Hide/Show Apps

Erken cumhuriyet dönemi ekonomi politikaları ve Türkiye' nin imar ve iskanı

1922-1935 dönemi Türkiye'de ulusal ekonominin çerçevesinin yeniden belirlendiği bir dönemdir. Balkan Savaşları'ndan bu yana süregelen on yıllık savaş, ülkenin hem fiziki hem de beşeri coğrafyasında önemli değişiklikler yaratmış, ulusal ekonominin yeniden yapılanmasına katkıda bulunacak altyapıyı büyük oranda tahrip etmiştir. Türk-Yunan Savaşı sonrasında Lozan'da imzalanan Mübadele Protokolü ülkenin beşeri sermayesinin nitelikli kısmını büyük oranda kaybetmesine yol açmış, bu antlaşma uyarınca gelen binlerce muhacir ülkede çok boyutlu bir "Muhacir Meselesi"nin ve iskan sorununun ortaya çıkmasına yol açmışlardır. Bu çalışmada 1922-1935 döneminde yeni hükümetin özellikle Mübadele ile gelen muhacirlerin iskanı konusundaki politikaları, kurumsal düzenlemeleri incelenmiş ve benimsenen iskan politikalarının muhacirlerin ulusal ekonomiye entegrasyonlarım ne ölçüde gerçekleştirebildiği tartışılmıştır. Çalışmada ayrıca kaynaklar elverdiği ölçüde imar konusundaki gelişmeler de ele alınmıştır.