Hide/Show Apps

İyonosfersel uzaktan iletişim dizgeleri planlama ve işletim dizgelerinde nitelik yükseltilmesi

Download
2000
Tulunay, Yurdanur
Bilge, H. Ayşe
Arıkan, Feza
Tulunay, Ersin
COST 251 içinde yürütülen çalışmalar, çoğunlukla, Eylem çerçevesinde kurulan veri tabanlanndan alınan, iyonosfersel ölçüm verileri kullamlarak yapılan kuramsal ve istatistiksel incelemelerdir. Özel ek ölçümler de yapılmıştır. Yapılan deneylerle dikey ve eğik gelişli sonda, elektron yoğunluk profili, TEC ve HF görünge kullanım (spectrum occupancy) ölçümleri yapılmıştır. İyonosfersel parametrelerin kestirim (prediction) ve öngörü (forecast) benzekleri (model) üretilmeştir. Kanal Benzetimi (simulation) için yöntemler geliştirilmiştir. Türk Grubu on üç İş Paketinde ve bir Görev Gücünde özellikle etkin olmuş ve toplam elli makale ve benzeri eser üretmiştir. Veri bankasının kopyalan, istek üzerine, kullanıma açma oteritesi elinde olan, COST 251 Yönetim Kurulu Üyelerince tutulmaktadır. Son ürünler (benzekler, bilgisayar programlan ve veri) herkesin kullanımına açıktır. COST çatısı altında araştırma yapmanın yarattığı katma değer, öncelikle, yeni ağlar (network) ve özendirici araştırmalann başlatılmasıdır.