Karbon Nanotüp İle Güçlendirilmiş Polimer Kompozitlerin Çok Ölçekli Modellenmesi

Download
2018
Bu projede karbon nanotüp (KNT) katkılı termoplastik kompozitlerin farklı ölçeklerdemodellenmesi üzerinde çalısıldı. Projenin Eylül 2015 - Eylül 2016 arasındaki ilk bir yıllıkdönemde KNT?ler, polimerler ve KNT katkılı kompozitler hakkında kapsamlı bir literatürçalısması yapıldı. Literatür çalısmasına ek olarak tek bir KNT?ün elastik özellikleri (Youngkatsayısı, Poisson oranı ve Kesme katsayısı) yogunluk fonksiyoneli teorisi, moleküler statik vekiris elemanlarından olusan sonlu elemanlar yöntemi ile hesaplandı. Bir sonraki Eylül 2016 ?Mart 2017 döneminde tek bir KNT?ün elastik özelliklerinin hesabına devam edildi. Budönemde farklı atomlar arası potansiyeller kullanılarak moleküler dinamik yöntem ilehesaplamalar yapıldı. Yogunluk fonksiyoneli teorisi ile hesaplamalara da devam edildi. Ayrıcabir önceki dönemdeki sonlu eleman modeline alternatif olarak KNT ve grafen için çubuk veyay elemanlarından olusan sonlu elemanlar modelleri gelistirildi. Bu dönemde ayrıcamoleküler dinamik yöntemi ile polimer modellemesine baslandı. Bu kapsamda ilk olarakliteratürde de sıklıkla çalısılmıs olan polietilen üzerinde yogunlasıldı. Diger bir yandan isenanokompozitlerin mekanik özelliklerine etkisi olan KNT polimer arayüzü çalısılmayabaslandı. Bu kapsamda da YFT yöntemi ile polietereterketon (PEEK) monomerini olusturanaltmoleküller ile grafen ve KNT arasındaki baglanma enerjisi hesapları yapıldı. Projeninüçüncü dönemi olan Mart 2017 ? Temmuz 2018 döneminde ise nanokompozitler için lokalolmayan bir elastisite yöntemi önce bir boyutlu problemler için gelistirildi ve daha sonra çokboyutlu problemlere uygulanabilecek sekilde genisletildi. Diger bir yandan YFT ve MDyöntemleri ile PEEK-KNT arasındaki etkilesimin çalısılmasına ve baglanma enerjilerininhesabına devam edildi. Ayrıca MD yöntemi ile bir adet KNT ile birçok PEEK zincirindenolusan hesaplama hücresi için KNT-PEEK kompozitinin elastik sabitleri hesaplandı.

Suggestions

Grafen Oksit Ve Polimer Esaslı Nanokompozit Membranların Nefes Figürü Yöntemi Ile Üretilmesi
Kalıpçılar, Halil; Bat, Erhan; Çulfaz Emecen, Pınar Zeynep(2017)
Gözenekli polimerler son yıllarda gaz depolamadan katalize, ayırma süreçlerindenbiyomalzemelere kadar uzanan çok çeşitli alanlarda kullanılmaya başlanmıştır. Bu alanlardanbiri olan ayırma süreçlerine endüstriyel üretimde, doğanın korunmasında ve hatta böbrekrahatsızlıkları gibi bir takım sağlık sorunları ile başa çıkma gibi birçok alanda ihtiyaçduyulmaktadır. Ayırma süreçleri arasında membranla ayırma enerji verimliliği ve düşükmaliyeti sayesinde gittikçe yaygınlaşan bir yöntemdir. Bu projede, en kullanışlı...
PLA / Cam Elyaf Kompozit Filamentlerin 3D Yazıcı / Eklemeli Üretim Tekniğinde Kullanılabilirliği
Kaynak, Cevdet(2017)
Bu projenin birinci bölümünün amacı, özünde çok gevrek bir malzeme olan polilaktitin (PLA)E-cam elyafları (GF) ile takviye edilerek ve termoplastik poliüretan elastomer (TPU) ileharmanlanarak optimum mekanik özelliklerinin (mukavemet-modül-tokluk) elde edilebilirliğiniaraştırmaktır. Kompozitler ve harmanlar, çift vidalı ekstrüder kullanılarak eriyik karıştırmayöntemi ile üretilmiş ve numuneler enjeksiyon kalıplama yöntemi ile şekillendirilmiştir. SEManalizleri sonucunda görülmüştür ki ağırlıkça %15 GF takvi...
Karbon Nanotüplerle Süperkapasitörlerin Geliştirilmesi
Ünalan, Hüsnü Emrah; Durucan, Caner; Çırpan, Ali(2017)
Karbon nanotüplerin (KNT’ lerin) metallere yakın iletkenlikleri, yüksek yüzey alanları ve fonksiyonelleştirilebilir yüzey morfolojisine sahip olmaları süperkapasitör elektrotu olarak kullanılmalarının itici gücüdür. Ancak, KNT esaslı süperkapasitörlerin, metal oksit ve iletken polimerlere göre daha düşük enerji depolama kapasitesine sahip olduğunu belirtmiştir. Öte yandan metal oksitler ve iletken polimerler üzerine yapılan çalışmalar metal oksitlerin düşük iletkenliğini ve iletken polimerlerin mekanik daya...
Kriyojel/İletken Polimer Kompozitlerinin Hazırlanması Ve Sensör Olarak Uygulanabilirliğinin İncelenmesi
Şahiner, Nurettin; Sel, Kıvanç; Aktaş, Nahit(2017)
Bu proje kapsamında süper gözenekli, değişik fonksiyonel gruplara ve iyonlaşabilmekapasitesine sahip poli(Akrilamit) (p(AAm)), p(2-hidroksietilmetakrilat) (p(HEMA)), p(2-akrilamido-2-metil-1-propan sülfonik asit) (p(AMPS)), p(3-akrilamidopropiltrimetil amonyumklorür) (p(APTMACl)), p(4-vinil piridin) (p(4-VP)) ve p(Akrilik asit) (p(AAc)) kriyojellerisentezlenmiş ve bunlar iletken p(Anilin) (p(An)), p(Pirol) (p(Py)) ve p(Tiyofen) (p(Th))polimerlerinin sentezi için destek materyal olarak kullanılmıştır. Ayrıca...
Polikaprolakton Kompozitlerinin Hazırlanması ve Karakterizasyonu
Hacaloğlu, Jale(2018)
Bu çalışmada organik düzenleyici kullanılarak modifiye edilmiş Kloisit 30B, C30B, ve Kloisit15A, C15A içeren polikaprolakton, PCL, nanokompozitleri, çeşitli miktarlarda benzendiboronik asit, BDBA, çinko borat, ZnB, ve borik asit, H3BO3 içeren polikaprolaktonkompozitleri ve hem nanokil hem de bor bileşikleri içeren PCL nanokompozitleri hem çözeltide hem de eriyikte harmanlama yöntemleri ile hazırlanmış ve örneklerin morfolojik ısıl vemekanik özellikleri saptanmıştır.
Citation Formats
S. Göktepe, E. Gürses, and H. Toffoli, “Karbon Nanotüp İle Güçlendirilmiş Polimer Kompozitlerin Çok Ölçekli Modellenmesi,” 2018. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/TWpBek5EUTA.