ve silikoferrokrom alaşımlarının üretimi sırasında elde edilen iki tip silis dumanının katkı maddesi olarak çimento harçlarının sülfat direnci üzerindeki etkileri çeşitli metodlarla araştırılmıştır. Normal, katkılı ve sülfatlara dayanıklı çimento türlerini içeren beş tip çimentonun kullanıldığı çalışmada mukayese amacı ile F sınıfı bir uçucu kül de yer almış ve bazı karışımlarda süperakışkanlaştırıcı katkı kullanılmıştır. ASTM C 452 ve ASTM C 1012 standard deney metodlarma ilaveten kübik harç ...
Yerli Enerji Kaynaklarımızdan Fosil Yakıt-Biyokütle Bazlı Hibrit Yakıt Biriketi Eldesi
Atalay, Ümit Mustafa; Altun, Naci Emre(2018)
Bu çalışmada pirina ile linyitin ağırlıkça çeşitli oranlarda (%10-50) karıştırılmasıyla hibrit birfosil yakıt-biyokütle enerji kaynağı eldesi hedeflenmiştir. Çalışmanın en önemli amacı her ikiyakıtın olumlu özelliklerinin bir araya getirilmesiyle, hem pirina hem de linyitin kullanımınıolumsuz etkileyen özelliklerin rehabilite edilmesini sağlamaktır. Çalışmada öncelikle yakıtkarışımlarının yakıt özellikleri ve yanma davranımları belirlenmiş, daha sonra karışımlarınhibrit bir yakıt formuna dönüştürülmesine yö...
SiC, TiC, ve TiB2 parçacıkları ile kuvvetlendirrilmiş alüminyum kompozitlerin sıkıştırma döküm yöntemi ile üretimi ve özelliklerinin incelenmesi
Sarıoğlu, Filiz; Kalkanlı, Ali(1997)
Bu çalışmada, SiC, TiC ve T1B2 parçacıklar ile takviye edilmiş alüminyum esaslı kompozit malzemeler sıkıştırma döküm yöntemi kullanılarak üretildi. Bu yöntemle döküm parçadaki gözenekler yok edildi. Ayrıca hızlı katılaşma koşullan sağlanarak parçacık dağılımı iyileştirildi. Kompozitlerin döküm sonrası iç yapı ve mekanik özellikleri incelendi. İç yapı çalışmaları kompozit numunelerde ince çökeltilerin oluştuğunu gösterdi. Bunlar hızlı soğuma sırasında matriks ve takviye parçacıklar arasındaki farklı genleşme...
Şekil bellekli CuZnAl alaşımlarının üretim ve karakterizasyonu
Bor, Şakir; Kalkanlı, Ali; Tarhan Bor, Elif; Saranlı, Gamze; Karabay, Ziya Yusuf; Özaygen, Altay(1998)
Şekil bellekli CuZnAl alaşımları, ticari saflıktaki malzemelerden ve tane inceltici TİB2 katkısı ile atmosfere açık indüksiyon ocağında üretilmiştir. Üretilen alaşımlar 22 mm başlangıç çapından 4.75 mm çapa sıcak dövülerek şekillendirilmişlerdir. CuZnAl üçlü faz diagramımn % 3, 4.5, 5 Al için ikili kesitleri oluşturulmuştur.. Alaşımların içyapıları geçirimli elektron mikroskopunda incelenmiş ve ana fazın düzenli DO3 yapısında olduğu belirlenmiştir. Düzenli ana fazın, Ms sıcaklığının altına soğutulduğunda ve...
Citation Formats
A. Y. Topkaya, A. Geveci, and N. Güresin, “Sfalerit konsantrelerinden oksitleyici basınç liçi ile çinko kazanımı,” 1995. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/TVRVeE1URT0.