Hide/Show Apps

Kriyojel/İletken Polimer Kompozitlerinin Hazırlanması Ve Sensör Olarak Uygulanabilirliğinin İncelenmesi

Download
2017
Şahiner, Nurettin
Sel, Kıvanç
Aktaş, Nahit
Bu proje kapsamında süper gözenekli, değişik fonksiyonel gruplara ve iyonlaşabilmekapasitesine sahip poli(Akrilamit) (p(AAm)), p(2-hidroksietilmetakrilat) (p(HEMA)), p(2-akrilamido-2-metil-1-propan sülfonik asit) (p(AMPS)), p(3-akrilamidopropiltrimetil amonyumklorür) (p(APTMACl)), p(4-vinil piridin) (p(4-VP)) ve p(Akrilik asit) (p(AAc)) kriyojellerisentezlenmiş ve bunlar iletken p(Anilin) (p(An)), p(Pirol) (p(Py)) ve p(Tiyofen) (p(Th))polimerlerinin sentezi için destek materyal olarak kullanılmıştır. Ayrıca p(AAm), p(HEMA) vep(4-VP) kriyojellerinin grafen oksit (GO) ile kompozitler sentezlenmiş ve hidroiyodik asit (HI),sodyum borhidrür (NaBH4), hidrazin (N2H4), tannik asit (TA), askorbik asit (Vit C) vepolietilenimin (PEI) gibi indirgeyici ajanlar ile muamele edilerek GO yapılarının indirgenmesi(r-GO) sağlanarak iletkenliklerinin artması sağlanmıştır. Daha sonra hazırlanan p(AAm)-r-GOve p(HEMA)-r-GO kriyojel kompozitlerinin içinde p(An), p(4-VP)-r-GO kriyojel kompozitinin içinde p(An), p(Py) ve p(Th) iletken polimerleri sentezlenmiştir. Hazırlanan kriyojel iletken polimerkompozitleri Fourier dönüşümlü kızılötesi spektrometresi (FT-IR), termogravimetrik analizör(TGA) ve taramalı elektron mikroskop (SEM) cihazları ile karakterize edilmiştir. Daha sonraelektrometre cihazı ile elde edilen I-V grafiklerinden iletkenlikleri karşılaştırılmış ve içlerindeiletken polimer sentezlenen süper gözenekli kriyojelerin iletkenliklerinde 10 milyon kata kadarulaşan artmalar gözlenmiştir. Ayrıca sentezlenen kriyojel/iletken polimer kompozitlerininhidroklorik asit (HCl) ve amonyak buharı (NH3), karbon dioksit (CO2) gazı, metilen metil oranj(MO) ve mavisi (MB) gibi boyalar, parakuat ve glifosfat gibi herbisitler ile 4-nitrofenol (4-NP)gibi nitro bileşiklere karşı sensör uygulamaları iletkenliklerinde meydana gelen değişimler ileincelenmiştir. Yapılan bu çalışmalar sonucunda sentezlenen kriyojel/iletken polimerkompozitlerinin değişik moleküllerin algılanmasında sensör uygulama potansiyellerininolabileceği sonuçlarına ulaşılmıştır.