Elektro-eğirme Yöntemi Kullanılarak Üretilen Naylon-6/Haloysit Nanotüp Nanofiberlerinin Çoklu Fonksiyonel Özelliklerinin Geliştirilmesi

Download
2018
Elektro-eğirme yöntemi günümüz teknolojisinin geliştirilmesinde önemli potansiyele sahip olanyüksek boy/çap oranındaki nanofiberlerinin üretiminde kullanılan oldukça verimli biryöntemdir. Üretilen fiberlerin nano boyutta olması ve yapıya eklenen katkı malzemesi ile nanodüzeyde etkileşime geçmesi kompozit nanofiberlerinin gelecek vaat eden konulardan biriolmasını sağlamaktadır.Bu çalışmada elektro-eğirme yönteminde kullanılan proses parametrelerinin optimize edilerekdüzgün Naylon-6 (PA6) nanofiber üretiminin gerçekleştirilmesi ve Haloysit nanotüp (HNT)katkılı PA6 nanofiberlerinin çoklu fonksiyonel özelliklerinin geliştirilmesi amaçlanmıştır.Öncelikle elektro-eğirme parametrelerinden çözelti türü ve konsantrasyonu, elektrikpotansiyeli, besleme debisi ve toplama uzaklığı optimizasyonları katkısız PA6 kullanılarakyapılmış ve katkısız fiberlerinin üretiminde seçilen optimum parametreler göz önündebulundurularak HNT katkılı kompozitler üretilmiştir. HNT katkı miktarının belirlenmesi içinağırlıkça % 1, 2, 4, 6 ve 8 modifiye edilmiş ve edilmemiş HNT içeren kompozitler başarıylahazırlanarak SEM, TGA, DSC analizleri ve çekme testi ile karakterize edilmiştir.Üretilen nanofiberler termal ve mekanik özellikleri bakımından karşılaştırıldığında, %1 m-HNTeklenmesiyle kompozitlerin çekme dayanımı iyileştirilmiş ancak termal özelliklerinde önemlibir değişim görülmemiştir. Tüm bunlara ek olarak, katkısız, %1 ve 8 modifiye edilmiş HNTkatkılı olarak üretilen nanofiberler uçuculukları birbirinden farklı olan HCl, aseton, toluen ve subuharına maruz bırakılarak kimyasal buhara dayanım özellikleri bakımından karakterizeedilmiştir. Deneyler sonucunda morfolojik yapıları değişmiş, termal ve mekanik özelliklerindedüşüş görülmüştür. Ancak %1 m-HNT katkısıyla bahsedilen düşüşler bir miktar engellenmiştir.Son olarak basınçlı kalıplama yöntemiyle üretilen filmlerin LOI değeri %27 O2 iken elektroeğirme ile üretilen filmlerin LOI değeri %31 O2 olarak tespit edilmiştir. Bu da üretilen fiberlerinyanmayı geciktirici özellikler üzerine olumlu etkisi olduğunu göstermektedir.

Suggestions

Biyomedikal Amaçla Kullanılabilecek Anorganik Nanoparçacıkların Yüzey Aktifleme Çalışmaları ve Bunların Fizikokimyasal Karakterizasyonları
Yılmaz, Ayşen; Kayran İşçi, Ceyhan; Gökağaç Arslan, Gülsün; Özkar, Saim; Nalbant Esentürk, Emren(2014-12-31)
Özet:Biyomedikal alanda kullanılabilecek nanomalzemeler geliştirmek için birçok araştırma yapılmaktadır. Düzenli gözenek yapısı, büyük gözenek boyutları, geniş ve aktiflenebilen bir yüzeyi olan mezo gözenekli silika malzemeler bu özelliklerinden dolayı ilaç taşıyıcı malzemeler olarak kullanılabilme potansiyeline sahiptir. Mezo gözenekli silika bileşikleri yirmi yıl önce keşfedilmiş olup endüstride çok değişik alanlarda kullanılmaktadır. Son zamanlarda, mezo gözenekli bileşiklerin (SBA-15, MCM-41, MCM-48) bi...
Electrospun polyamide-6 and polyamide-6/halloysite nanotubes composite nanofibers: parameter optimization and characterization
Şahin, Selin; Bayram, Göknur; Department of Chemical Engineering (2018)
Electrospinning is a very simple and efficient method in production of nanofibers with high surface area/volume ratio, thus has significant potential in developing the nanotechnology. The nano-scale fibers and the interactions in nano level among components of the fibers ensure composite nanofibers to be a promising field of research. In this study, optimization of the electrospinning parameters for neat Polyamide-6 (PA6) nanofiber production and investigation on performance of composite nanofibers containi...
Doğal gazdan tek kademeli proses ile petrokimya ürünlerinin elde edilmesi
Altın, Orhan; Önal, Işık; Erarslanoğlu, Yeşim(1993)
Bu çalışmanın amacı metanı elan ve etilene nispeten düşük sıcaklıklarda aktif ve seçici bir şekilde dönüştürebilecek etkili katalizörler bulmaktır. Deneyler beş değişik grup katalizör kullanılarak yapılmıştır. Bunlar; saf oksitler, imprègne edilmiş oksitler, spineller, perovskitler ve süper iletken tipi maddelerdir. Katalizör test deneyleri iki gruba ayrılarak incelenebilir : a)En aktif ve seçici katalizörün bulunabilmesi için yapılan ön eleme testleri ve; b)En seçici katalizör bulunduktan sonra yapılan det...
Pilot Ölçekli Fotofermentatif Hidrojen Üretimi için bir Reaktör Sisteminin Tasarımı, Kurulumu, İşletilmesi ve Analizi
Alipour, Siamak; Eroğlu, İnci; Koku, Harun; Doğan, Melis Ezgi; Savaştürk, Dilan(2016)
Hidrojen, sürdürülebilir yöntemlerle üretildiği takdirde tükenen fosil yakıtların yerini alabilecek potansiyele sahiptir. Fotosentetik bakteriler, ışık altında organik besiyerlerinden hidrojen üretebilmektedir. Küçük ölçeklerde (1 litre veya daha az hacimli) iyi tanımlanmış bu biyolojik üretimin, ‘pilot ölçek’ tabir edilen 10 litre ve üzeri sistemlerde, ucuz besiyerleriyle ve doğal güneş ışığıyla, açık ortamda gerçekleştirilebilmesi, büyük ölçeklerde üretimi değerlendirmek için önemli bir adımdır. Bu projed...
Kapanma halindeki hidrolik kapaklarda hidrodinamik yükler
Dündar, Onur; Aydın, İsmail; Telci, T. İlker(2003)
Kapanma halindeki hidrolik kapaklarda etkiyen hidrodinamik yükler, hidrolik modeller üzerinde deneysel olarak incelenmiş ve deneylerden elde edilen veriler değerlendirilerek bir matematik rnodel geliştirilmiştir. Alık-cebri boru arasında konumlandırılmış bir kapağın, kapanması sırasında neden olduğu zamana bağımlı akım, tek boyutlu integral enerji ve integral süreklilik denklemlerinin birlikte sayısal çözümü yoluyla modellenmiştir. Matematik model, hidrolik modelden elde edilen yük kayıp katsayılarından fay...
Citation Formats
G. Bayram, “Elektro-eğirme Yöntemi Kullanılarak Üretilen Naylon-6/Haloysit Nanotüp Nanofiberlerinin Çoklu Fonksiyonel Özelliklerinin Geliştirilmesi,” 2018. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/TWpBeU1UVTE.